Релігійний туризм і паломництво (242 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Каднічанський Д. А.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сБригілевич Г. М.
ГРТ-42сБригілевич Г. М.
ГРТ-43сБригілевич Г. М.

Опис курсу

Предмет «Релігійний туризм» розроблений для фахової підготовки студентів-бакалаврів. У даному курсі висвітлюються питання вивчення історико-культурних ресурсів, організації і проведення релігійних турів, охорона і використання історитко-культурної спадщини, культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку релігійного туризму в Україні.
Даний навчальний курс має суто практичну спрямованість. Він розрахований на студентів старших курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, основи туризмознавства, історико-культурний туризм. Методична побудова курсу передбачає обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі релігійного туризму;
– оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при дослідженнях історико-культурних туристичних ресурсів;
– чинники просування, удосконалення та розвитку релігійного туризму;
вміти:
– вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку релігійного туризму;
– критично осмислювати і аналізувати культурні події в Україні та світі;
– проводити дослідження історико-культурних туристичних ресурсів;
– збирати та обробляти інформацію;
– систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та тенденції розвитку релігійного туризму, самостійно аналізувати події та робити висновки.

Рекомендована література

Основна:

 • Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. №31, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009
 • Закон України “Про охорону культурної спадщини”
 • Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та
  рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1998. – 130 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ, в 3-х т. – К.: вид-во ім. М.ГІ.Бажана, 26- 1990, – Т.З.
 • Бейдик О.О. Рскреаційпо-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: В ПІД “Київ у-т”, 2001. – 395 с.
 • Данилюк А. Історико-культурні туристичні ресурси України. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.—82с.
 • Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму: Навчальний посібник. – Львів: Вид. центр. ЛНУ, 2002. – 314 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Географія релігійного туризму в Україні. Навчальний посібник / А.Ковальчук, М.Рутинський, А.Манько, Т.Завадовський, Д.Каднічанський. – Львів: ТзОВ «Дизайн-Студія», 2016. – 474 с.
 • Ковальчук А. Релігійний туризм в Україні. Навчальний посібник / А. Ковальчук, Д. Каднічанський, М. Рутинський, Т. Завадовський, А. Манько – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 420 с.
 • Любіцева О.О. Паломництво та релігійний туризм. Навчальний посібник/ Любіцева О.О., Романчук С.П. – К.: Альтерпрес, 2011. – 416 с.
 • Сапєлкіна З.П. Релігійний туризм. Навчальний посібник / З. П. Сапєлкіна. – К.: Альтерпрес, 2009. – 244 с.
 • Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник / автор-упорядник Т. Божук. – Л.: Український бестселер, 2010. – 152 с.
 • Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. – К.: Ін-тут туризму федерації профспілок України, 1996. – 352 с.
 • Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів, 1997. – 259 с.

Додаткова:

 • Бокань В.А. Історія культури України: Навчальний посібник / В.А. Бокань, Л.П.Польовий. – К., 1998.
 • Історія української культури: в 5-ти томах / Гол.ред. Б.Є.Патон.
 • Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В.Лесик. – Львів: Світ, 1993. – 176 с.
 • Логвин Г.Н. По Українi. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г.Н.Логвин. – К.: Мистецтво, 1968. – 462 с.

Силабус: Релігійний туризм і паломництво. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус