Управління інноваційним розвитком туризму

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Романів П. В.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні системою знань у сфері інновацій туристичної діяльності задля формування оптимальної інфраструктури туристичної галузі у регіонах; отриманні необхідних навичок та вмінь приймати оптимальні управлінські рішення стосовно залучення інновацій в туристичному бізнесі для конкретних потреб сучасності.

Завдання:

 • окреслення суті інноваційних форм розвитку туризму;
 • виявлення передумов виникнення інновацій.

Вивчення значення провідної ролі управлінських структур національного та міжнародного характеру у оптимізації ефективності управління інноваціями в адміністративно-функціональному аспекті.

Рекомендована література

 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997  № 280/97-ВР.
 • Богорад О.Д., Тевелєв 1О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004. – 346 с.
 • Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
 • Винниченко І.І.Середовищетурбізнесу. Навч. посібник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Данильчук В.Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учебное пособие. – Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2000. – 146 с.
 • Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира: Учеб. пособие. – Смоленск: СГУ, 2000. – 224 с.
 • Дубович І.Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Видавничийдім «Панорама», 2003. – 580 с.
 • Квартальнов В.А. Туризм: Учебник – М.:Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Романів П.В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-методичні матеріали. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2009. – 78 с.
 • Романів П.В. Управління інноваційним розвитком туризму. Львів., вид ЛНУ ім.. І. Франка, 2019, 200 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус