Бригілевич Галина Михайлівна

Посада: асистент кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Galina.Brigilevich@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

 • стратегічне управління підприємницькою діяльністю;
 • міжнародний туризм.

Курси

Публікації

Монографії та посібники

 • Bryhilevych H., Malska M. Strategic directions of international tourism development// Manadgement of the 21 st century: globalization challenges, Issue 4: collective monograph/ in edition D. Diachkov. Prague. Nemoros s.r.o. 2023. Czech Republic. P. 104-111.
 • Бригілевич Г.М. Формування стратегії для ефективної діяльності підприємств у сфері міжнародного туризму в умовах економічної нестабільності// MODERNÍ ASPEKTY VĚDY, 24-th volume of the international collective monograph. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – С. 579-588.

Статті та матеріали конференцій

 • Бригілевич Г.М. Інноваційні аспекти стратегічного розвитку підприємств індустрії гостинності // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 6-7 квітня, 2023 р.). Київ: видавничий центр КНУКіМ, 2023. С. 405-408.
 • Мальська М.П., Бригілевич Г.М. Управління якістю послуг у сфері гостинності // Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: збірник тез доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2023 р.). Черкаси: Вид-ць Юлія Чабаненко. 2023 р. С. 169-171.
 • Бригілевич Г.М. Стратегія як інструмент антикризового управління туристичним підприємством // Наукові інновації та передові технології: журнал. №11(25) 2023. С. 57-64. Київ-2023. Режим доступу: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-11(25)-57-64
 • Бригілевич Г.М. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності у конкурентному середовищі//Інтеграційні напрямки розвитку індустрії гостинності: збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених 17-18 травня 2023 р., О.: ОНТУ, 2023. – С. 193-195.
 • Бригілевич Г.М. Сфера гостинності та її значення для економіки країни // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2023 р.). Київ: НУБіП України. 2023 р. С. 12-14.
 • М. Філь, Г. Бригілевич. Неймінг: імідж у сфері гостинності // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.). Львів: Простір-М, 2023. Том 3. С. 146-149.
 • Мальська М.П., Бригілевич Г.М. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 31-33.
 • Бригілевич Г.М. Перспективи розвитку ресторанного господарства України в умовах сучасних викликів. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України”/ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – Івано-Франківськ, 2022. – с. 254-258.
 • Бригілевич Г. Фактори розвитку сфери гостинності України у повоєнний період. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XVI Міжнародної наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2022. – С. 46-49.
 • Бригілевич Г., Мальська М. Вплив міжнародного туризму на соціально-економічний розвиток України в умовах війни // Multidisciplinary international journal “Věda a perspektivy”. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – №9(16). – P. 50-59. doi.org/10.52058/2695-1592-2022-9(16)-50-59
 • Бригілевич Г.М., Мальська М.П. Роль електронної торгівлі послугами як складової міжнародної туристичної індустрії в умовах нестабільності // Наукові інновації та передові технології: журнал. №8(10) 2022. С. 202-211. Київ-2022. Режим доступу: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-8(10)-202-211
 • Бригілевич Г.М. Міжнародний туризм як інструмент підвищення ефективності функціонування економіки: досвід країн ЄС//Наукові перспективи: журнал. 2022. №6(24) 2022. С.253-262. Режим доступу: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/64/94
 • https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-6(24)-253-262
 • Бригілевич Г.М. Стратегічне планування розвитку туризму в Україні під час пандемії Covid-19. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції (Полтава, 27 січня 2022 р.) у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022 с. Ч. 1. (59 с.) с. 25-26.
 • Бригілевич Г.М., Войтенко О.А. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю у туристичній сфері//Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.12 (247). – Київ 2021. с. 106-112.
 • Бригілевич Г., Войтенко О. Проблема стійкості суб’єктів регіональних ринків послуг в умовах економічної нестабільності. Атрактивність та комфортність територій України (регіонів, міст й об’єднаних територіальних громад): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 травня 2021 р., м.Київ) / ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2021. С.29-34.
 • Бригілевич Г. Сучасна цифрова трансформація туристичного бізнесу. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XV Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід» (8 жовтня 2021 р., Львів). Львів, 2021. С. 45–48.
 • Бригілевич Г. Торгівля міжнародними туристичними послугами. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XІV Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід» (9 жовтня 2020 р., Львів). Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 54–58

Біографія

У 2010 році закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент організацій».

2013-2018 рр. працювала в міжнародній поштово-логістичній компанії “Meest”.

2019-2022 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2020 р. вступила в аспірантуру за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: «Стратегічне управління підприємницькою діяльністю у міжнародному туризмі» (науковий керівник – проф., д.е.н. Мальська М.П.)

З 2021 р. працюю на посаді асистента кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

За період 2020-2023 рр. опубліковано 7 наукових праць, з яких 5 статтей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, 2 розділи у колективних монографіях.
Опубліковано 14 тез доповідей у збірниках тез вітчизняних та міжнародних конференцій.

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Бригілевич Г.М. Формування стратегії для ефективної діяльності підприємств у сфері міжнародного туризму в умовах економічної нестабільності// MODERNÍ ASPEKTY VĚDY, 24-th volume of the international collective monograph. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – С. 579-588.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!