Мальська Марта Пилипівна

Посада: завідувач кафедри туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Marta.Malska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • туризмологія: концептуальні засади теорії туризму;
 • теоретико-методологічні засади формування просторової системи послуг;
 • практичні основи просторового розвитку систем послуг, підходи до управління ними в контексті нової парадигми регіонального розвитку;
 • проблеми соціальної географії та сфери послуг, географії та організації туризму, дослідження вітчизняного ринку туристичних послуг;
 • маркетинг-менеджмент туристичних підприємств у ринковому середовищі;
 • оптимізація просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону”;
 • оптимізація використання рекреаційно-туристичного потенціалу Західного регіону України: теоретико-методологічні і прикладні аспекти.

Курси

Вибрані публікації

Список праць за 2017-2022 рр.

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Мальська М.П., Бригілевич Г.М. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 31-33.
 • Мальська М.П., Зінько Ю. В., Андрейчук Ю. М. Агротуристичний кластер “Горбогори”: проблематика розвитку туристичних послуг і продуктів. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 117-119.
 • Бригілевич Г.М., Мальська М.П. Роль електронної торгівлі послугами як складової міжнародної туристичної індустрії в умовах нестабільності//Наукові інновації та передові технології: журнал. №8(10) 2022. С.202-211. Київ-2022. Режим доступу: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-8(10)-202-211
 • Kamińska W., Mularczyk M., Magdalena C., Dubis L., Malska M., Nesterov E. Perceived destination image of Poland: an analysis based on Ukrainian and Russian. 2021 / W. Kamińska, M. Mularczyk, C. Magdalena, L. Dubis, M. Malska, E.Nesterov perceptions // Miscellanea Geographica, Vol. 25, No. 3, 2021, P. 169-180 ISSN: 2084-6118 DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2020-0052 (Scopus)
 • Мальська М., Мальський М., Зінько Ю. Туристические кластеры Западной Украины и их научно-образовательное обеспечение. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие «ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНОСТ». – Варна, 2021. – С. 24-31.
 • Мальська М. П. Інноваційний тренд гостинності Норвегії / М. П. Мальська, М. І. Філь /  Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – C. 54-56.
 • Мальська М. П. Перспективні технології кулінарної продукції у ресторанному господарстві/ М. П. Мальська, М. І. Філь // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet: proceedings of IХ International scientific and practical internet conference / Prague: Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 189–190. – ISBN 978-80-907863-9-4. – DOI: 10.46489/FAHM-01.
 • Мальська М. П., Мункачій І. З., Кізима В. Л. Понятійно-термінологічний апарат сфери готельного господарства / М. П. Мальська, І. З. Мункачій, В. Л. Кізима // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”. – Прага. – 2021. – С. 317–318.
 • Мальська М. П., Дубіс Л. Ф., Зінько Ю. В., Шевчук О. М. Cталий розвиток рекреації і туризму в національних парках заходу України / М. П. Мальська, Л. Ф. Дубіс, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні: кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С. 25–32.
 • Мальська М., Грицишин А. Функції та дисфункції фестивального туризму в контексті впливу на туристичний простір. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». №4 (48) / 2 том. 2021. С. 29-34.
 • Зінько Ю., Мальська М., Околович І. Сільський і водний туризм в умовах коронавірусної пандемії. Матеріали наукової конференції з міжнародною участю «Водний туризм: національний та міжнародний досвід». С. 29-34.
 • Зінько Ю., Мальська М., Шевчук О., Каднічанський Д. Підходи до розробки транскордонних туристичних шляхів Першої угорсько-галицької залізниці. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 299–305.
 • Зінько Ю.В., Мальська М.П., Табака Н.М. Інноваційні підходи і заняття в сільському туризмі: досвід Львівщини. Туристичний потенціал Судововишнянської територіальної громади Львівської області: стан і перспективи розвитку: зб. матер. наук.-практ. конф. (Судова Вишня, 15 травня 2021 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2021. С. 165 – 181.
 • Мальська М. П. Конкурентні переваги підприємств у ресторанному господарстві/М.П. Мальська, О. М. Гаталяк// Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 334 – 337.
 • Мальська М. Паньків Н. Паньків Х. Факторний аналіз туристичної привабливості Галицького НПП//Матеріали ХV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2021. – С.165-168
 • Мальська М., Зінько Ю. Типізація національних парків Західної України за рекреаційно-туристичним потенціалом та перспективними напрямами розвитку. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 197–200.
 • Мальська М., Мальський М., Зінько Ю. Туристические кластеры Западной Украины и их научно-образовательное обеспечение. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие «ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНОСТ». – Варна, 2021. – С. 24-31.
 • Мальська М., Мункачій І., Масюк Ю. Теоретичні аспекти понять маркетинг-менеджмент. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції : зб. наук. пр. Полтава : ПП «Астрая», 2021. С. 239-242.
 • Мальська Марта, Харачко Роксолана. Конференційний туризм у Кракові (Республіка Польща) //Матеріали XV Міжнародної конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід», 8 жовтня 2021. – Львів – С.318-323.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л. Геотуристична оцінка фортифікаційних об`єктів заходу України // Фортифікації в туризмі: потенціал, стан, промоція, інновації: Матеріали міжнародного науково-практичного інтернет-семінару (Київ, 23 квітня 2021 р.) – К.:ТОВ «Геопринт», 2021. – С. 138–140.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л. До питання використання зарубіжного досвіду в освітньому забезпеченні геотуризму. Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.,2020. – C. 200-202.
 • Мальська М., Красько А. Ринок туристичних послуг: навчально-методичні вказівки. – Львів, 2020. – 101 с.
 • Мальська М., Красько А. Моніторинг світового ринку туристичних послуг: навчально-методичні вказівки. – Львів, 2020. – 31 с.
 • Мальська М., Пандяк І., Філь М. Вплив міських агломерацій на розвиток готельного господарства. Міський туризм: реалії, виклики, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Альфа-ПІК, 2020. – С. 10-12.
 • Мальська М., Дубіс Л., Зінько Ю. Геопросторові аспекти овертуризму в історичних містах (на прикладі Львова і Кракова). Міський туризм: реалії, виклики, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Альфа-ПІК, 2020. – С. 77-79.
 • Мальська М., Гаталяк О. Екстремальний туризм у містах. Міський туризм: реалії, виклики, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Альфа-ПІК, 2020. – С. 85-86.
 • Мальська М., Василина А. Привабливість міста Львова на ринку туристичних послуг. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. –  С. 201-205.
 • Мальська М., Пандяк І., Філь М. Вплив пандемії COVID-19 на готельне господарство України. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. –  С. 206-211.
 • Мальська М., Філь М., Пандяк І. Якість сервісу у сфері ресторанного господарства. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. –  С. 212-214.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л., Шевчук О. Рекреаційно-туристичний потенціал національних парків західної України. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. –  С. 403-408.
 • Мальська М. П. Перспективні технології кулінарної продукції у ресторанному господарстві/ М. П. Мальська, М. І. Філь // FoodАdditives. Healthy Man and Human Patient Diet: proceedings of IХ International scientific and practical internet conference / Prague: Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 189–190. – ISBN 978-80-907863-9-4. – DOI: 10.46489/FAHM-01.
 • Зінько Ю., Мальська М., Дубіс Л. До питання використання зарубіжного досвіду в освітньому забезпеченні геотуризму. Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.,2020. – C. 200-
 • Malska M., Zhuk Y., Dotsenko O.  Tourism market of the Lviv region: the analysis and forecast of the development. Archives of Tourism, Hospitality and Sport science. Vol. 1. 2020. pp. 94–103.
 • Malska M., Fil M.,Pandyak I. Gastronomic tourism: culinary destinations of French and Monacco nation. Archives of Tourism, Hospitality and Sport science. Vol. 1. 2020. pp. 9–61.
 • Мальська М. П. Потенціал ресторанного гостро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова / М. П. Мальська. М. І. Філь, Ю. В. Зінько / Географія та туризм : Наук. Зб. / Ред.кол.: Любіцева О. О.(гол.ред) та ін.-К.: Альфа-ПІК, 2019.-Вип.49-С. 73-83.
 • Мальська М., Жук Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку промислового туризму Львівської області. Збірник статей до ювілею В. К. Федорченка / Відп. ред. Федорченко Н. В.; Мініч І. М. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2019. – С. 102-111.
 • Malska M.P. Crisis managment in tourism: theory, methodology and practice: training manual / M.P. Malska, I.S. Purska. – Kyiv: SBA-print, 2019. – 166 p.
 • Мальська М.П. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. С.В. Білоус. – Київ : SBA-Print, 2019 – 190 c.
 • Зінько Ю., Мальська М. Науково-дослідне забезпечення досліджень і краєзнавчо-туристичної популяризації природної і культурної спадщини Розточчя / Конференція «Роль і значення персоналу в промоції та пропагуванні природних цінностей і природної спадщини регіону Розточчя». – Львів, 2019. – С. 1-9.
 • Мальська М., Філь М., Зінько Ю. Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду». – Київ, 2019. – С. 90-91.
 • Зінько Ю., Мальська М., Табака Н., Янчишин І. Гастрономічний туризм Львівщини: стан та перспективи / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду». – Київ, 2019. – С. 85-87.
 • Антонюк Н., Мальська М., Мальський М. Децентралізація державного управління та завдання органів місцевого самоврядування у сфері туризму: польський досвід / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 15-24.
 • Мальська М., Пандяк І., Філь М. Система оподаткування прибутку готельних підприємств в Україні / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 136-138.
 • Малюга Л., Мальська М. Природні та історико-культурні туристичні ресурси Гонконгу / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 139-142.
 • Мальська М., Філь М. Потенціал ресторанних гастро-турів, маршрутів у Львові / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 228-232.
 • Дубіс Л., Мальська М., Зінько Ю. Проблеми формування національного бренду сільського зеленого туризму / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 291-294.
 • Мальська М., Зінько Ю. Кластери сільського туризму України як інноваційні структури. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції – Львів, 2018. – С.157 – 161.
 • Malska M. Tourism in big cities as a factor of regional economic development: Lviv case. XI Konferencja naukowa: Miasta XXI Wieku. Opole, 2019. – s. 14.
 • Мальська М., Безручко Л. Готельні ланцюги світу: сучасний стан та перспективи розвитку / Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Львів, ЛІЕТ, 2018. – С. 283-289.
 • Malska M., Dubis L., Zinko Y. Cluster and Cluster Initiatives of Rural Tourism in Ukraine. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt 269, rok 2018. S. 59-74.
 • Zinko Y., Malska M., Kriba I. A multilevel universal model of the rural tourism cluster: implementation at the local level. Studia Periegetica nr 4(24)/2018. – pp. 11-24.
 • Antoniuk N., Malska M., Malskyi M. Terrorism as a threat to international tourism world trends. Archives of tourism, hospitality and sport science. Vol. 1. Year 2018. – pp. 5-16.
 • Мальська М. Поняття та структура туристичних ресурсів міста / М. Мальська, О. Гаталяк, Н. Ганич // Географія та туризм: наук зб. Вип. 43. – К: Альфа-ПІК, 2018. – С. 4-11.
 • Мальська М. Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області // М. Мальська, М. Філь, І. Пандяк // Географія та туризм: наук зб. Вип. 43. – К: Альфа-ПІК, 2018. – С. 65-72.
 • Мальська М. П., Зінько Ю. В. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні / М. Мальська, Ю. Зінько // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. Науковий збірник. Випуск 2. – Київ, 2018. – С. 8-24.
 • Bzhezinska-Woytsek T. Development prospects for cross-border tourism on the height of Roztoczczya / T. Bzhezinska-Woytsek, T. Grabovski, M. Malska, Yu. Zinko, O. Zavadovych // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 11–13.
 • Bubniak I. Geo-heritage sites as attractions of Geo-Karpaty Ukrainian-polish touristic route / I. Bubniak, Yu. Zinko, M. Malska, L. Skakun, A. Buchynska, O. Yatsozhynsky, A. Solecky // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 13–15.
 • Malska M. Research of sustainable tourism development in the Lviv region / M. Malska, N. Rozhak // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 38–40.
 • Zinko Y. Polish-Ukrainian Geotourist Route “Geo-Carpathians” / Y. Zinko, L. Skakun, I. Bublik, A. Buchynska, O. Yatsozhynskyi, M. Malska, A. Soleсki. // GEOTRENDS : 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism. – 20–23rd September 2017, Wrocław/Poland. – P. 26.
 • Зінько Ю. Досвід підготовки в університетах Франції фахівців з туристично-готельного та ресторанного бізнесу / Ю. Зінько, М. Мальська, О. Мхітарян, Н. Антонюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 77–80.
 • Мальська М. П. Система міжнародної сертифікації Go to Carpathia – шанс для промоції регіональних продуктів сільського туризму Українських Карпат / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, Б. Пизоха, П. А. Горішевський // Сталий розвиток сільського туризму. Матеріали міжнар. круглого столу. – К. : ЛГТ, 2016. – С. 16–18.
 • Мальська М. П. Перспективні форми транскордонної туристичної діяльності у Розточчі / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. В. Зінько, Т. Грабовскі // ІІІ Międzynarodowa konferencja naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy”. – Lublin, 2016. – S. 23–24.
 • Мальська М. П. Польсько-український геотуристичний шлях “Гео-Карпати” / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, Л. Скакун, І. Бубняк, А. Солєцкій // ІІІ Międzynarodowa konferencja naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy”. – Lublin, 2016. – S. 7–9.
 • Мальський М. З. Проблеми управління розвитком міжнародного туризму як складової міжнародного бізнесу / М. З. Мальський, М. П. Мальська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 66–68.
 • Мальська М. П. Системи туристичних послуг як об’єкт дослідження регіональної економіки / М. П. Мальська // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі. Матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. І. В. Саух. – Житомир : ЖФ КІБІТ, 2016. – С. 53–56.
 • Мальська М. П. Система чинників надання послуг / М. П. Мальська // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 25–27.
 • Мальська М. П. Проблеми розвитку та регулювання підприємництва малого та середнього бізнесу Львівської та Тернопільської областей / М. П. Мальська // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 березня 2017 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол ун-т. – Черкаси : Видавець Чабенко Ю. А., 2017. – Т.1. – С. 187–190.
 • Мальська М. П. Державне регулювання туристичного бізнесу / М. П. Мальська // Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : Сімон, 2017. – С. 219–221.
 • Мальська М. П. Управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств міста Львова / М. П. Мальська // Управління туристичною індустрією: методологія і практика. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. – Полтава, 2017. – С. 110–112.
 • Мальська М. П. Теоретичні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання / М. П. Мальська, І. З. Жук, В. Л. Кізима // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 127–138.
 • Malska M. Ecotourism and Geotourism in Ukraine / M. Malska, Yu. Zinko, N. Antoniuk // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016. – 6 (4). – P. 27–33.
 • Malska M. Transborder cooperation in the use of healing springs of Lviv region as objects of regious tourism / M. Malska, N. Antoniuk, M. Fil // Archives of tourism, hospitality and sport science / Copyright by Vincent Pol University in Lublin, Poland. – Vol. 2. – 2016. – P. 31–38. ISSN : 2451-5124.
 • Malska M. Geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route / M. Malska, Y. Zinko, I. Bubniak, R. Hnatyuk, L. Skakun // Archives of tourism, hospitality and sport science / Copyright by Vincent Pol University in Lublin, Poland. – Vol. 2. – 2016. – P. 55–67. ISSN : 2451-5124.
 • Kiptenko V. Geography of tourism of the Ukraine / V. Kiptenko, O. Lyubitsewa, M. Malska, M. Rutynskyi, Yu. Zan’ko, Yu. Zinko // Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Second Edition / ed. K. Widawski, J. Wyrzykowski. – Basel : Springer International Publishing AG, 2017. – Р. 509–551.
 • Мальська М. П. Організаційно-економічний механізм управління сфери готельного господарства в Україні : монографія / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 217 с.
 • Мальська М. П. Принципи організації готельно-ресторанного господарства / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук // Стан і перспективи сучасного туризму. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. – Суми, 2016. – С. 96–102.
 • Мальська М. П. Тенденції розвитку міжнародного туризму / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, І. З. Жук // Міжнародний бізнес як фактор розвитку. Матеріали Всеукра. наук.-практ. конф. (Харків, 21 квітня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 110–112.
 • Мальська М. П. Чинники формування розвитку сфери готельного господарства / М. П. Мальська // Стан і перспективи сучасного туризму. Матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю. – Суми, 2016. – С. 92–96.
 • Malska M. Baza noclegowa I jej wykorystania pogranicza polsko-ukraińskiego / M. Malska // Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования современого общества: материалы III междунар. науч.-практ. конф., (г. Белгород, 25 ноября 2014 г.) ; под науч. ред. доц. Е. В. Никулиной в 2 ч. –  Белгород : ИД “Белгород” НИУ “БелГУ”, 2015. – Ч. 2. – С. 274–278.
 • Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Український бестселер, 2015. –364 с.
 • Мальська М. П. Регіональні проблеми розвитку підприємств туристичного бізнесу Львівської області / М. П. Мальська // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регулювання. Матеріали VI Міжнародної ювелейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції / Ред. Т. М. Качала, В. Лазуренко та ін. – Черкаси : Ю. А. Чубенко, 2015. – С. 228–231.
 • Мальська М. П. Маркетингова діяльність суб’єктів туристичного підприємництва в Україні як складова формування системи планування / М. П. Мальська, І. З. Жук // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів.  Збірник тез науково-практичної конференції, присвяченої науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка “Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів”, 15 травня 2015 р. [текст] / за ред. Р. В. Михайлишин; відповід. за вип. Ю. Ф. Пачковський, О. Є. Сухай. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 106–109.
 • Мальська М. П. Організаційно-економічний підхід до вивчення просторової організації суспільства / М. П. Мальська // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 65–66
 • Мальська М. П. Система міжнародної сертифікації як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіональних туристичних продуктів Східних Карпат / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Б. Пизоха, Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 67–69.
 • Мальська М. П. Перспективи впровадження системи міжнародної сертифікації GoToCarpathia для обєктів зеленого туризму в Українських Карпатах / М. П. Мальська, Б. Пизоха, Ю. В. Зінько, П. В. Горішевський, Н. В. Антонюк // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Ред. О. І. Бочан,   Н. Є. Паньків та ін. – ЛІЕТ : вид. Ліга-Прес, 2015. – С. 210–217.
 • Мальська М. П. Туристична реформа в Україні як інструмент економічного зростання країни / М. П. Мальська, І. З. Жук // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю. – (Львів – Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 91–95.
 • Мальська М. П. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі України / М. П. Мальська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю. – (Львів – Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 95–101.
 • Мальська М. П. Англо-український туристичний словник [текст] / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський. – Л., 2014. – 441 с.
 • Мальська М. П. Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму / М. П. Мальська, Н. В Антонюк, Ю. С. Занько, Ю. В. Зінько // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VIIІ міжнар. наук. конф. – (Львів–Ворохта, 5–7 вересня 2014 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – С. 9–11.
 • Malska M. Cultural tourism in the Polish-Ukrainian Cross-Border Region: Preconditions and Implications for Local Development / Malska, O. Vuytsyk // Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. V.2: Historical Collective Memory within Borderlands. – Opole, 2014. – P. 81–98.
 • Мальская М. Ф. Геотуристический потенциал Украины / Ю. И. Присяжнюк, М. Ф. Мальская, Ю. В. Зинько // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии. Материалы V междунар. науч. конф. (к 80-летию географического факультета и кафедры географической экологии белорусского государственного университета). – (Минск, 14–17 октября  2014 р.). – Минск : Издательский центр БГУ, 2014. – С. 163–166.
 • Malska M. Cognitive natural tourism in Ukraine / M. Malska, Yu. Zinko, O. Shevchuk // GEO-CARPATHIANS. Potential of the Cognitive Tourism (mon.) / edit. : I. Bubniak, A/ Soleski. – Krosno, 2014. – Р. 83–97.
 • Мальська М. П. Інноваційні форми занять в сільському туризмі та агротуризмі / М. П. Мальська, Н. В Антонюк, Ю. В. Зінько // Управління туристичною індустрією: методологія і практика. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. – (м. Полтава, 2–3 жовтня 2014 р.). – Полтава, 2014. – С. 109–112.
 • Мальська М. П. Перспективи розвитку геотуризму в Україні / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції / Ред. Л. З. Скакун, І. М. Бубняк. – Львів : НФВ “Карти і атласи”, 2014. – С. 9–12.
 • Мальська М. П. Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та способи сталого розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, М. Б. Іваник, С. Ф. Благодир // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія : Географічна. – 2014. – Вип. 45. – С. 443–451.
 • Мальська М. П. Економіка послуг: суть та управління / М. П. Мальська // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 243–249.
 • Мальська М. П. Критеріально-функціональні ознаки послуг та їхні особливості у сфері туризму / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія : міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 251–259.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.
 • Мальська М. П. Просторова організація систем послуг: словник- довідник / М. П. Мальська, Ю. І. Стадницький. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 270 с.
 • Мальська М. П. Міжнародна маркетингова діяльність. Теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 288 с.
 • Мальська М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу АТ і ТзОВ : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : Центр учбової літератури, 2013 – 290 с.
 • Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі. Теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 234 с.
 • Федорченко В. К. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. / К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 368 с.
 • Мальська М. П. Проблеми розвитку та регулювання комерційного та соціального туризму / М. П. Мальська // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”. – 21–22 березня 2013 року, м. Черкаси. Т. 1–2 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол ун-т. – Т.1. – Черкаси : Видавець Чабенко Ю.А., 2013.
 • Мальська М. П. Інноваційні форми занять сільського туризму та агротуризму в Карпатському регіоні / М. Мальська, Ю. Зінько, П. Горішевський // Історик-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21–22 березня 2013 р.) / М-во освіти і науки Україн, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2013.
 • Мальська М. П. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, І. Г. Пандяк, Д. А. Каднічанський  //  Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: географічна. – 2013. – Вип. 43 (1). – С. 5–9.
 • Мальська М. П. Історико-культурні ресурси як чинник розвитку приміського туризму м. Львова / М. П. Мальська, Т. Біла // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: географічна. – 2013. – Вип. 43 (1). – С. 52–58.
 • Богуцький А. Б. Науково-методичні засади створення “Українського бурштинського шляху” та формування його геотуристичного бренду / А. Б. Богуцький, М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. В. Шевчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: географічна. – 2013. – Вип. 43 (1). – С. 136–149.
 • Мальська М. П. Аналіз основних методів суспільно-географічного дослідження туристичних послуг / М. П. Мальська // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: географічна. – 2013. – Вип. 43 (2). – С. 229–238.
 • Мальська М. П. Розвиток ринку туристичних послуг з врахуванням задоволення споживчих потреб населення / М. П. Мальська, Ю. С. Занько // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: Географічна. – 2013. – Вип. 43 (2). – С. 239–248.
 • Мальська М. П. Напрями вдосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг / М. П. Мальська // Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ; ред. кол. : В. Я. Брич (відп. ред.) та ін. – Тернопіль : Форос, 2013. – С.179–181.
 • Pysarenko S. Ukraine`s economic spatial structures as a basis for the improvement of territorial and administrative arrangement / S. Pysarenko, M. Malska // EUROPA XXI Territorial development and cohesion in a multi-scalar perspective. Monograf / еd. by: G. Cotella (guest editor). – Warszawa, – Vol. – 2 P. 103–111.
 • Мальська М. П. Геотуристичний бренд “Український бурштиновий шлях” / М. П. Мальська, А. Б. Богуцький, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2013. – С. 137–140.
 • Мальська М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства Львівщини / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Н. М. Ганич // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2013. – С. 140–142.
 • Мальська М. П. Сучасний стан перспективи розвитку туризму України / М. П. Мальська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2013. – С. 142–144.
 • Мальська М. П. Проблеми та недоліки в туристично-рекреаційній сфері України / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2013. – С. 144–146.
 • Мальская М. Ф. Геотуристический потенциал Украины / М. Ф. Мальская, Ю. В. Зинько, О. М. Шевчук // Сфера туризма и гостеприимства в эпоху глобализации: сб. статей междунар. научно-практ. форума // под ред. А. С. Кускова, П. С. Ширинкина. – Пермь: ПГАИК, 2013. – С. 120–
 • Богуцький А. Науково-методичні засади створення “Українського бурштинового шляху” та формування його геотуристичного бренду / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук //  Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. – 2013. – Вип.  – Ч. 1. – С. 136–149.
 • Бубняк І. Геотуристичні атракції транскордонного шляху “Гео-Карпати” (українська частина) / І. Бубняк, Ю. Зінько, М. Мальська,  Л. Скакун, О. Яцожинський, А. Салєцкій // Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. – 2013. – Вип.  – Ч. 2. – С. 309–321.
 • Зінько Ю. В. Планування розвитку туристичної галузі Львівщини до 2013 року / Ю. В. Зінько, М. П. Мальська, Н. В. Антонюк // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – С. 290–295.
 • Мальська М. П. Інноваційні форми занять сільського туризму та агротуризму в Карпатському регіоні / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Львів : ЛІЕТ, 2013. – С. 286–295.
 • Мальська М. П. Етнографічні послуги у сільському туризмі Карпатського регіону / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. – Львів : ЛІЕТ, 2013. – С. 5–11.
 • Любіцева О. О. Географія туризму / О. О. Любіцева, М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія. – К. : ВЦ “Академія”, 2013. – С. 60–87.
 • Мальська М. П. Сфера туристичних послуг у національному господарському комплексі країни / М. П. Мальська // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VII міжнар. наук. конф. – (Львів–Тернопіль, 4–6 жовтня 2013 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 276–282.
 • Мальська М. П. Причини та чинники зростання ролі послуг / М. П. Мальська // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VII міжнар. наук. конф. – (Львів–Тернопіль, 4–6 жовтня 2013 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 282–287.
 • Мальська М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку наукового туризму: досвід Польщі / М. П. Мальська, О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі. Матеріали VII міжнар. наук. конф. КІБІТ. (Житомир, 24–25 жовтня 2013 р.). – Житомир. Видавничий центр Житомирської філії Київського інституту бізнесу та технологій, 2013. – С. 46–49.
 • Мальська М. П. Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання / М. П. Мальська// Географія та туризм / Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.– К. : Альтепрес, 2013. – Вип. 25. – С. 3–10.
 • Мальська М. П. Географічна, соціальна, економічна характеристика послуг / М. П. Мальська // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія : Географічна. – 2013. – Вип. 42. – С. 243–249.
 • Malska M. Polish–Ukrainian cross-border cooperation and the visa policy / M. Malska, S. Pysarenko; Centre of Europe, University of Warsaw & Faculty of International Relations, Ivan Franko National of Lviv. – – S. 277–290.
 • Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
 • Пурська І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. /І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. В. Занько. – К. : Знання, 2012. – 285 с.
 • Malska M. Comparative analysis of tourist possibilities of cave systems Podolia (Ukraine) and Poland / M. Malska, A. Khovalko // Вісник ЛНУ ім. І. Франка Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29 (1). – С. 72–79.
 • Malska M. Approaches to organizational and economic levers of development of tourism in Lviv region / M. Malska, Y. Zanko // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29 (1). – С. 63–72.
 • Мальська М. П. Пріоритети розвитку туризму у польсько-українських відносинах / М. П. Мальська, О. П. Біланюк // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29 (2). – С. 138–143.
 • Мальська М. П. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду / М. П. Мальська // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29 (2). – С. 143–152.
 • Мальська М. П. Туристичні кластери Львівської області // Географія та туризм: наук. зб. /  ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Вип. 17. – К. : Альтерпрес, 2012. – С. 87–93.
 • Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012. – №7 – С. 122–129.
 • Malska M. Turystyka na Ukrainie – aktualne problemy oraz tendencje rozwoju atrakcyjnych regionów/ M. Malska // Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka – oświata – zdrowie – turystyka) (mon.) / red. Nauk : I. Michłków. – Warszawa, 2012. – Р. 273–281.
 • Мальська М. П. Організаційно-економічні важелі розвитку системи туристичних послуг Львівської області / М. П. Мальська, Ю. В. Занько // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 63–71.
 • Мальська М. П. Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля (Україна) та Республіки Польща / М. П. Мальська, А. Б. Ховалко // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 72–78.
 • Пурська І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2012. – 285 с.
 • Мальська М. П. Ємність та еластичність попиту на ринку туристичних послуг / М. П. Мальська, Ю. С. Занько // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІ міжнар. наук. конф. (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 240–244.
 • Мальська М. П. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, І. Г. Пандяк, Д. А. Каднічанський // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІ міжнар. наук. конф. (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 13–19.
 • Мальська М. П. Концептуальна модель кластера у світі туристичних послуг / М. П. Мальська // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІ міжнар. наук. конф. (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 19–23.
 • Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІ міжнар. наук. конф. (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 61–67.
 • Мальська М. П. Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія: географічна. – 2012. – Вип. 40 (1). – С. 86–100.
 • Мальська М. П. Українсько-польське економічне співробітництво: торгівля, туризм, інвестиції / М. П. Мальська, Ю. С. Занько // Вісник ЛНУ ім.  І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 281–287.
 • Мальська М. П. Теоретичні засади розміщення підприємств індустрії туризму / М. П. Мальська // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі. Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – (Житомир 25–26 жовтня 2012 р.). Житомир Видавничий центр Житомирська філія КІБТ, 2012. – С. 89–94.
 • Мальська М. П. Економіка і організація туристичного бізнесу Львівщини / М. П. Мальська // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – (Харків, 9 листопада 2012 р.). Харків : Видавничий центр ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 57–60.
 • Мальська М. П. Розселення як основа формування просторових систем послуг / М. П. Мальська // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – Вип. 633–634 : Географія. – С. 130–135.
 • Wyrzykowski J. Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries / J. Wyrzykowski, K. Widawski, M. Malska / Institute of Geography and regional Development, University of Wrocław. – Kraków 2012.
 • Malska M. Geograpfy of tourism of Central amd Eastern Europe countries / O.Lyubicewa, V. Kiptenko, M. Malska, M. Rutynskiy, Yu. Zan’ko,   Zinko // [ed. J. Wyrzykowski, K. Widawski]. – Wrocław: University of Wrocław, 2012. – 520 s.
 • Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 366 с.
 • Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с.
 • Мальська М. П. Формування і розвиток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук.: спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Львів, 2011. – 40 с.
 • Любіцева О. О. Розвиток та трансформація предметної сутності географічних досліджень туризму / О. О. Любіцева, М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Економічна та соціальна географія: наук. зб. / [ред. кол.:               С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. – 2011. – Вип. 1(62). – С. 12–17.
 • Любіцева О. О. Концептуальні засади географії рекреації і туризму / О. О. Любіцева, М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Географія та туризм: наук. зб. / ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – 2011. – Вип. 11. – С. 3–14.
 • Антонюк Н. В. Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н. В. Антонюк, М. П. Мальська, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2011. – 326 с.
 • Зінько Ю. В. Інформаційно-туристичне забезпечення проведення ЄВРО-2012 у місті Львові / Ю. В. Зінько, М. П. Мальська, Н. В. Кравчук, А. А. Яремчишин  // Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – 2011. – Вип. 14. – С. 240–246.
 • Мальська М. П. Ринок туристичних послуг Австралійського союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. – Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – 2011. – Вип. 99. – Ч. 2. – 197– 207 с.
 • Мальська М. П. Розробка українсько-польського геотуристичного шляху “Гео-Карпати” / М. П. Мальська, Л. З. Скакун, Ю. В. Зінько,  А. Бучинська, Я. Внук, Р. Рейчел // “Туризм і розвиток регіону” [Івано-Франківськ] – 2011. – Вип. 3.– С. 466–471.
 • Мальська М. П. Теоретико-методологічні засади оцінки місця і ролі сфери послуг у системі національної економіки країни / М. П. Мальська // Вісник Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 253 – 265.
 • Скакун Л. Українсько-польський геотуристичний шлях “Гео-Карпати” / Л. Скакун, Ю. Зінько, М. Мальська, А. Бучинська, Я. Внук, Р. Рейчел // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму Матеріали V міжнар. наук. конф. (Львів–Судова Вишня, 23–25 вересня  2011 р.). – Львів, 2011. – С. 187–190.
 • Мальська М. П. Ефективні механізми соціалізації туристичної галузі України / М. П. Мальська // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму. Матеріали V міжнар. наук. конф. (Львів–Судова Вишня, 23–25 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 133–134.
 • Мальська М. П. Суть і роль туризму в розвитку суспільних просторових систем / М. Мальська, Ю. Занько. – Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму. Матеріали V міжнар. наук. конф. (Львів–Судова Вишня, 23–25 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 134 – 137.
 • Мальська М. П. Країнознавство: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
 • Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник. 2-ге вид. перероб. і доп. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 • Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю.  Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
 • Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. – 2-вид. перероб. та доп. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми розвитку туризму у польсько-українських відносинах / М. П. Мальська, О. П. Біланюк // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. І. В. Саух. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2011. – C 71–74.
 • Pysarenko S. The structuring of national economic space of Ukraine as a basis for the improvement of its territorial and administrative arrangements /               S. Pysarenko, M. Malska // Warsaw Regional Forum 2011 Functional regions – towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. – Warsaw, –  S. 44–45.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
 • Мальська М. П. Перспективи розвитку просторових систем туристичних послуг Львівської області / М. П. Мальська // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. (Львів–Брюховичі, 9–11 жовтня 2009 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2009. – С. 91–95.
 • Мальська М. П. Просторова система туристичних послуг Львівської області / М. П. Мальська, Ю. С. Занько // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. (Львів– Брюховичі, 9–11 жовтня 2009 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2009. – С. 95–98.
 • Мальська М. П. Модель територіальної організації санаторно-курортної та рекреаційно-туристичної галузей Львівщини до 2031 року / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, Н. Л. Мандюк // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. (Львів– Брюховичі, 9–11 жовтня 2009 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2009. – С. 442–449.
 • Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
 • Malska M. Turystyka jako czynnik polsko-ukrainskiej wspolpracy transgranicznej / M. Malska // Wspolczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. – Slupsk, 2009. – S. 362–375.
 • Занько Ю. С. Суть і роль туризму в розвитку суспільних просторових систем / Ю. С. Занько, М. П. Мальська // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наук. конф. факультету міжнародних відносин (5–8 лютого 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 81–84.
 • Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) : монографія / М. П. Мальська. – К. : Знання, 2009. – 363 с.
 • Zinko J. Specyfika turystyki transgranicznej na Roztoczu / J. Zinko, W. Brusak, R. Hnatiuk, M. Malska, I. Sirenko // I Miedzynarodowa konferencja naukowa  “Transgraniczny potencjal turystyczny Roztocza” (Lublin–Zolkiew 23–24 marca 2010 r.). –  Lublin, 2010. – S. 4–
 • Мальська М. П. Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – Географія та туризм. – Вип. 9. К. : Альтерпрес, 2010. – С. 114–119.
 • Зінько Ю. В. Перспективна територіальна схема використання природних ресурсів Львівщини для розвитку туристичної галузі / Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський, М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк / Наукові вісті Галицького інституту менеджменту. – 2010. – Спец. вип. – С. 17–28.
 • Мальська М. П. Просторові системи послуг як об’єкт дослідження регіональної економіки та суспільної географії / М. П. Мальська // Наукові вісті Галицького інституту менеджменту. – 2010. – Спец. вип. – С. 13–19.
 • Горішевський П. А. Туристично-інформаційні центри: організаційно-економічні аспекти функціонування / П. А. Горішевський, Ю. В. Зінько, М. П. Мальська // Наукові вісті Галицького інституту менеджменту. – 2010. – Спец. вип. – С. 20–26.
 • Мальська М. П. Формування просторової системи туристичних послуг Львівщини / М. П. Мальська // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2010. – №5 – С. 94–101.
 • Malska M. Business tourism development in L`viv (Western Ukraine) / M. Malska, M. Malskyy, Y. Zin’ko, O. Vuytsyk // Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. 11. – Wroclaw, 2010. – P. 245–
 • Мальська М. П. Просторова система туристичних послуг Львівської області // Вісник ЛІЕТУ. Серія: економічні науки. – 2010. –   Вип. 5. – С. 299–302.
 • Мальська М. П. Сучасні тенденції формування попиту на туристичні послуги  / М. П. Мальська, Н. М. Ганич // Проблеми міжнародного туризму: Збірник наукових статей. – К. : ПП “ППНВ”, 2010. –  С. 463–469.
 • Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг :             підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання,             – 661 с.
 • Зінько Ю. В. Розвиток туристичних продуктів та інвестицій на Львівщині / Ю. В. Зінько, М. П. Мальська, Н. В. Антонюк // Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів. Програма сусідства Польща–Білорусь–Україна TACIS CBC. – Жешів, 2008. –  С. 393–404.
 • Мальська М. П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність : монографія / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський,                      Н. М. Паньків. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2008. – 268 с.
 • Мальська М. П. Роль послуг в системі просторового суспільного розвитку / М. П. Мальська // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнар. наук. Конф. (Львів–Славське, 25–28 вересня 2008 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 86–87.
 • Мальська М. П. Особливості туристичних послуг: проблеми пов’язані з їх просуванням / М. П. Мальська, Ю. С. Занько // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. – (Львів– Славське, 25–28 вересня 2008 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 87–89.
 • Мальська М. П. Теоретико-методичні підходи до туристично-країнознавчого дослідження (на прикладі Албанії) / М. П. Мальська,                   Т. Б. Завадовський // Вісник Львів. ун-ту. Серія: міжнародні відносини. –                  – Вип. 24. – С. 179–186.
 • Zin’ko Y. Implementation of elements of sustainable tourism in the Ukrainian Carpathians / Y. Zin’ko, M. Malska, M. Malskiy, N. Antoniuk // Conditions of the foreign tourism development in central and Eastern Europe. – Wroclaw, 2008. – P. 231–247.
 • Мальська М. П. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В., Горобець О., Гуцал С. І. та ін.]; під ред. О. Рожук. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 976 с.
 • Мальська М. П. Теоретичні основи суспільно-економічного дослідження послуг / М. П. Мальська // Науковий вісник Одеський держ. екон. ун-т; Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2008. – № 21(77). – С. 75–83.
 • Мальська М. П. Західна Україна на ринку туристичних послуг / М. П. Мальська // Урівноважений розвиток на державному, регіональному та місцевому рівні – польський досвід і можливості його застосування в Україні. Програма сусідства Польща–Білорусь–Україна TACIS CBC. – Люблін,               – С. 59–65.
 • ZinkoY. Rozwoj produktow turystycnych oraz infrastruktury w osrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych Karpat ukrainskich / Y. Zinko, M. Malska, M. Malskyy, R. Szczecinski // Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w europie srodkowej I Tom 9. Wspolczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekscie zrownowazonego rozwoju. – Wroclaw, 2007. – S. 411–423.
 • Мальська М. П. Іван Франко у контексті розвитку сільського та екологічного туризму на Галичині / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Матеріали 1-го міжнар. наук. семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – Львів : ВКП “ВМС”, 2007. – С. 32–35.
 • Мальська М. П. Територіальна система сфери послуг комплексоутворення в туризмі та торгівлі / М. П. Мальська // Тези міжнар. наук.-практ. конф. “Туризм і регіональна політика”. – Харків, –                      С. 28–29.
 • Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М. П.  Мальська, В. В. Худо. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 424 с.
 • Мальська М. П. Загальнонаукові та спеціальні методи дослідження комплексів сфери послуг / М. П. Мальська // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів – Ворохта, 27–29 вересня 2007 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2007. – С. 81–
 • Занько Ю. С. Туризм як чинник розвитку транскордонного регіону / Ю. С. Занько, М. П. Мальська // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів – Ворохта, 27–29 вересня 2007 р.). –  Львів : Вид. центр ЛНУ, 2007. – С. 42–44.
 • Мальська М. П. Картографічний метод суспільно-географічного дослідження територіальних систем послуг / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія: міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 19. – С. 218–224.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією: навчальний посібник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2006. – 78 c.
 • Пандяк І. Г. Сучасний стан та тенденції розвитку готельної індустрії в Україні / І. Г. Пандяк, М. П. Мальська, М. Й. Рутинський // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – 2006. – № 1. – С. 82–87.
 • Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа /                  М. П.  Мальська, М. З. Гамкало,  О. Ю. Бордун. – Львів : Вид. центр ЛНУ,             – 172 c.
 • ZinkoY. Potencjal turystyczny obwodow lwowskiego, iwano-frankowskiego i zakarpatckiego (Ukraina Zachodnia)/Problemy Rozwoju Turystyki na Wilenszczyznie, Mazowszu, Podlasiu, Wolyniu I Podolu. Tom 8. / Y. Zinko, M. Malska, N. Antoniuk, M. Rutynskij, R. Szcecinski, A. Jagusiewicz.  – Warszawa; Lwow; Zytomierz: Wydawnictwo Wstijo I  Wydawnictwo SGGW, 2006. – S. 244–260.
 • Мальська М. П. Екологічні аспекти функціонування індустрії туризму в західній Україні / М. П. Мальська / Сталий розвиток на національному, регіональному і локальному рівні – польський досвід та можливості його застосування на Україні. – Люблін, 2006. – С. 13.
 • Мальська М. П. Ринок послуг в умовах трансформаційної економіки / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія: міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 362–370.
 • Пандяк І. Г. Актуальні проблеми стратегічного планування у готельній індустрії / І. Г. Пандяк, М. П. Мальська, О. М. Гаталяк // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Вип. 2. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – С. 46–48.
 • Мальська М. П. Розвиток еко-агротуристичної інфраструктури у Карпатському регіоні / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, Р. Щецінський // Перспективи фінансування ЕКО- Будівництва та енергозбереження із зарубіжних фондів, Polskapomo, 2006. – С. 48–51.
 • Мальська М. П. Підготовка спеціалістів з туризму у Львівському національному університеті імені Івана Франка / М. П. Мальська // Туризм и курортное дело. Журнал для специалистов туризма и курортного бизнеса. – К., 2006. – С. 33–35.
 • Пандяк І. Г. Сучасний стан та тенденції розвитку готельної індустрії в Україні / І. Г. Пандяк, М. П. Мальська // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. географ. – 2006. – Вип. 1. – С. 82–87.
 • Мальська М. П. Міжнародний регіональний ринок туристичних послуг (на прикладі Західної України) / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія: міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 16. – С. 190–196.
 • Мальська М. П. Територіальний комплекс сфери послуг: поняття, структура, функції / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія: міжнародні відносини. –2006. – Вип.18. – С. 245–250.
 • Мальська М. П. Методичні підходи до вивчення територіальної структури послуг у ринковій економіці / М. П. Мальська // Теоретичні та методологічні проблеми сучасної географії. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2006. – С. 291–298.
 • Malska M. Cooperation of Universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions / Malska // The Tourism Services market in Western Ukraine. – Lublin, 2006. – S. 63–69.
 • Лозинський Р. Використання досліджень інвестиційно-туристичних для освіти фахівців в туризмі / Р. Лозинський, М. Мальська,                       В. Ковешніков, І. Мініч // Збірник матеріалів наук.-практ. конф. “Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучані тенденції та прогнози”. – Київ,                  – С. 205–209.
 • Jagusiewicz A. Zabezpieczenie inwestycyjne rozwoju infrastruktury turystycznej miast Ukrainy Zachodniej / A. Jagusiewicz, R. Szczecinski, M. Malska, R. Lozynskij, W. Kowesznikow. – Zbiornik materialow “Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe”. – Wroclaw,               – S. 150–155.
 • Мальська М. П. Особливості використання інформаційних систем у туристичній індустрії України / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. “нформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблемами підготовки фахівців”. – Бердянськ, 2005. – С. 103–107.
 • Malska M. Ochrona srodowiska / M. Malska, W. Molas // Pogranicze polsko-ukrainskie. – Zamosc : Wyzcza Szkola Zarzadzania I Administracji w Zamosciu, 2005. – S. 51–64.
 • Мальська М. П. Планування діяльності туристичних підприємств: навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : Знання, 2005. – 241 с.
 • Malska M. Rynek turystyczny Ukrainy Zachodniej w swietle badan marketingowych / M. Malska, N. Manduk, J. Zinko // Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej. – Warszawa, 2005. – S. 126–141.
 • Горішевський П. Розробка інвестиційних пропозицій з розвитку туристичної інфраструктури Карпатського регіону (в рамках проекту ПАУСІ “Туристичний потенціал Західної України”) / П. Горішевський, Ю. Зінько, М. Мальська, Н. Філіпович, В. Ковешніков, Р. Щецінський // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки “Галицька Академія”. – Івано-Франківськ, 2005. – №1(7). – С. 53–60.
 • Мальська М. П. Магістерські та дипломні роботи: Методика організації наукових досліджень, рекомендації щодо написання та основні вимоги до оформлення / М. П. Мальська, В. В. Худо, М. Й. Рутинський, А. М. Грищук. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2005. – 39 c.
 • Мальська М. П. Проблеми управління в туристичній індустрії: методичні рекомендації, робоча програма та текст лекцій / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2005. – 45 c.
 • Мальська М. П. Польсько-українське прикордоння / М. Мальська, В. Моляс. – Середовище. Суспільство. Економіка. – Замосць : Вища школа управління та адміністрації в Замосці, 2005. – С. 145–156.
 • Ковєшніков В. Розробка пропозицій з розвитку екоагротуристичних продуктів та їх інфраструктури у Карпатському регіоні / В. Ковєшніков,                 Ю. Зінько, Р. Лозинський, М. Мальська, К. Лопатінський,                                          Р. Щецінський // Матеріали 1-го Міжнар. наук.-практ. семінару “Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної Європи”. – Стрий : ТОВ “УКРПОЛ”, 2004. – C. 80–83.
 • Мальська М. П. Маркетинг: навчально-методичні матеріали. –              / М. П. Мальська, О. Ю.  Бордун. – Львів : Фенікс, 2004. – 52 с.
 • Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу / М. П. Мальська,           В. В. Худо, В. І. Цибух. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
 • Мальська М. П. Суспільно-економічна сутність послуг / М. П. Мальська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія міжнар. відносини. – 2004. –                Вип. 11. – С. 218–224.
 • Зінько Ю. Розробка інвестиційної програми розвитку туризму у Карпатському регіоні / Ю. Зінько, Р. Лозинський, М. Мальська, К. Лопатінський, Р. Щецінський, В. Ковеншніков, І. Мініч // Візовий режим між Україною і Польщею: коментарі, аналіз, прогноз : Збірник аналітичних матеріалів. – Львів : Каменяр, 2004. – С. 59–65.
 • Лозинський Р. Аналіз туристичного потенціалу Карпатського регіону для потреб розвитку туристичних продуктів та інфраструктури /                                 Р. Лозинський, М. Мальська, Н. Мандюк, К. Лопатінський, Р. Щецінський,      В. Ковеншніков, І. Мініч // Збірник матеріалів симпозіуму-фестивалю “Чорноморська каравела – 2004”. – Одеса : ОУНТЕН, 2004. – С. 88–102.
 • Szczecinski R. Inwestycje turystyczne na Ukrainie Zachodniej /                 R. Szczecinski, A. Jagusiewicz, W. Kowesznikow, R. Lozynskij, M. Malska. – Warszawa, 2004. – 40 s.
 • Лозинський Р. Розробка пропозицій з розвитку еко-агротуристичних продуктів та їх інфраструктури у Карпатському регіоні / Р. Лозинський,                   К. Лопатінський, Р. Щецінський, В. Ковєншніков, М. Мальська // Збірник матеріалів укр.-пол. семінару “Аграрний екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18–19 березня 2004 р. – Стрий, 2004. –                   С. 73–77.
 • Мальська М. П. Технологія готельної справи: навчально-методичні матеріали / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2004. – 38 с.
 • Мальська М. П. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до вивчення курсу “Географія міжнародного туризму” / М. П. Мальська,                   Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2004. – 11 с.
 • Мальська М. П. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до вивчення курсу “Страхування в туризмі” / М. П. Мальська,                                     О. М. Гаталяк.  – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2004. – 12 с.
 • Szczecinski R. Potencial turyctyczny Ukrainy Zachodniej. Instytut Turystyki / R. Szczecinski, A. Jagusiewicz, W. Kowesznikow, R. Lozynskij,       M. Malska. – Warszawa, 2004. – 230 s.
 • Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу / М. П. Мальська,                   В. В. Худо, В. І. Цибух. – Видавн. центр ЛНУ, 2003. – 360 с.
 • Мальська М. П. Планування діяльності туристичних підприємств: навчально-методичні матеріали / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський. – Львів : Фенікс, 2003. – 59 с.
 • Мальська М. П. Методологічні засади системно-структурного аналізу послуг/ М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнар. відносини. – 2003. – Вип. 10. – С. 207–214.
 • Мальська М. П. Матеріали регіонального семінару “Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Закарпатської області” /                  М. П. Мальська,  Ю. В. Зінько, Р. М. Лозинський, М. Й. Рутинський,                       Г. Ю. Купець. – Ужгород, 2003. – 75 с.
 • Мальська М. П. Матеріали регіонального семінару “Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Львівської області” /                         М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, Р. М. Лозинський, М. Й. Рутинський,                     Г. Ю. Купець. – Львів, 2003. – 108 с.
 • Мальська М. П. Матеріали регіонального семінару “Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Івано-Франківської області” /               М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, Р. М. Лозинський, М. Й. Рутинський,                            Г. Ю. Купець. – Івано-Франківськ, 2003. – 81 с.
 • Мальська М. П. Головні етапи становлення і перспективи розвитку туристичної освіти у Львівському університеті / М. П. Мальська,                            М. Й. Рутинський // Матеріали міжнар. наук. конф. до 120-річчя географії у Львів. ун-ті. – Львів, 2003. – С. 341–345.
 • Мальська М. П. Економіко-географічна сутність послуг /                              М. П. Мальська // Наук. вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. –              – №8. – С. 268–273.
 • Мальська М. П. Теоретико-концептуальні засади географічного вивчення розміщення послуг / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2003. – Вип. 29. – Ч.2. – С. 264–271.
 • Zinko Y. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Ukraini Zachodniej / Y. Zinko, R. Lozynskij, M. Malska ta // Potencjal turystyczny Ukrainiy Zachodniej, materially seminarium “Inwestycie turystyczne Ukrainiy              Zachodniej”. – Krakow, 2003. – 12 s.
 • Ковєшніков В. Оцінка туристичного потенціалу Карпатського регіону для потреб залучення інвестицій / В. Ковєшніков, К. Лопатінський,                            Р. Щецінський, Ю. Зінько, Р. Лозинський, М. Мальська // Сучасні проблеми і тенденції географічної науки. Матеріали Міжнар. конф. до 120-річчя географії у Львів. ун-ті, 24–26 вересня 2003 р. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2003. – С. 219–222.
 • Мальська М. П. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності : навч. посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – Львів : Вид. центр. ЛНУ, 2002. – 295 с.
 • Мальська М. П. Сучасні тенденції формування глобального ринку послуг: інтернет у міжнародному туризмі / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2002. – Вип. 7. – С. 221–226.
 • Мальська М. П. Методичні підходи до економіко-географічного дослідження територіальної системи послуг / М. П. Мальська // Вісник  Львів. ун-ту. Сер. міжнародні відносини. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 179–186.
 • Зінько Ю. В. Розвиток екотуризму на транскордонній височині Розточчя / Ю. В. Зінько, М. П. Мальська // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Розточанський збір 2000”. – Кн. 2. – Львів : Меркатор, 2001. –                        С. 32–35.
 • Malska M. Zachodnioukrainskie magistrale komunikacyjne jako czynnikrozwoju regionalnego / M. Malska // Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzglednieniem restrukturyzas obszarow wiejskich. – Zamos’c’, 2001. – 161–169.
 • Мальська М. П. Споживчий комплекс у нових умовах: тенденції і проблеми / М. П. Мальська // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту. Геогр. науки. – 2001. – Вип. 2. – С. 132–134.
 • Мальська М. П. Функціональна сегментація ринку послуг /                          М. П. Мальська // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 3. – С. 158–165.
 • Мальська М. П. Система послуг у просторовій організації суспільства / М. П. Мальська // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 4. – С. 147–154.
 • Мальська М. П. Територіальні системи послуг в умовах перехідної економіки / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 5. – С. 213–222.
 • Мальська М. П. Вплив попиту на формування територіальних систем послуг / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 6. – С. 203–208.
 • Мальська М. П. Географічні принципи сегментації ринку послуг /            М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2001. – Вип. 28. – С. 213–221.
 • Мальська М. П. Міждержавна співпраця у сфері послуг: перспективи для України / М. П. Мальська // Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий міжнародний та інформаційно-технологічний аспект. – Ужгород, 2001. – С. 94–95.
 • Мальська М. П. Ринкові фактори розвитку сфери торговельних послуг в Україні // Україна в ХХ столітті: концепція та моделі економічного розвитку / М. П. Мальська // Матеріали доповідей V Міжнар. конгресу укр. економістів. – Львів, 2000. – С. 98–101.
 • Мальська М. П. Регіональний споживчий комплекс як основа інтегрального комплексоутворення у сфері послуг / М. П. Мальська // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів Європейської інтеграції. – Вип. 15. – НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, Луцьк, 2000. – С. 400–402.
 • Мальська М. П. Концепція входження Жовківського і Сокальського районів до транскордонної асоціації “Єврорегіон Буг” / М. П. Мальська // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів Європейської інтеграції. Вип. ХV / НАН України. Ін-т регіональних досліджень /                         М. П. Мальська,  В. Герич, М. Пшевлоцький, Я. Кравчук, Ю. Зінько – Львів ; Луцьк, 2000. – С. 151–156.
 • Мальська М. П. Зміст дефініції “сфера послуг” у працях польських вчених / М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – 2000. – Вип. 27. – С. 246–249.
 • Зінько Ю. В. Концепція туристичного загосподарювання національного природного парку “Яворівський: прилеглих територій” /             Ю. В. Зінько, М. П. Мальська // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі. – Львів : Логос, 2000. – С. 201–203.
 • Мальська М. П. Особливості державного регулювання сфери послуг у зарубіжних країнах (теоретичний аспект) / М. П. Мальська // Вісник Львів.              ун-ту. Сер. міжнародні відносини. – Львів, 2000. – Вип. 2. – С. 528–531.
 • Мальська М. П. Трудоресурсна функція сфери послуг: нові тренди у ринкових умовах / М. П. Мальська // Стратегія українсько-польського соціально-економічного партнерства. – Львів, 2000. – С. 75–77.
 • Мальська М. П. Історико-географічні аспекти формування західноукраїнської мережі міжнародних торгівельних шляхів /                                 М. П. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжнародні відносини. – 1999.              Вип. 1. – С. 313–324.
 • Мальська М. П. Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу “Техніка і технологія галузі”. – Львів : ЛДУ, 1998. – 10 с.
 • Білецький М. І. Збірник конкурсних тестових завдання з географії          М. І. Білецький, М. Р. Влах, І. П. Ковальчук, Я. С. Кравчук, М. П. Мальська,              Б. П. Муха, С. П. Позняк, П. В. Шубер . – Львів : ЛДУ, 1998.
 • Мальська М. П. Методологічні проблеми маркетингу туризму. Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1 / М. П. Мальська // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Туризм в Україні: економіка та культура”. – 1998. – С. 143–147.
 • Мальська М. П. Історико-географічні особливості формування торгівлі прикордонних територій / М. П. Мальська // Вісник Львів. держ. ун-ту. Сер. геогр. – 1997. Вип. 20. – С. 29–32.
 • Мальська М. П. Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу “Маркетинг”/ М. П. Мальська. – Львів : ЛДУ, 1997. – 9 с.
 • Мальська М. П. Соціоекономічні аспекти розвитку торговельного комплексу м. Львова / М. П. Мальська // Питання соціології. Т.2. Матеріали  І Всеукр. конф. “Теоретичні та прикладні аспекти соціоекології” / за ред.                       Г. О. Бачинського та ін. – Львів : ВНТЛ, 1996. – С. 204–206.
 • Мальська М. П. Ретроперспективний аналіз становлення каркасу транспортної інфраструктури прикордонного регіону: на прикладі торговельно-економічного положення Львова у ХІІІ–ХVІІ ст. / М. П. Мальська // Єврорегіон Буг: проблеми і перспективи транскордонного співробітництва. – Луцьк,               – С. 122–128.
 • Мальська М. П. Навчальна програма та методичні вказівки до               вивчення курсу / М. П. Мальська // “Зміст програми і підручників з географії”. – Львів : ЛДУ, 1996. – 7 с.
 • Мальська М. П. Основні структурні елементи та етапи впровадження соціально-економічного механізму розвитку торговельного комплексу області в умовах переходу до ринкової економіки / М. П. Мальська // Звітна наук.-техн. конф. проф.-викл. складу УПІ. Тези доповідей. Вип. ІІ. – Львів, 1995. – С. 180.
 • Мальська М. П. Методичні вказівки, робоча програма, плани семінарських занять з дисципліни “Основи соціальної екології” /                              М. П.  Мальська, Л. О. Гудзовська. – Львів, 1995. – 28 с.
 • Мальська М. П. Проблеми формування торговельного комплексу Єврорегіону / М. П. Мальська // Єврорегіон Буг: проблеми транскордонного співробітництва. – К. : МОУ, 1995. – С. 101.
 • Мальська М. П. Внесок львівських вчених-географів у розвиток географії торгівлі / М. П. Мальська // Історія української географії і картографії. – Тернопіль, 1995. – С. 206–211.
 • Мальська М. П. Просторово-функціональна сегментація ринку послуг/ М. П. Мальська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: питання методології і практики : [зб. наук. праць] / НАН України; Інститут регіональних досліджень ; відп. ред. Є. І. Бойко. – 2010. – Вип. 5(85). – С. 291–303.
 • Мальська М. П. Організаційно-економічні засади управління розвитком просторових систем послуг / М. П. Мальська // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 150–157.
 • Зінько Ю. В. Перспективна територіальна схема використання природних ресурсів Львівщини для розвитку туристичної галузі / Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський, М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк // Наукові вісті Галицької академії. – 2010. – Спец. вип. – С. 8–12.
 • Мальська М. П. Еколого-економічні аспекти розвитку міських торговельних центрів / М. П. Мальська, М. І. Білецький // Географічні природоохоронні проблеми західного регіону України. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 1994. – Вип. 19. – С. 174–175.
 • Malska M. Regional economic transborder cooperation in East-Central Europe / Malska // The international conference. – Lublin, 1994. – P. 55–56.
 • Мальська М. П. Концепція територіальних торговельних комплексів в українській географії / М. П. Мальська // Проблеми географії України. Матер. наук. конф. – Львів, 1994. – С. 44–45.
 • Мальська М. П. Робоча програма, методичні вказівки та теми контрольних робіт з курсу “Економіка, природокористування та охорона природи” для студентів спеціальностей 0705 та 1737 / М. П. Мальська. – Львів, 1993. – 20 с.
 • Мальська М. П. Торговельний комплекс регіону в нових умовах: структурна деформація “Чорного ринку” / М. П. Мальська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону. – Луцьк, 1993. – С. 157–159.
 • Мальська М. П. Структурні зміни трудового потенціалу торгівлі в умовах ринкової економіки / М. П. Мальська // Трудовий потенціал України. Тези доп., Луцьк, 30 грудня 1992 р. – Львів. С. 60–62.
 • Мальська М. П. Еволюція торговельно-географічного положення м. Львова / М. П. Мальська // Тези доп. – Тернопіль, 1992. – 55 с.
 • Мальська М. П. Трансформація територіальної структури торговельного комплексу в умовах переходу до ринкової економіки: тенденції і перспективи / М. П. Мальська // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування. Історія і сучасність. – Рівне, 1993. – С. 239–241.
 • Мальська М. П. Регіональні особливості формування і розвитку торговельного комплексу області: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / М. П. Мальська. – Львів, 1993. – 18 с.
 • Мальська М. П. Екологічні аспекти вузівського курсу “Економічна географія” / М. П. Мальська // Проблеми географічної освіти в Україні. –            К., 1993. – С. 94.
 • Мальська М. П. Еколого-економічні аспекти територіальної організації підприємств поліграфічної промисловості / М. П. Мальська // Звітна науково-технічна конференція за 1992 р. УПУ. – Львів, 1993. – С. 175.
 • Мальська М. П. Еволюція торговельно-географічного положення              м. Львова / М. П. Мальська // Тези доп. другої звітн. наук. конф. викладачів Тернопільського держ. пед. ун-ту, географ. ф-ту за 1992 рік. – Тернопіль,              – С. 55.
 • Мальська М. П. Робоча програма, методичні вказівки та теми контрольних робіт з курсу “Економіка, природокористування та охорона природи” для студентів спеціальностей 0705 та 1737. / М. П. Мальська. – Львів, 1993. – 20 с.
 • Мальська М. П. Вплив торговельно-географічного положення на структуру експорту та імпорту м. Львова у ХVІІІ ст. / М. П. Мальська // Економічна і соціальна географія Волині. – Луцьк, 1992. – С. 181–185.
 • Писаренко С. М. Реалізація трудового потенціалу села в умовах ринку / С. М. Писаренко, Є. Е. Сініцин, М. П. Мальська // Трудовий потенціал в умовах ринку. – К., 1992. – С. 85–95.
 • Мальська М. П. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні практичні завдання з курсу “Економічна географія України” для студентів економічних спеціальностей / М. П. Мальська, Ю. С. Занько // Львів, 1992. –             36 с.
 • Мальська М. П. Робоча програма, методичні вказівки та теми контрольних робіт з курсу “Розміщення продуктивних сил і економіка районів” для студентів заочної форми навчання спеціальності 1737 “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” / М. П. Мальська. – Львів, 1992. – 16 с.
 • Мальська М. П. Географічні аспекти використання місцевих ресурсів у торговому комплексі регіону / М. П. Мальська // Екологічні аспекти розвитку Волині. – Луцьк, 1991. – С. 80–83.
 • Мальська М. П. Екологічні аспекти використання місцевих природних ресурсів у торговому комплексі регіону / М. П. Мальська // Проблеми раціонального використання, відтворення природно-ресурсного потенціалу УРСР. – Чернівці, 1991. – С. 150–151.
 • Мервинский Р. И. Вопросы экологии в экономических и экономико-географических дисциплинах вузов полиграфического профиля / Р. И. Мервинский, М. Ф. Мальская // Экономическая подготовка специалистов в инженерных вузах. – Луганск, 1991. – С. 76.
 • Билецкий М. И. Проблемы использования факторного анализа при картографическом моделировании регионализации сферы обслуживания населения / М. И. Билецкий, М. Ф. Мальская, И. И. Ровенчак // Экологическое картографирование на современном этапе. – Ленинград, – С. 27–29.
 • Білецький М. І. Деякі нетрадиційні концепції аналізу структури торгового комплексу міста в умовах ринкової економіки / М. І. Білецький,               М. П. Мальська  // Вісник Львівського ун-ту, сер. геогр. Вип. 18. – Львів.              С. 94–96.
 • Мальська М. П. Особливості “тіньової” економіки комплексу виробництва товарів народного споивання і сфери послуг регіону /                        М. П. Мальська, М. І. Білецький // Сучасні географічні проблеми Української РСР. Тези доп. VІ з’їзду Географічного товариства УРСР. – К., 1990.                    С. 214–215.
 • Мальська М. П. Методичні вказівки та робоча програма з географії / М. П. Мальська. – К. : НМК ВО, 1990. – 68 с.
 • Мальская М. Ф. Проблемы рационального природопользования и охраны природы в курсе “Экономическая география” в вузах полиграфического профиля / М. Ф. Мальская // Проблемы географического образования населения и пропаганды географических знаний. – Гомель,      – С. 91–93.
 • Мальська М. П. Екологічні аспекти господарської діяльності споживчої кооперації в Західному регіоні УРСР / М. П. Мальська // Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. – Тернопіль, 1990. – С. 108–109.
 • Мальська М. П. Роль курсу “Економічна географія” у формуванні базових природоохоронних знань і екологічному вихованні студентів економічних спеціальностей / М. П. Мальська // Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. – Тернопіль, – 1990. – С. 156–157.
 • Мальская М. Ф. Карта “Торговля”. Атлас Львовской области. – М. : Гук, 1989. – 28 с.
 • Мальская М. Ф. Методические указания, программа и контрольные задания по географии для слушателей подготовительного отделения заочной формы обучения / М. Ф. Мальская. – Львов, 1989. – 53 с.
 • Мальская М. Ф. Рабочая программа и методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по курсу “Экономическая география СРСР” для студентов специальности 0705 “Экономика и управление издательским делом и полиграфией” / М. Ф. Мальская. – Львов, 1989. – 24 с.
 • Мальская М. Ф. “Черный рынок в структуре торгового комплекса города Львова” / М. Ф. Мальская, М. И. Билецкий // Проблемы экономико-географического исследования. Вест. Львовского ун-та, сер. геогр. –                   Вып. 17. – – С. 91–95.
 • Мальская М. Ф. Основные этапы формирования торгового комплекса г. Львова / М. Ф. Мальская // 50 лет воссоединения Западной Украины с  Украинской Советской Социалистической Республикой в составе Союза ССР. – Львов, 1989. – С. 225–
 • Мальская М. Ф. Экономические проблемы функционирования торгового комплекса г. Львова / М. Ф. Мальская  // Эколого-экономические и социально-правовые вопросы природопользования и охраны природы. – Львов, 1989. – С. 66–
 • Мальская М. Ф. Особенности территориального торгово-экономического комплексообразования в условиях радикальной хозяйственной реформы / М. Ф. Мальская // Проблемы территориальной организации производительных сил региона. – Пермь, 1989. – С. 70–
 • Мальская М.Ф. Торговый комплекс крупного города в новых условиях хозяйствования: некоторые экономико-географические аспекты // Совершенствование экономического и социального развития региона областного ранга. – Гомель, 1989. С. 74–
 • Мальська М. П. Еволюція торгових функцій західноукраїнських міст в умовах товарного виробництва / М. П. Мальська // Минуле і сучасне Волині. – Луцьк, 1989. – С. 117–119.
 • Мальська М. П. Історико-географічні та еколого-економічні особливості розвитку торгових комплексів Поділля / М. П. Мальська // Проблеми екології Поділля. – Кам’янець-Подільський, 1989. – С. 240–242.
 • Мальська М. П. Система методів активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні економічних і економіко-географічних дисциплін у вузах поліграфічного профілю / М. П. Мальська // Проблеми оптимізації навчального процесу в вузі в умовах перебудови вищої школи. – Львів, 1989. – С. 119.
 • Мальская М. Ф. Областной торгово-экономический комплекс: проблемы картографического моделирования. ДСП / М. Ф. Мальская // Региональные проблемы интенсификации социально-экономического развития Белорусского Полесья. – Гомель, 1988. – С. 122–
 • Мальская М. Ф. Историко-географические особенности формирования торгово-экономического комплекса Волыни / М. Ф. Мальская // Прошлое и современность Волыни. – Луцк, 1988. – С. 51–
 • Мальская М. Ф. Опыт картографического моделирования отраслевых и межотраслевых комплексов сферы обслуживания населения / М. Ф. Мальская, М. И. Билецкий, И. И. Ровенчак // Картография и научно-технический прогресс. – Львов, 1988. – С. 77–
 • Мальская М. Ф. Проблемы развития ТЭК крупного города в условиях радикальной хозяйственной реформы / М. Ф. Мальская // Социалистический город как объект исследования и управления. – Львов, 1988. – С. 136–
 • Мальская М. Ф. Научные основы концепции регионального торгово-экономического комплексообразования / М. Ф. Мальская // Повышение эффективности функционирования хозяйственного комплекса Волынской области. – Луцк, 1988. – С. 29–
 • Мальская М. Ф. Рабочая программа и методические указания к выполнению практических работ по курсу “Экономическая география” для студентов специальности 1727 “Книговедение и организация книжной торговли” / М. Ф. Мальская, Ж. Н. Ковба. – Львов, 1988. – 17 с.
 • Мальская М. Ф. Территориальные торгово-экономические комплексы: понятие, структура, задачи исследования / М. Ф. Мальская // Географические системы: проблемы моделирования и управления. – Казань, 1987. – С. 65–
 • Мальская М. Ф. Основные задачи предплановых исследований торгово-экономического комплекса областного региона / М. Ф. Мальская // Проблемы регионального планирования. – Владимир, 1987. – С. 216–
 • Мальская М. Ф. Теоретические и методические проблемы составления серии взаимосвязанных карт торгово-экономического комплекса административной области / М. Ф. Мальская // Картографическое обеспечение основных направлений экономического и социального развития Украинской РСР и ее регионов. – Черновцы, 1987. – С. 193.
 • Мальская М.Ф. Проблемы формирования региональных торгово-экономических комплексов / М. Ф. Мальская // Молодые ученые – обществоведы УССР 70-летию Великого Октября. – Львов, 1987. – С. 79–

Біографія

Народилася 02.03.1956 р. у м. Львові. 1962–1972 рр. навчалася у СШ №1 м. Львова. 1972–1977 рр. навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Географія. Економічна географія”. З 1978 по 1985 рр. – викладач географії ВШ №13. З 1985 по 1994 рр. – старший викладач кафедри економіки та організації поліграфічного виробництва Українського поліграфічного інституту.
У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Регіональні особливості формування і розвитку торговельного комплексу області”. 1994–1999 рр. – доцент кафедри географії України Львівського державного університету імені Івана Франка.
У 1996 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри географії України Львівського державного університету імені Івана Франка. 1999–2001 рр. – докторант Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна та соціальна географія”. 2001–2003 рр. – доцент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2003 р. завідувач кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: “Формування і розвиток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації)”.
У березні 2012 р. присвоєно вчене звання професора.

Присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», 2018 р.

Під керівництвом захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Пандяк І. Г., Манько А. М., Топорницька М.Я. та наукового ступеня кандидата економічних наук Пурська І. С., Жук (Мункачій) І. З., Біланюк О. П.

Членство у Вченій раді географічного факультету, спеціалізованій вченій раді Д 35.051.08 та спеціалізованій вченій раді К 35.051.21 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Консультант з питань туризму Monitor group Львівської міської ради.

Член Експертної групи з питань туризму при Департаменті міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної адміністрації.

Член Експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.04010406 “Географія рекреації та туризму” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (квітень, 2014 р.).

Член Експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.140103 “Туризм” у Кам’янець-Подільському національному університеті імені І. Огієнка (травень, 2014 р.).

Член Підкомісії з туризму НМК зі сфери обслуговування при Міністерстві освіти і науки України.

Член Наглядової Ради проекту “Східноєвропейські перлини: створення та просування продуктів міського культурного туризму в транскордонному просторі” від міста Львова.

Член редколегії Вісника серія географічна Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член редколегії науково-практичного збірника “Географія та туризм” географічного факультету, кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член акредитаційної комісії екскурсоводів Львівської області.

Учасник проекту PANCI “Інвестиції туристичні на Західній Україні” (Варшава, 2004 р.).

Учасник програми економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності м. Львова.

Учасник міжвузівського проекту “Туризмологія: концептуальні засади” (2008 р.).

Експерт Карпатської Марки туристичного знаку якості Карпат.

Експерт з питань створення інформаційної інфраструктури у місті Львові.

Науковий рецензент часопису “Barometr Regionalny”, Vol. 1–4 (2014).

Голова Державної екзаменаційної комісії з напряму підготовки “Менеджмент” та спеціальності “Менеджмент організацій та адміністрування” (м. Житомир) (2013–2015 рр.).

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!