Організація ресторанного господарства (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Немає
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Іваник М. Б.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с
648доцент Іваник М. Б.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31сБригілевич Г. М.
ГРТ-32сБригілевич Г. М.
ГРТ-33сБригілевич Г. М.
632ГРТ-31сГаталяк О. М.
ГРТ-32сБригілевич Г. М.
ГРТ-33сдоцент Іваник М. Б.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів – майбутніх фахівців туристичної індустрії узагальнюючого розуміння організації ресторанного господарства на світовому, національному та виробничому рівнях.

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців туристичної індустрії з термінологією, понятійним апаратом ресторанного господарства і забезпечити його засвоєння студентами; сформувати у студентів системи знань у сфері теоретичних, методичних основ діяльності у сфері ресторанного господарства; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства ресторанної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Компетенції. При вивченні дисципліни студент повинен оволодіти:

навичками з розробки технологічного процесу сервісного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах ресторанного господарства; загальними принципами організації систем обслуговування у сфері ресторанного господарства; характеристиками та класифікацією видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства; організацією процесу обслуговування певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: понятійний апарат діяльності у ресторанній сфері; виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у ресторанній сфері.

вміти: використовувати основи організації в діяльності гастрономічних підприємств; уміти проводити аналіз технологічних процесів у ресторанній сфері; визначати характер нововведень у ресторанній сфері.

Рекомендована література

Базова

 • Бєляєва А.М. Усе про ресторанний бізнес: – Донецьк. ТОВ «ВКФ»БАО», 2009. – 544 с.
 • Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика). Центр учбової літератури  – 304 с.

Допоміжна

 • Агафонова Л. Г., Агафонова О. С. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник – К.: Знання України, 2002. – 352 с.
 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.
 • Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: Навчальний посібник. – К.: Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 382 с.
 • Волощук Г.А., Ничипоренко А.В. Особенности кухни народов мира. – К.: Реклама, 1990. – 128 с.
 • Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с.
 • Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах: 3б. наук. праць. – К., 2001. – 238 с.
 • Громадське харчування в умовах комерціалізації і приватизації. Зб. наук. праць. – К.: КДТЕУ, 1994.
 • Зубар Н.М., Григорак М.Ю. Логістика в ресторанному господарстві: Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.
 • Карпенко В.Д., Рогова А.Л., Шкарупа В.Г., Положишнікова О.І., Пилипей М.І. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування: Навчальний посібник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2003. – 248 с.
 • Ковешніков В.С. Використання закордонного досвіду організації громадського харчування: Навчальний посібник. -К.: КТЕІ, 1991.
 • Кузнецова Н. М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навчальний посібник – К.: Ін-т туризму ФП України, 1997. – 176с.
 • Малюк Л.П. Сервісологія та сервісна діяльність: Навчальний посібник / Л.П. Малюк, О.М. Варапаєв, А.В. Ціолковська. – Х.: ХДУХТ, 2009. – 211 с.
 • Менеджмент ресторанного господарства: Навчальний посібник / За ред. Г.Т. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2008. – 374 с.
 • Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.
 • Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. Н.О. П’ятницької. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.
 • Організація туризму: Підручник / І.М. Писаревський, С.О.Погасій, М.М. Поколодна та ін.; За ред І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с.
 • Погодин К. Кейтеринг. – М.: Издательский дом “Ресторанные ведомости”, 2009. – 160 с.
 • Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування. Законодавство. Стандартизація. Класифікація. Сертифікація. Нормативні документи: Довідник. – Львів: Леонорм, 1999. – 347 с.
 • П’ятницъка Г.Т., П’ятницъка Н.О. Менеджмент громадського харчування: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 654 с.
 • П’ятницъка Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: Монографія. – К.: КНТЕУ, 2007. – 465 с.
 • Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах: 3б. наук. праць. – К.: КНТЕУ, 2003. – 303 с.
 • Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа: Довідник офіціанта. – Львів: Афіша. 2005. – 336 с.
 • Сватюк О. Р. Організаційні форми управління громадським харчуванням у системі споживчої кооперації України // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник ДУ “Львівська політехніка”. -2000. – № 384. – С. 309-314.
 • Смирнов І.Г. Логістика в ресторанному бізнесі як складник логістики туризму // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 8. – С. 149-167.

Електронний ресурс: