Основи економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Пурська І. С.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРГ-11сдоцент Пурська І. С.
ГРГ-12сдоцент Пурська І. С.
ГРГ-13сдоцент Пурська І. С.

Опис курсу

Мета: опанування студентами знаннями щодо економіки та ролі держави в економічних процесах, а також отримання теоретичних знань про економічні явища і процеси, дію економічних законів, розвиток економічного мислення і культури у студентів.

Завдання:

• розкриття змісту економічних законів, які зумовлюють соціально-економічний розвиток суспільства та категорій, що його характеризують;

• дослідження і вивчення механізму дії ринкової економіки;

• формування знань щодо найефективніших напрямів економічної діяльності в умовах обмежених ресурсів;

• дослідження шляхів побудови ринкової економіки в Україні;

• забезпечення зацікавленості студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: понятійний апарат економічної теорії, загальні засади економічної теорії, теоретичні положення мікроекономіки, теоретичні основи макроекономіки, засади державного регулювання економічних процесів.

вміти: аналізувати основні макроекономічні показники, здійснювати оцінку ефективності діяльності фірми на основі мікроекономічних залежностей, користуватись в практичній роботі методикою застосування економічних законів.

Рекомендована література

Базова:

 • Білецька Л.В. Економічна теорія : навч. посіб. /Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – К.: ЦНЛ. – 2009 – 684 с.
 • Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Житомир, 2004. – с.314.
 • Основи економічної теорії: підручник [Електронний ресурс] / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с. – Режим доступу : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/ET/KURS/OSNOVA_ET/EkonomTeoria.pdf.
 • Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посібн. [Електронний ресурс] / А.В. Сірко. – К. Центр Учбової Літератури, 2014. – 416 ст. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/sirko_a_v_ekonomichna_teoriya_politekonomiya.pdf
 • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
 • Шаблій О.І. Основи суспільної географії : підручник для вузів / Олег Іванович Шаблій. – Львів: Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2012.
 • Соціально-економічна географія України. Навч. посібник [з грифом Міносвіти України] / За ред. проф. О. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. (у співавтростві із Б. І. Зас-тавецьким, Л. Т. Шевчук та ін.).Допоміжна
 • Вступ до економічної теорії. підручн. / [З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, Н.І.Гнатюк та ін.]; За ред. З.Ватаманюка. – 3-е вид., доп.- Львів: “Новий світ – 2000 “, 2006. – 504 с.
 • Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навч. посібн. / [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, Н.Гнатюк та ін.]; За ред. О.З.Ватаманюка. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: “ІнтелектЗахід”, 2011. – 656с.
 • Економічна теорія. Політекономія. Підручник / ред. В.Д. Базидевича – 7-е вид. К.: «Знання Пресс», – 2008 – 719 с.
 • Комарницький І. Ф. Економічна теорія: підручник / І. Ф. Комарницький. – Чернівці, 2006. – 157 334 с.
 • Мочерний С.В. Політекономія: підруч. / С.В. Мочерний. – 2-е вид., випр. і доп.. – К.: “Вікар”, 2005. – 386 с.
 • Панчишин С.М. – Макроекономіка. Навч. посібник. – Вид. 2-ге – К.: Либідь, 2002. – 616 с.

Інформаційні ресурси:

 • World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : http://data.worldbank.org/data-catalog.
 • 2011 Index of economic freedom [Electronic resource]. — Access mode : http://www.heritage.org.
 • Executive summary [Electronic resource]. — Access mode: http://www.doingbussiness.org/reports/global-reports/~/media/FPDKM/Doing%20.
 • Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/Executive/Summary.pdf.
  105. Human development report [Electronic resource]. — Access mode : http://hdr.undp.org/en/statistics. 6. http://data.worldbank.org/data-catalog.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус