Світове готельне і ресторанне господарство

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248Безручко Л. С.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ГРГ-11сЖук Ю. І.
ГРГ-12сГрицишин А. Т.
ГРГ-13сЖук Ю. І.

Опис курсу

Мета. Формування спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад світового готельного і ресторанного господарства, особливостей організації заходів, функціонування інфраструктури та організації обслуговування туристів готельно-ресторанними закладами, а також вивчення особливостей функціонування сфери гостинності у різних регіонах світу.

Завдання:

 1. вивчення теоретичних особливостей функціонування готельного і ресторанного господарства світу;
 2. дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку готельно-ресторанного господарства світу;
 3. визначення територіальних особливостей розвитку готельно-ресторанного господарства у світі;
 4. підготовка до практичної діяльності у сфері гостинності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Особливості функціонування та розвитку сфери гостинності у світі;
 • основні підходи до класифікації підприємств готельно-ресторанного господарства;
 • особливості міжнародного нормативно-правового регулювання готельно-ресторанної індустрії;
 • міжнародні готельні ланцюги і їх значення у розвитку сучасного туризму;

особливості функціонування та розвитку готельно-ресторанного господарства у різних регіонах світу.

вміти:

 • визначити соціально-економічні чинники розвитку готельно-ресторанного господарства;
 • використовувати методику дослідження ринку готельних та ресторанних послуг у світі;
 • використовувати міжнародні нормативно-правові акти у сфері гостинності;
 • визначати особливості функціонування готельно-ресторанного господарства у різних регіонах світу;
 • прогнозувати розвиток готельно-ресторанного господарства.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. 2009. – 472 с.
 • Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової лі- тератури, 2011 – 584 с.
 • Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та України : історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, Л.В. Польова. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013.-408 с.

Допоміжна:

 • Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бiзнес: цiноутво-рення, конкуренцiя, державне регулювання: Навч. посiбник/ Л.Г. Ага-фонова, О.Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 358 с.
 • Агєєва О.А. Туризм і готельне господарство : підручник / О.А. Агєєва, Д.Н. Акуленок, Н.М. Васильєв, Ю.Л. Васянін, М.А. Жукова. – М. : Екмос, 2004. – 400 с
 • Байлик СИ. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, управление, сертификация. – К.: ВИРА-Р, “Альтерпрес”, 2001. – 207 с.
 • Байлик СИ. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, об­служивание: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.
 • Бойко М.Г., Гопкало Л.М. Організація готельного господарства: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2006. ~ 448 с.
 • Лук’янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Муніч І.М, Уніфіковані технології готельних послуг / За ред.. проф. B.K. Федорченка. – К.: Вища школа, 2001. – 237 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч.пос. – К: Центр учбової літератури, 2007.
 • Мунін Г.Б., Зимійов А.О., Самарцев Є.В., Гаца О.О., Максимець К.П., Роглєв Х.И. Управління сучасним готельним комплексом: Навч.посіб. /За редакцією члена-кор. HAH України, д.е.н., професора СІ. Дорогунцова. – К.: Ліра – К, 2005. – 520 с.
 • Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Навчальний посібник / під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.Кондор, 2008. – 460
 • Нечаюк Л.І., Нечаюк H.H. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 346 с.
 • Роглєв Х.Й., Маркелов В.М. Організація обслуговування в готельних комплексах. – К.: КУТЕП, 2004. – 174 с.
 • Ткаченко Т.І., Гаврилюк СП. Економіка готельного господарства і туризму / Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2005. – 179 с.
 • Туризм и гостиничное хазяйство / под редакцией Л.П. Шматько. – М.; Ростов-на-Дону : «МарТ»,2005.-352с.
 • Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. В.К.Федорченко. – К.: Вища шк., 2001. – 327 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус