Туризмологія і рекреалогія (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Мальська М. П.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сЗінько Ю. В.
ГрТМ-12сЗінько Ю. В.

Опис курсу

Мета курсу: вивчення теоретико-методологічних засад науки про туризм для підготовки професіоналів вищої ланки управління та науково-освітніх працівників у сфері туризму.

Завдання курсу:

 • визначення сутності науки про туризм та підходів до її формування;
 • розкриття понятійного, категоріального апарату та загальних і дослідницьких концепцій;
 • осмислення структури туризмологічного знання, його соціально-економічних і гуманітарних та практичних складових;
 • вияснення зв’язків між теорією і практикою туристичної діяльності;
 • впровадження науково-освітнього забезпечення туристичної сфери.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретико-методологічні основи та понятійно-категоріальний апарат науки про туризм; загальні і предметні дослідницькі концепції; структуру і функції туризмологічного знання та його соціально-економічних, гуманітарних та практичних складових; наукові школи з туризмознавства і освітні стандарти за спеціальністю «Туризм».

вміти: використовувати теорію і методи інноваційно-інформаційного розвитку на різних рівнях управління туристичними закладами; застосовувати набуті теоретико-методологічні знання у майбутній науково-освітній та професійно-туристичній діяльності; використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму; визначати стратегічні завдання у розвитку туристичного бізнесу; проектувати просторову організацію туристичного процесу на засадах сталості.

Рекомендована література

Основна:

 • Абрамов В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Туризмологія» (для магістрів спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство) / В. В. Абрамов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 71 с.
 • Пазенок В. С. та ін. Туризмологія (теорія туризму): навч.-метод. посіб. зі спецкурсу / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко, О. А. Кручек, І. М. Мініч. – К. : КУТЕП, 2010. – 70 с.
 • Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федоченко. В. С. Пазенок.. та ін. Київ : Академія, 2013. 368 с
 • Теоретичні основи туризмології. Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 316 с.
 • Туризмологія : Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» спеціалізації «Туризмознавство» (туристична діяльність) / М. П. Мальська, І. З. Жук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 30 с.

Допоміжна:

 • Геоэкономика туризма: Учебное пособие / А. И. Тарасенок. – М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. – 272 с.: ил.
 • Горожанкіна Н.А. Практикум до вивчення курсу «Туризмологія» [Текст] / Н.А. Горожанкіна. – Дніпропетровськ: «Нова Ідеологія», 2014. – 61 с.
 • Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / А.П. Дурович. – 7 е изд. – Минск: Новое знание, 2007. – 496 с.
 • Лукашевич М. П. Соцiологiя туризму: курс лекцiй / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. Передм. В. К. Федорченко. – Ужгород: Мистецька лiнiя, 2008. – 340 с.
 • Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О. О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 335 с.
 • Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. перероб. та доп. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.
 • Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика [текст] : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.
 • Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира : монография / Л. В. Сакун. – Київ : МАУП, 2004. – 399 с.
 • Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с.
 • Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : науково-навчальне видання. Київ : КУТЕП, 2008. 825 с.
 • Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 178 s.
 • Turystyka / red. nauk. Włodzimierz Kurek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 542 s.