Рекламна діяльність у готельно-ресторанному господарстві (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Манько А. М.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРГ-21сдоцент Манько А. М.
ГРГ-22сГанич Н. М.

Опис курсу

Мета: оволодіти знаннями з рекламної діяльності в готельно-ресторанному господарстві.

Завдання: опанувати теоретичні знання з рекламної діяльності в готельно-ресторанному господарстві.; методику наукового дослідження рекламної діяльності; навики наукового аналізу, узагальнення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретичні положення та закономірності рекламної діяльності в готельно-ресторанному господарстві.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про туристичний бізнес та рекламу в туризмі, аналізувати їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію.

Рекомендована література

Базова:

 • Дейян А. Реклама. – М.: Прогрес, 2016.
 • Дурович А. П. Реклама в туризмі. – Мінськ: БГЕУ, 2018.
 • Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 2019.
 • Коломієць Г. С., Маньковський А. Л. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг, підготовка кадрів. – К.: Либідь, 2011.
 • Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. – М.: ЮНИТИ, 2018.
 • Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2018.
 • Сєндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теорія и практика. – М.: Прогресс, 2019

Допоміжна:

 • Авер Бернс. Сучасна реклама. – М.: Довгань, 2015
 • Андрунас Е. Ч. Інформаційна еліта:    корпорації   і ринок новин. – М.: , 2011.
 • Бехтеев В. М. Объективная психология. – М.: Наука, 1991
 • Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – СПб.: Трис-шанс, 1995
 • Гермогенова Л. Эффективная реклама. – М., 2014
 • Гуревич П.С. Приключения имиджа: технология создания телевизионного образа ы парадоксы его восприятия. – М.: Ичкусство, 2011
 • Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 2013.
 • Дурович А. П. Реклама в туризме. – Минск: БГЕУ, 2010.
 • Дурович А. П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей редакцией Горбылевой З.М. – Минск: Экономпресс, 20188.
 • Данизльс Д. Д., Радеба Ли X. Международньїй бизнес. – М.: Дело Лтд, 1994.
 • Картер Г. Эффективная реклама. – М.: Прогресе, 2011.
 • Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. – М.: ЮНИТИ, 2018.
 • Критсотакис Я.Г. Торгове ярмарки и выставки. Техника участия и комунникации. – М., 2019.
 • Рекламный менеджмент: телевидение и радиовещание. – М., 1994.
 • Рожков И. Я. Международное рекламное   дело.   –   М.: ЮНИТИ, 2014.
 • Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язик рекламних текстов. – М.: Высшая школа, 2011
 • Сєндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресе, 2019.
 • Статистичний щорічник України.

Інформаційні ресурси