Основи туризмознавства та рекреалогії (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164доцент Романів П. В.ГРТ-11с, ГРТ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРТ-11сГанич Н. М.
ГРТ-12сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи туризмознавства та рекреалогії» є оволодіння системою знань у сфері туризму, вивчення та оперування понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства, рекреалогії.
Завдання:
– окреслення суті туризму як виду діяльності, туризмознавства як накопиченої системи знань про туризм як багатогранне явище, туризмології як галузі знань, рекреалогії;
– вивчення умов та чинників, ресурсів розвитку туризму в Україні та світі;
– характеристика технологічних аспектів туристичної діяльності задля оволодіння сучасними підходами та інструментами для їхнього вирішення.

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати: головні умови та чинники розвитку туризму, головні терміни та визначення менеджменту та маркетингу туризму, історію світового та українського туризму, головні аспекти технології туристичної діяльності.
Вміти: оперувати понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства та рекреалогії, аналізувати систему туристичного господарювання в межах туристичних дестинацій.

Рекомендована література

Основна:

 • Про курорти [Електронний ресурс] : Закон України № 2026-ІІІ від 05.10.2000 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 554-IХ від 13.04.2020 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2026-14#Text.
 •  Любіцева О.О.Туризмознавство: вступ до фаху:підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335 с 2. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. //. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. /Мальська М.П., Худо В.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник / Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. //. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 • П. Романів. Основи туризму: Навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук // Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 65 с.
 • 6. Sustainable Tourism Supply Chain Management: Influences, Drivers, Strategies, and Performance’April 2019. Publisher: Springer Nature Switzerland AG, Switzerland.ISBN: 10 303020993.
 • Counting the Cost of COVID-19 on the Global Tourism Industry (2020). / Godwell Nhamo, Kaitano Dube, David Chikodzi. – Springer International Publishing. DOI 10.1007/978-3-030-56231-1. eBook ISBN 978-3-030-56231-1.
 • Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – К. : Центр учбової літератури , 2017. – 244 с.
 • Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) [текст] : навч. посіб. / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 264 с.
 • Рекреалогія та курортна справа: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм». / А. В. Віндюк, Д. Д. Гурова, О. М. Корнієнко. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 268 с.
 • Теоретичні основи рекреаційної географії : навчальний посібник / С. І. Сюткін, А. О. Корнус, О. Г. Корнус, О. С. Данильченко, О. М. Король; за загальною редакцією С. І. Сюткіна. – Суми: ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2022. – 72 с.

Додаткова:

 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.
 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997  № 280/97-ВР.
 • Богорад О.Д., Тевелєв 1О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004. – 346 с.
 • Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 • Винниченко І.І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Регіональна політика: методологія, методи, практика / Відповід. ред. Академік НАН України М.І. Долішній. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – 700 с.
 • А.Ю.Александрова. Международный туризм. Учебное пособие: для вузов-М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.
 • Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. Оновлення до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf
 • Щодо розвитку внутрішнього туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-v-ukraini.pdf.
 • МОСКВЯК Я. Є. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ / Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 2, Том 1. С. 184-188.
 • Кліматолікування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// sanikur.com/uk/4/22/23/.

Інтернет-джерела:

 • Українсько-польський туристичний портал, Рада з туризму Карпатського регіону – www.tourism-carpathian.com.ua
 • Офіційний туристичний сайт Київщини – www.ko-tourism.gov.ua
 • Офіційний сайт міста Одеса – www.odessa.ua
 • Інформаційний сайт м. Одеса – www.misto.odessa.ua
 • Інформаційнo-туристичний центр Рівненщини – www.tourism.rv.ua
 • Інформаційно-туристичний центр Львівщини – www.tourism.lviv.ua
 • Інформаційно-туристичний центр Чернігівщини – www.ch-turizm.com.ua
 • Презентаційний туристичний сайт Закарпатської області – www.transcarpathiatour.ua.
 • Презентаційний туристичний сайт Тернопільщини – www.ternotour.com.ua
 • Спілка сприяння сільського зеленого туризму Україні – www.greentour.com.ua
 • Зелений туризм (сільський відпочинок в Україні) – www.ruraltourism.com.ua
 • Українська спадщина (Історико-культурна спадщина України: пам’ятники історії, мистецтво, архітектура. Портал Науково-дослідного інституту пам’ятко-охоронних досліджень) – www.heritage.com.ua
 • Музейний простір України – www.ukrmuseum.org.ua
 • Офіційний сайт  Всеукраїнського проекту «7 чудес України» ‑ www.7chudes.in.ua
 • Все про туризм. Туристична бібліотека. – https://tourlib.net/

Силабус: Основи туризмознавства та рекреалогії. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус