Ганич Наталія Михайлівна

Посада: асистент кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Nataliya.Hanych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • теоретичні та прикладні аспекти розвитку туризму;
 • географія туризму;
 • туристичне країнознавство;
 • міжнародний туристичний бізнес;
 • організація готельного господарства;
 • діловий етикет у туристичному бізнесі.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

 • Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) / Підручник // М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
 • Країнознавство: теорія та практика. Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.
 • Теоретичні основи країнознавства: Підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2011. – 326 с.
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

Статті та матеріали конференцій

 • Гаталяк О. М., Монастирський В. Р., Ганич Н. М. Офіційні джерела отримання інформації щодо статистики туризму в Україні: труднощі оцінки та гармонізація з міжнародними стандартами / О. М. Гаталяк, В. Р. Монастирський, Н. М. Ганич.// Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 62. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2022, С. 191 – 197.
 • Монастирський В. Негативні особливості джипінг-туризму в Українських Карпатах. / В. Монастирський, О. Гаталяк, Н. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІV наукової міжнародної конференції. – Львів, 2021. – С. 182-185.
 • Гаталяк О., Ганич Н., Білоус С. Технологічні аспекти організації харчування туристів у водному туризмі. Водний туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали наук. конф. з міжнародною участю, Львів: ФОП Корпан Б.І., 2021. – С. 20 – 24.
 • Ганич Н. М. Актуальний стан і шляхи активізації туристичної діяльності національного природного парку «Бузький Гард» / Н. М. Ганич, Р. М. Скабара, В. В. Стецький // Abstracts of VII International scientific and practical conference «Priority directions of science and technology development» (March 21-23, 2021) SPC «Sciconf.com.ua», Kyiv, Ukraine. – 2021. – P. 517-523.
 • Ганич Н. М. Становлення курорту Любінь Великий на ринку оздоровчо-рекреаційних послуг / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк, В. В. Стецький // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, М. О. Барановський, Т. В. Імангулова та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 2, вип. 2. – С. 143–149.
 • Ганич Н. М.Тенденції розвитку індустрії гостинності в конкурентному середовищі / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 317 – 320.
 • Гаталяк О. Офіційні джерела отримання інформації щодо статистики туризму в Львівській області: труднощі оцінки та гармонізація з міжнародними стандартами. / О. Гаталяк, Н. Ганич, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІV наукової міжнародної конференції. – Львів, 2021. – С. 64-70.
 • Гаталяк О. М., Ганич Н.М., Філь М. І. Цифрові технології у ресторанному господарстві / Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 188-190.
 • Ганич Н. М. Індустрія ділової гостинності міста Львова: управління попитом / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – С. 70-74.
 • Ганич Н. М. Культурна спадщина Тернопільської області як інструмент економічного розвитку території / Н. М. Ганич, О. Р. Сметана // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – С. 74-78.
 • Мальська М. П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019. – Вип. 43. – С. 4-11.
 • Ганич Н. М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк// Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019. – Вип. 43. – С. 39-47.
 • Ганич Н.М. Пейзажні дороги як об’єкти туристичного інтересу / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 61-66.
 • Мальська М. П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 4-11.
 • Ганич Н. М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 39-47.
 • Ганич Н. М. Екологізація як сучасна тенденція розвитку готельного та ресторанного бізнесу / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк  // IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa “Wspólczesne formy turystyki i rekreacji” (Lublin – Lwów 10.10. 2018 r.). – Lublin, 2018. – С. 19.
 • Ганич Н.М. Особливості розвитку апітуризму в Україні / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 72-74.
 • Мальська М. П. Туризм у містах як науковий напрям / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк,  Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 75-77.
 • Hatalyak O. Environmental aspects of hospitality business in the context of sustainable development / O. Hatalyak, N. Hanych, T. Basyuk // Sustainable tourism for development. Proceedings of International conferece (Zhovkva, marh 19–22 2017). – Lviv, 2017. – P. 25–28.
 • Гаталяк О. М. Теоретичні підходи до визначення туризму в містах / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 95–99.
 • Ганич Н. М. Сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного господарства в Україні / Н.  Ганич, О. Гаталяк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 40. 2016. – С. 75–86.
 • Ганич Н.М. Забезпеченість Львівської області місцями в підприємствах готельного господарства / Н.М.Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VIIІ міжнародної наукової конференції (Львів – Ворохта, 5-7 вересня 2014 р.). – Львів:  Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 59-62.
 • Ганич Н.М. Урбанізація як чинник територіальної організації готельного господарства / Н.М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 43. Ч. 2. – Львів, 2013. – С. 162-168.
 • Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Організація та технологія надання послуг харчування у закладах розміщення// Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 2 – 2013. С.147 – 153.
 • Ганич Н.М. Класифікація туризму за метою подорожі / Н.М. Ганич, О.М. Гаталяк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 року). – К., 2013. – С. 44-46.
 • Мальська М.П. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства Львівщини / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Н.М. Ганич // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 року). – К.: “Київський університет управління та підприємництва”, 2013. – С. 140-142.
 • Ганич Н.М. Географія закладів готельного типу у Львівській області / Н.М. Ганич, Г.М. Лабінська // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – С. 261-266.
 • Ганич Н.М. Історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львова / Н.М.Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – Львів, 2013. – С. 53-63.
 • Ганич Н.М. Готельне господарство Львівської області: сучасний стан та шляхи оптимізації розвитку / Н.М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, 2012. Вип. 29. Ч.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. ─ С. 24-29.
 • Ганич Н.М. Географічні та національні особливості організації харчування туристів в закладах розміщення / Н.М. Ганич // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 633-634: Географія. – C. 116-119.
 • Ганич Н.М. Сутність поняття готельна послуга // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 212-216.
 • Ганич Н.М. Сутність і основні підходи наукового порівняння в країнознавстві / Н.М.Ганич, О.М.Гаталяк // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 32-33.
 • Ганич Н.М. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку території // Проблеми міжнародного туризму: Збірник наукових статей. – К.: ПП “ППНВ”, 2010. – С. 469-479.
 • Ганич Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжних готелів в Україні // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 47-51.
 • Ганич Н.М. Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 10. – С. 118-122.
 • Ганич Н.М. Особливості розвитку готельного господарства України в нових умовах господарювання // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 44-48.
 • Ганич Н.М. Особливості формування туристичного попиту // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008. – С. 31-35.
 • Ганич Н.М. Особливості врахування якості послуг у міжнародних системах класифікації готелів // Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. – Вип. 24. – Львів, 2008. С. 49-53.
 • Ганич Н.М. Тенденції розвитку сучасного туризму // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 27-29.
 • Ганич Н.М. Особливості лікувально-оздоровчого туризму у Львівській області / Н.М. Ганич, О.М.Гаталяк // Матеріали І-ої Всеукр. наук.-практ. конф. “Здорове довкілля – здорова нація” (Бердянськ, 27-29 травня 2004). – Бердянськ, 2004. – С. 33-37.

Біографія

Народилася 28 лютого 1974 року у м. Львові. У 1998 році закінчила географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна та соціальна географія”, здобула кваліфікацію географ, викладач.

З 1991 по 1999 роки – старший лаборант кафедри географії України. З 1999 по 2003 рр. – інженер 1 категорії деканату факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2003 року старший лаборант кафедри туризму. З вересня 2003 року працює на посаді асистента кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 4 підручники: “Міжнародний туризм і сфера послуг” (2008), “Теоретичні основи країнознавства” (2011), “Країнознавство: теорія та практика” (2012), “Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів. Теорія та практика” (2013).

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!