Міжнародний курортний та СПА менеджмент (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Мальська М. П.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРГ-21сБригілевич Г. М.
ГРГ-22сБригілевич Г. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний курортний та СПА менеджмент» складена  відповідно до освітньої програми підготовки  Бакалавра напряму (спеціальності) «Готельно-ресторанна справа».

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з дисциплін «Менеджмент», «Менеджменту організацій», «Рекреаційні комплекси світу», «Рекреалогія», «Лікувально-оздоровчий туризм», «Санаторно-курортна справа».

Мета: оволодіння теоретичними і практичними основами управління в галузі SPA&Wellness індустрії для подальшого успішного застосування отриманих компетенцій в організаційно-управлінській, аналітичній та науково дослідницькій діяльності, пов’язаній з роботою курортних готелів і підприємств SPA& Wellness індустрії.

 • Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний курортний та СПА менеджмент» є:
 • організація управлінської праці менеджерів SPA&Wellness індустрії різних рівнів управління та формування її складових;
 • планування та організація особистої праці менеджера SPA&Wellness індустрії;
 • організація робочих місць менеджерів;
 • аналіз мотиваційних чинників для споживачів оздоровчих послуг;
 • виявлення особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації анімаційної діяльності;
 • вивчення методів управління, освоєння специфіки управління персоналом;
 • вивчення підходів до ефективного планування діяльності підприємств SPA&Wellness індустрії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • понятійний апарат, що використовується у сфері SPA&Wellness індустрії;
 • розрізнятимуть види СПА-закладів та процедур, що там надаються;
 • особливості менеджменту та маркетингу в сфері SPA&Wellness;
 • засвоять та ознайомляться зі складовими Wellness індустрії;

вміти:

 • володіти навичками аналізу правильності зонування спа-об’єктів;
 • аналізувати сучасні тенденції розвитку «spa» і «wellness» туризму в світі та окремих регіонах.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України «Про курорти» //  Відомості Верховної Ради, – 2000, –  № 50, – С. 435.
 • Богачева Е.Л. Медицинские СПА и их место в международной СПА-индустрии / Е.Л.Богачева // Клиническая практика и здоровье. – 2013. – № 2. – С. 84-110.
 • Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового образа жизни: учеб. пособие / Виноградов П.А., Душанин А.П., Жалдак В.И. – М.: Сов. Спорт, 1996. – 203 с.
 • Кучуркина М.В.. СПА-индустрия сегодня. (Том I) / М. В. Кучуркина. – М.: НП «Национальная гильдия специалистов СПА-индустрии», 2005. – 196с.
 • Кучуркина М.В. Менеджмент СПА / М. В. Кучуркина. – М.: НП «Национальная гильдия специалистов СПА-индустрии», 2007. – 196с.
 • Каюмов С., Сергеев М. Прибыльный салон красоты. Советы владельцам и увравляющим / С.Ф. Каюмов, М.Ю. Сергеев/ Серия «Начать и преуспеть». – СПб, «Питер», 2010. – 320 с.
 • Никитина О.А. Проблемы подготовки кадров для спа-индустрии / О.А.Никитина // Современные проблемы науки и образования.- 2015. – №1-1. – С. 38-41.
 • Перспективы интеграции технологий СПА в санаторно-курортный комплекс Украины / [Ежов В.В., Гоженко Е.А., Овчаренко А.А., Бобков А.С.] // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – Вип. XXII,№ 2. – С. 79-80.
 • Пирогова Л.А. SPA-терапия – метод лечения, оздоровления, профілактики и реабилитации / Л.А. Пирогова, М.И.Семенчук // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 2013. – № 3. – С. 103-111.
 • Степанов Е.Г. Основы курортологии: Учебное пособие (для студентов всех форм  обученияпо направлению подготовки 0504 – «Туризм»). / Е.Г. Степанов – Харьков: ХНАГХ, 2006. – 326 с.
 • SPA-терапия в индустрии красоты. Методика процедур, эксплуатация оборудования, программы обучения SPA-менеджменту / Д. Креббин-Бейли, Д.Харкап, Д.Харрингтон; [пер. с англ. В.Е. Бельченко]. – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 304 с.
 • Хмурова В.В. СПА-менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ОКР «магістр» спеціальності 8.14010201 «Організація побутового обслуговування». Навчально-методичне видання. – КНУДТ, 2013, 23 с.
 • Шарабчиев Ю.Т. СПА и велнес: что это такое? / Ю.Т. Шарабчиев // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. – 2013. – № 2 (2). – С. 79-83.

Допоміжна:

 • Волотовская А.В. Лечебные физические факторы как основа СПА-терапии /А.В. Волотовская // Медицинские новости. – 2012. – № 12. – С. 50-53.
 • Воробьева И. Время СПА / И.Воробьева // Прямые инвестиции. – 2007. – № 12 (68) – С. 100-103.
 • Полянский Ю.П. Оборудование для спа / Ю.П.Полянский // Медицинские новости. – 2012. – № 11. – С. 65-68.
 • Стандарты понятийного аппарата СПА / под.ред. Е.Богачевой. М.: SWIC, 2012. – 48 с.

Інформаційні ресурси: