Актуальні проблеми туризму і сфери послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Мальська М. П.ГрТМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГрТМ-12Зінько Ю. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми туризму і сфери послуг» як інтегральна дисципліна узагальнює практику рекреації і туризму та сфери послуг на міжнародному, національному та регіональному рівнях і спрямована на розв’язання проблем і практичних завдань у сфері послуг і туризму.
Мета курсу: вивчення сучасних проблем розвитку туризму і сфери послуг на міжнародному і національно-регіональному рівні та підготовка фахівців зі здатністю приймати рішення для розв’язання організаційних і планування питань практики туристичної діяльності.
Завдання дисципліни «Актуальні проблеми туризму і сфери послуг»:

 • оцінка сучасних тенденцій розвитку туризму та сфери послуг і підготовка фахівців для впровадження міжнародного досвіду;
 • формування здатності ідентифікації проблем з розвитку туризму і сфери послуг на національному і регіональному рівнях в туристичних дестинаціях, на туристичному підприємстві та забезпечення ефективного їх розв’язання;
 • використання науково-методичних підходів для забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів в туризмі та сфері послуг загалом;
 • аналізувати геопросторову організацію туризму і сфери послуг і проектувати її розвиток на засадах сталості;
 • забезпечити знання і навики для вирішення стратегічних завдань та нормативних, інфраструктурних, маркетингових, управлінських проблем розвитку туризму і сфери послуг України та її регіонів а також туристичних підприємств.
  У результаті вивчення дисципліни «Актуальні проблеми туризму і сфери послуг» студент повинен:
  знати: суспільно-економічні основи функціонування сфери послуг, напрями і тренди розвитку міжнародного і національного туризму, сучасний стан і проблеми розвитку туризму України у регулятивній, інфраструктурній та маркетинговій сферах, шляхи вирішення цих проблем з використанням стратегічного планування, інноваційно-інвестиційних підходів, ефективного управління та збалансованого розвитку туристичних дестинацій, сучасну проблематику функціонування підприємств сфери послуг в тому числі туризму на ринку.
  вміти:
 • ідентифікувати проблеми розвитку туризму і сфери послуг та забезпечувати їх ефективне
  розв’язання;
 • забезпечити виконання заходів стратегічних програм, використання інвестиційно-інноваційних підходів, маркетингових інструментів та ефективного управління і
  просторового планування для вирішення проблем туризму і сфери послуг на різних територіальних рівнях (дестинаціях) і туристичних підприємствах;
 • впроваджувати міжнародний і вітчизняний досвід у розвитку туризму і сфери послуг;
 • проектувати розвиток і просторову організацію туризму і сфери послуг на засадах сталості.

Рекомендована література

Методичні матеріали:

 • Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма темами курсу, у
  тому числі і для самостійного вивчення.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією. Навчальний
  посібник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
  Франка, 2006. – 78 с.
 •  Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму [текст] підручник. / М. П. Мальська, Н.
  М. Паньків, А. Б. Ховалко – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 244 с.
 •  Пакети тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу дисципліни.

Базова:

 • Вачевський М. В. Маркетинг у сферах послуг : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с.
 • Мальська М. П. Актуальні проблеми управління туристичною індустрією. Навчальний посібник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 78 с.
 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – K.: «Альтерпрес», 2005. – 436 с.
 • Мальська М. П. Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика) [Текст] : монографія / Марта Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.:Знання, 2009. – 363 с.
 • Управління регіональним розвитком туризму: Навчальний посібник. / За ред. В.Ф. Семенова – Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011. – 225 с.

Додаткова:

 • Інноваційні технології в туризмі : Навчальний посібник / укл. А. Гуцол. – Северодонецьк : ПП «Поліграф-Сервіс», 2015. – 343 с.
 • Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Любіцева О.О. Туристичні ресурси України : Навчальний посібник / Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. – К.: Альтерпрес, 2007.– 369 с. : іл., картосхеми ; 21 см.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Види і тенденції розвитку туризму» / д.е.н., проф. Губанова О.Р. − Одеса, ОДЕКУ, 2018. − 65 с.
 • Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=a3accb0d-7831-40e8-9458-a9e28a87d9fe&title=ProektZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiUSferiTurizmu
 • Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія /за заг. ред. В.Г. Герасименка. – Одеса : Астро- принт, 2013. – 304 с.
 • Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства : учеб. пособие. Москва : КНОРУС, 2007. –256 с.
 • Середовище турбізнесу [Текст] : навч. посіб. / І. І. Винниченко. – К. : Академперіодика, 2006. – 220 с.
 • Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/24982650110.
 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. Київ : КНТЕУ, 2009. – 436 с.
 •  Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220с.
 • Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник / Н. В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.
 • Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посіб. / І. М. Школа. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус