Основи економіки (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Романів П. В.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с
826ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРГ-11сБригілевич Г. М.
ГРГ-12сБригілевич Г. М.
ГРГ-13сБригілевич Г. М.
826ГРГ-41с
ГРГ-42с

Опис курсу

Визначальна особливість сучасності полягає в тому, що світ перейшов у XXI століття, в якому мають відбутися нові трансформації у соціально-економічному розвитку суспільства, подальший поступ у галузі науки, техніки, технології, інформації. Усі ці процеси органічно поєднані з економікою, яка набуває нової якісної основи ‒ інноваційно-інформаційної.
На передній план сучасного цивілізаційного розвитку вийшла освіта, в якій все пріоритетніше місце посідає набуття економічних знань в умовах ринкових перетворень. Економічна освіта має сприяти формуванню мислення, що відповідає об’єктивним умовам нашого часу, розумінню складних мікро- та макроекономічних процесів як на національному рівні, так і на рівні світової економічної системи.
Для формування сучасного економічного мислення, підготовки фахівців нового покоління необхідно не тільки розробляти фундаментальні проблеми економічної теорії, а й підготувати принципово нові підручники та впровадити новітні технології навчання. За структурою і змістом навчальна дисципліна відповідає навчальній програмі закладів вищої освіти.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи економіки» є набуття студентами теоретичних знань з основних економічних понять, формування логіки економічного мислення й економічної культури, засвоєння базових методів пізнання і аналізу економічних процесів та явищ.
Цілями навчальної дисципліни «Основи економіки» є:
– дослідження понятійно-термінологічного апарату економіки як науки;
– характеристика економічного розвитку суспільства та перехідної економіка;
– вивчення основ функціонування ринкової економіки;
– аналіз підприємництва як сучасної форми господарювання;
– розгляд національної економіки та її найважливіших показників;
– визначення ролі держави в ринковій економіці;

Рекомендована література

Основна:

 • Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. ‒ Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. ‒ 2-ге вид., виправл. і доповн. ‒ К. : Знання, 2013. ‒ 615 с.
 • Беляєв О. О., Бебело А. С, Сукноваленко В. М. Основи економіки : навчальний посібник / О. О. Беляєв, А. С.Бебело, В. М. Сукноваленко та ін. – К. : КНЕУ, 2006. ‒ 356 с.
 • Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.
 • Гальчинський А. С. Основи економічних знань / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – 2-ге вид. – К. : Знання-Прес, 2004. – 254 с .
 • Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 491 с.
 • Круша П. В., Депутат В. І,. Тульчинська С. О. Основи економічної теорії : навчальний посібник / П. В. Круша,                            В. І. Депутат, С. О. Тульчинська. ‒ К. :  Каравела. ‒ 2008. ‒ 448 с.
 • Мочерний С. В., Устенко О. А. Основи економічної теорії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. ‒  К. :  Видавничий центр «Академія». ‒ 2015. ‒ 504 с.
 • Основи економічної теорії : підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.
 • Основи економічної теорії : підручник / За заг. редакцією Ю. В. Ніколенка. – Київ, 2003. – 350 с.
 • Панчишин С. М. Макроекономіка : навчальний посібник / С. М. Панчишин. ‒ К. : Либідь, 2002. ‒ 614 с.
 • Панчишин С. М., Островерх М. І., Грабинська І. В.
  Аналітична економіка. Макроекономіка і мікроекономіка. Підручник у 2 книгах. Книга 1. Вступ до макроекономіки : підручник / С. М. Панчишин, М. І. Островерх,                                         І. В. Грабинська. – К. : Апріорі. – 2020. – 648 с.
 • Пурська І. С. Основи економіки : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». – Львів: 2017. – 93 с.

 Допоміжна:

 • Економічна теорія / М. I. Горлач, М. О. Соколов, М. I. Кримов, С. Ф. Лисенко та ін. . – К. : Вища школа, 2017. – 532 с.
 • Економічна теорія : підручник / В. Д. Лагутін, Ю. М. Уманців, Т. А. Щербакова та ін. ; за заг. ред.                              В. Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 608 с.
 • Економічна теорія : Політекономія : підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.; за ред.                   В. Д. Базилевича. – 4-те вид. – К. : Знання-Прес. 2005. – 615 с.
 • Загальна економіка : підручник / І. Ф.Радіонова, І. С. Кравченко, В. В. Радченко / За ред. І. Ф. Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : А.П.Н., 2005. – 280 с.
 • Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / І. В. Кокарєв. ‒ Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. ‒100 с.
 • Костюк В. С. Економічна теорія : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 282 с.
 • Мазур О. Є. Основи економіки : теорія і практикум : для студ. вищ. навч. закл. / Олена Мазур. – К. : Лібра, 2008. – 287 с.
 • Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р. Михасюк. – К. : Атіка : Ельга-Н, 2000. – 592 с.
 • Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації : монографія / І. Р. Михасюк, З. М. Залога, О. Є. Сухай ; за наук. ред. І. Р. Михасюка. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2010. – 320 с.
 • Основи економічної теорії : підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; за ред. А. А. Чухно. – К. : Вища шк., 2001. – 606 с.
 • Основи економічної теорії : підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с
 • Основи ринкової економіки та підприємництва для студ. вищих навч. закладів / Бобров Я. В., Сафонова Є.В. ‒ Київ, 2017. ВД «Персонал», 346 с.
 • Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів, 2014. – 334 с.
 • Федоренко В. Г., Руженський М. М., Палиця С. В., Пінчук Ю. Б. Основи економічної теорії : навч. посіб. – 2-ге вид. перероб. і доп. ‒ К. : Алерта. ‒ 2012. ‒ 312 с.
 • Щетинін А. І. Політична економія : підручник /   А. І. Щетинін. ‒ К. : Центр учбової літератури. ‒ 2018. ‒ 480 с.
 • Юрій С. І. Економічна теорія: політична економія : підручник / С. І. Юрій. ‒ Київ. Кондор. ‒ 2018. ‒ 604 с.
 • Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Вид. 2-ге, випр. – Кіровоград : «КОД»,      2010. – 548 с.

Силабус: Основи економіки. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус