Актуальні проблеми туризму і сфери послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Мальська М. П.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрТМ-11сЗінько Ю. В.

Опис курсу

Мета курсу: вивчення сучасних проблем розвитку туризму і сфери послуг на міжнародному і національному рівнях та підготовка фахівців зі здатністю приймати рішення для розв’язання організаційних і планування питань практики туристичної діяльності.
Основні завдання курсу «Актуальні проблеми туризму і сфери послуг»
включають:

 • оцінку сучасних тенденцій розвитку туризму та сфери послуг і підготовка фахівців для впровадження міжнародного досвіду;
 • формування здатності ідентифікації проблем з розвитку туризму і сфери послуг на національному і регіональному рівнях в туристичних
  дестинаціях, на туристичному підприємстві та забезпечення ефективного їх розв’язання;
 • аналізувати геопросторову організацію туризму і сфери послуг і проектувати її розвиток на засадах сталості;
 • використання науково-методичних підходів для забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів в туризмі та сфері послуг загалом;
 • забезпечити знань і навичок для вирішення забезпечення стратегічних завдань та законодавчо-нормативних, інфраструктурних, маркетингових, управлінських проблем розвитку туризму і сфери послуг України.

У результаті вивчення дисципліни «Актуальні проблеми туризму і сфери послуг» студент повинен:
знати: суспільно-економічні основи функціонування сфери послуг, напрями і тренди розвитку міжнародного і національного туризму, сучасний стан і проблеми розвитку туризму України у регулятивній, інфраструктурній та маркетинговій сферах, шляхи вирішення цих проблем з використанням стратегічного планування, інноваційно-інвестиційних підходів, ефективного управління та збалансованого розвитку туристичних дестинацій; сучасну проблематику функціонування підприємств сфери послуг та рекреацій.
вміти: ідентифікувати проблеми розвитку туризму і сфери послуг та забезпечувати їх ефективне розв’язання; забезпечити виконання заходів стратегічних програм, використання інвестиційно-інноваційних підходів, маркетингових інструментів та ефективного управління і просторового планування для вирішення проблем туризму і сфери послуг на різних територіальних рівнях (дестинаціях) і туристичних підприємствах; впроваджувати міжнародний і вітчизняний досвід у розвитку туризму і сфери послуг; проектувати розвиток і просторову організацію туризму і сфери послуг на засадах сталості.

 

Рекомендована література

Базова 

 • Вачевський М. В. Маркетинг у сферах послуг : навч. посібник для студ.вищих навч. закладів / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний. – К. : Центрнавчальної літератури, 2004. – 232 с.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією.Навчальний посібник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 78 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О.Любіцева. – K.: «Альтерпрес», 2005. – 436 с.
 • Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика)[Текст] : монографія / Марта Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.:Знання, 2009. – 363 с. : рис., табл.
 • Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник. / Заред. В.Ф. Семенова – Одеса: Одеський державний економічний університет,2011. – 225 с.

Додаткова література

 • Інноваційні технології в туризмі : Навчальний посібник / укл. А. Гуцол. – Северодонецьк : ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. – 343 с.
 • Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / М.П.Кляп, Ф.Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Любіцева О.О. Туристичні ресурси України : Навчальний посібник / Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. – К.: Альтерпрес, 2007.
  – 369 с. : іл., картосхеми ; 21 см.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Види і тенденції розвитку туризму» / д.е.н., проф. Губанова О.Р. – Одеса, ОДЕКУ, 2018. – 65 с.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України у сфері туризму» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=a3accb0d-7831-40e8-9458-яa9e28a87d9fe&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiUSferiTurizmu
 • Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія /з а заг. ред. В.Г. Герасименка. – Одеса : Астро- принт, 2013. – 304 с.
 • Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства : учеб. пособие. Москва : КНОРУС, 2007. –256 с.
 • Середовище турбізнесу [Текст] : навч. посіб. / І. І. Винниченко. – К. :Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [Електронний ресурс] – Режим доступу:
  https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501
 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. Київ : КНТЕУ, 2009. – 436 с.
 • Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220
  с.
 • Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник / Н. В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.
 • Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / І. М. Школа. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Актуальні проблеми туризму і сфери послуг

Завантажити силабус