Управління інноваційним розвитком туризму (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Романів П. В.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні системою знань у сфері інновацій туристичної діяльності задля формування оптимальної інфраструктури туристичної галузі у регіонах; отриманні необхідних навичок та вмінь приймати оптимальні управлінські рішення стосовно залучення інновацій в туристичному бізнесі для конкретних потреб сучасності.

Завдання:

 • окреслення суті інноваційних форм розвитку туризму;
 • виявлення передумов виникнення інновацій.
 • Вивчення значення провідної ролі управлінських структур національного та міжнародного характеру у оптимізації ефективності управління інноваціями в адміністративно-функціональному аспекті.

Рекомендована література

 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997  № 280/97-ВР.
 • Саркісян А.О. Інноваційний розвиток регіональних туристичних
  ринків : теорія, методологія, практика. Монографія. Харків: Друкарня Мадрид. 2020. 406 с.
 • Чаркіна Т.Ю., Марценюк Л.В., Задоя В.О., Пікуліна О.В. Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом в умовах кризи. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 19—23. DOI:
  10.32702/2306-6806.2021.2.19
 • Смирнов І. Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19:світовий та український досвід / І. Смирнов, О. Любіцева // Туристичний бізнес та інноваційна діяльність в туризмі — Режим
  доступу: file:///C:/Users/%D0%93%-
  D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Downloads/221278-
  500927-1-PB.pdf
 • Торяник В.М., Джинджоян В. В., Приз О.В. Інноваційно-інвестиційні тренди у міжнародному бізнесі. Інвестиції: практика та досвід. 2019 – №22. – С. 5-9.
 • Фрей Л., Гаращенко Д. Сучасні тенденції та новітні тренди в туризмі після Covid-19. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. Науковий журнал. – Черкаси: ЧДТУ. – 2020. –№2. – С.
  67-74.
 • Романів П. В. Управління інноваційним розвитком туризму : навч. посібник / П. В. Романів. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 198 с.
 • Богорад О.Д., Тевелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В.
  Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004. – 346 с.
 • Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 • Винниченко І.І. Середовище турбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.
 • Регіональна політика: методологія, методи, практика / Відповід.
  ред. Академік НАН України М.І. Долішній. – Львів: ІРД НАН України, 2001. – 700 с.
 • Інноваційні технології в туризмі : навч. посіб. / Уманський держ.
  пед. у-т імені Павла Тичини ; уклад. Кирилюк І. М. Умань : Візаві,
  2020. 179 с.
 • Романів П. Регіональні аспекти туристичного брендингу // П. Романів, О. Товт / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIV Міжнародної наукової
  конференції. – Львів, 2020. – С. 309-313.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 • Туризм: інноваційні рішення та прогнози. – https://sfii.gov.ua/turizminnovacijni-rishennya-ta-prognozi/
 • ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА
  ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ
  КРИЗИ. – http://www.agrosvit.info/pdf/5-6_2021/10.pdf
 • Bcecsirus rypucrr’rqHa opraniraqi.a ((BTO) United Nations World
  Tourism Organization; WTO). Orf iqifi nuii cafi r. URL : http
  ://www2.unwto.org/
 • РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ ШЛЯХОМ
  ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ. – http://www.prostir.pdaba.dp.ua/
  index.php/journal/article/view/772