Туристичне країнознавство (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
364доцент Монастирський В. Р.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРТ-21сГанич Н. М.
ГРТ-22сГанич Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Туристичне країнознавство” є надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в туристичній діяльності.
Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання:
– ознайомити студентів з роллю й місцем туристичного країнознавства в системі географічних наук;
– визначити специфіку формування туристичного країнознавства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що використовуються в країнознавчих дослідженнях;
– ознайомити з проблемами туристичного районування світу;
– охарактеризувати найрозвиненіші в туристичному плані країни-лідерів певного регіону;
– проаналізувати ресурсні бази та інфраструктури основних туристичних регіонів, країн;
– визначити тенденції та перспективи розвитку індустрії туризму окремої країни.

Рекомендована література

Базова:

 • Дмитрук О. Ю. Туристичне країнознавство. – Київ: Київський університет, 2002.
 • Країнознавство: теорія та практика. Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.
 • Любіцевa О. О. Туристичне країнознавство. Країни лідери туризму. – К.: Альтерпрес, 2008. – 435 с.
 • Малиновська О. Ю., Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство. Туристичні ресурси світу. – К.: Альтерпрес, 2009. – 348 с.
 • Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія/ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.
 • Монастирський В.Р. Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / В.Р. Монастирський // ННВК “АТБ”- Львів, 2022. – 200 с.
 • Масляк П.О. Країнознавство: Підручник / П.О. Масляк. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
 • Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство: навч. посіб. / В.І.Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон: ОЛДІ-Плюс, 2016.– 808 с.
 • Теоретичні основи країнознавства: Підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2011. – 326 с.

Допоміжна:

 • Бейдик О. О. Словник – довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.
 • Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.
 • Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Сутність і основні підходи наукового порівняння в країнознавстві // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 квітня 2010 р.). – Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 32-33.
 • Дахно І.І. Країни світу: Енциклоп. довідник – К.: Мапа, 2004.
 • Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. – 2-е вид. – Львів: Панорама, 2003. – 575 с.
 • Країнознавчий словник-довідник. – 5-те вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Дубович І.А. – К., 2008. — 839 с.
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: [підручник] / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М. П. Особливості курортно-відпочинкового туризму Ізраїлю / М. П. Мальська, Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції] – К.: Альфа-ПІК, 2018. – С. 19-22.
 • Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство: Навч. посіб. / А.Ю. Парфіненко. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 288 с.
 • Ровенчак І.І. Типологія країн світу. – Львів, 1998.
 • Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.
 • Смаль І. В. Туристичні ресурси світу: навч. посіб. / І. В. Смаль. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010.
 • Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу: Європа, Азія, Австралія та Океанія: Навч. посіб. / В.І. Стафійчук, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес. – 2009. – 427 с.
 • Туристичне країнознавство: країни лідери туризму: Навч. посіб. / Під ред. О.О. Любіцевої. – К.: Альтерпрес, 2008. – 436 с.
 • Юрківський В.М. Країни світу. – К.: Либідь, 2001.
 • Яценко Б.П. Країнознавство: основи теорії. Навч. посіб. / Б.П. Яценко, В.К. Бабарицька. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.

Силабус: Туристичне країнознавство. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус