Туристичне країнознавство (241 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Монастирський В. Р.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сГанич Н. М.
ГРГ-42сГанич Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Туристичне країнознавство” є надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в туристичній діяльності.
Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання:

 •  ознайомити студентів з роллю й місцем туристичного
  країнознавства в системі географічних наук;
 • визначити специфіку формування туристичного країнознавства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що використовуються в країнознавчих дослідженнях;
 • ознайомити з проблемами туристичного районування світу;
 • охарактеризувати найрозвиненіші в туристичному плані країни-лідерів певного регіону;
 • проаналізувати ресурсні бази та інфраструктури основних туристичних регіонів, країн;
 • визначити тенденції та перспективи розвитку індустрії
  туризму окремої країни.

Рекомендована література

Базова

 • Дмитрук О. Ю. Туристичне країнознавство. – Київ: Київський університет, 2002.
 • Країнознавство: теорія та практика. Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.
 • Любіцевa О. О. Туристичне країнознавство. Країни лідери туризму. – К.: Альтерпрес, 2008. – 435 с.
 • Малиновська О. Ю., Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство. Туристичні ресурси світу. – К.: Альтерпрес, 2009. – 348 с.
 • Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія/М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.
 • Масляк П.О. Країнознавство: Підручник / П.О. Масляк. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
 • Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Уч. Пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.
 • Сапожникова Е. Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.– 240 с.
 • Стафійчук В. І. Туристичне країнознавство: навч. посіб. /В.І.Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон: ОЛДІ-Плюс,2016.– 808 с.
 • Теоретичні основи країнознавства: Підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич.  К.:Знання, 2011. – 326 с.

Допоміжна

 • Бейдик О. О. Словник – довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.
 • Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.
 • Ганич Н.М., Гаталяк О.М. Сутність і основні підходи
  наукового порівняння в країнознавстві // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 квітня 2010 р.). –Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 32-33.
 • Дахно І.І. Країни світу: Енциклоп. довідник – К.: Мапа, 2004.
 • Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. – 2-е вид. – Львів: Панорама, 2003. – 575 с.
 • Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – Европа и Азия: Уч.-практ. пособ. / А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 2005. -400 с.
 • Країнознавчий словник-довідник. – 5-те вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Дубович І.А. – К., 2008. — 839 с.
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг:[підручник] / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. –К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М. П. Особливості курортно-відпочинкового туризму Ізраїлю / М. П. Мальська, Н. М. Ганич, О. М.Гаталяк // Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для України [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції] – К.: Альфа-ПІК, 2018. – С. 19-22.
 • Мироненко М.С. Страноведение: Теория и методы: Уч. пособ. для вузов / М.С. Мироненко. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.
 • Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство: Навч. посіб. /А.Ю. Парфіненко. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 288 с.
 • Ровенчак І.І. Типологія країн світу. – Львів, 1998.
 •  Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Сов. спорт, 2004. –  64 с.
 • Романов А. А. Зарубежное туристское страноведение:
  Учебное пособие. – Москва: «Советский спорт», 2001. – 288с.
 • Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.
 • Смаль І. В. Туристичні ресурси світу: навч. посіб. / І. В.Смаль. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010.
 • Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу: Європа, Азія, Австралія та Океанія: Навч. посіб. / В.І. Стафійчук, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес.- 2009. – 427 с.
 • Туристичне країнознавство: країни лідери туризму: Навч. посіб. / Під ред. О.О. Любіцевої. – К.: Альтерпрес, 2008. – 436с.
 • Юрківський В.М. Країни світу. – К.: Либідь, 2001.
 • Яценко Б.П. Країнознавство: основи теорії. Навч. посіб. /Б.П. Яценко, В.К. Бабарицька. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.