Туристичне країнознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
364доцент Гамкало М. З.ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРТ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРТ-21сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-22сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-23с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Туристичне  країнознавство” є надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в  туристичній  діяльності.

Досягненню  цієї  мети  підпорядковані  такі  завдання:

 • ознайомити студентів з роллю й місцем туристичного країнознавства в системі географічних наук;
 • визначити специфіку  формування  туристичного  країнознавства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що використовуються  в  країнознавчих  дослідженнях;
 • ознайомити з проблемами туристичного районування світу;
 • охарактеризувати найрозвиненіші  в  туристичному  плані країни-лідерів  певного  регіону;
 • проаналізувати ресурсні бази та інфраструктури основних туристичних регіонів,  країн;
 • визначити тенденції та перспективи розвитку індустрії туризму окремої  країни.

Предметом дисципліни є: загальні відомості про туристичні макрорегіони світу і туристичні  райони  окремих  держав;  короткі  історичні  відомості про відповідні регіони і країни; загальна  характеристика  природно-рекреаційного  потенціалу  країн; загальна характеристика туристичного потенціалу країни; основні  дані  про  географію  туристичних  країн  з  метою відпочинку  та  розваг,  ділового  туризму,  релігійного  туризму,  лікувально-оздоровчого  туризму.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія/ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.
 • Стафійчук В. І., Малиновська О. Ю. Туристичне країнознавство: [посіб. для студентів ВНЗ]. — Херсон: Олді-плюс, 2020. — 808 с

 Допоміжна:

 • Александрова А. Ю. Международный туризм. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.
 • Алисов И. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира. – М.: Гардарики, 2000. – 704с.
 •  Борисов В. А. Охраняемые природные территории мира. – М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.
 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2003. – 436 с.
 • Мироненко Н. С. Страноведение: Теория и методы. -М.: Аспект-Пресс, 2001. – 268с.
 • Ровенчак І., Мамчур О. Географічне країнознавство [Текст] / І.Ровенчак, О.Мамчур. – Львів: ЛНУ, 2012. – 106
 • Сардак С. Є., Таран С. В. Потенціал «темного» туризму в країнах Європи. Економіка і суспільство. Випуск # 19 /2018. – С.27-34

Силабус: Туристичне країнознавство

Завантажити силабус