Туристичне країнознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Гамкало М. З.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРГ-41сдоцент Гамкало М. З.
ГРГ-42сдоцент Гамкало М. З.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Туристичне  країнознавство” є надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в  туристичній  діяльності.

Досягненню  цієї  мети  підпорядковані  такі  завдання:

 • ознайомити студентів з роллю й місцем туристичного країнознавства в системі географічних наук;
 • визначити специфіку  формування  туристичного  країнознавства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що використовуються  в  країнознавчих  дослідженнях;
 • ознайомити з проблемами туристичного районування світу;
 • охарактеризувати найрозвиненіші  в  туристичному  плані країни-лідерів  певного  регіону;
 • проаналізувати ресурсні бази та інфраструктури основних туристичних регіонів,  країн;
 • визначити тенденції та перспективи розвитку індустрії туризму окремої  країни.

Предметом дисципліни є: загальні відомості про туристичні макрорегіони світу і туристичні  райони  окремих  держав;  короткі  історичні  відомості про відповідні регіони і країни; загальна  характеристика  природно-рекреаційного  потенціалу  країн; загальна характеристика туристичного потенціалу країни; основні  дані  про  географію  туристичних  країн  з  метою відпочинку  та  розваг,  ділового  туризму,  релігійного  туризму,  лікувально-оздоровчого  туризму.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія/ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.

 Допоміжна:

 • Александрова А.  Ю.  Международный  туризм. – М.:  Аспект-Пресс, 2001. – 467 с.
 • Алисов И.  В.,  Хорев  Б.  С.  Экономическая  и  социальная география мира. – М.: Гардарики, 2000. – 704 с.
 • Ананьев М.  А.  Экономика  и  география  международного туризма.  –  М.:  Изд-во  МГУ,    – 299  с.
 • Борисов В.  А.  Охраняемые  природные  территории мира. – М.:  Агропромиздат,  – 310 с.
 • Все страны мира:  Энцикл. справ.  /  Авт.-сост. И.  О.  Родин,  Т. М.  Пименова. – М.:  Вече, 2003. – 560 с.
 • Горохов В.  А.,  Лунц  А.  Б.  Парки  мира. – М.:  Стройиздат, 1985. – 328 с.
 • Любіцева  О.  О.  Ринок  туристичних  послуг  (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес,  – 436 с.
 • Методика страноведческого исследования (Экономическая и социальная география) / Под ред. Н. С. Мироненко. – М.: Изд-во  МГУ,    – 152  с.
 • Мироненко Н.  С.  Страноведение:  Теория  и  методы. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 268с.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус