Туристично-ресурсний потенціал території та його використання

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Паньків Н. М.ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРТ-23с, ГРТ-24с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРТ-21сдоцент Красько А. Б.
ГРТ-22сдоцент Красько А. Б.
ГРТ-23сдоцент Паньків Н. М.
ГРТ-24сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із значенням туристичних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі туристично-ресурсного потенціалу України, вивчення основних структурних складових туристичних ресурсів: природно-географічної, природно-антропогенної та суспільно-історичної, ознайомлення з територіальними особливостями розміщення та використання.

Завдання курсу:

 • набуття теоретичних знань про значення туристичних ресурсів у житті людини та функціонуванні суспільства, їхні  функції;
 • вивчення структурних складових туристичних ресурсів та методики їхнього оцінювання;
 • ознайомлення із структурою природно-географічних ресурсів   та їхніми територіальними особливостями;
 • ознайомлення із структурою та територіальними особливостями природно-антропогенних туристичних ресурсів України ;
 • ознайомлення із структурою та територіальними особливостями суспільно-історичних туристичних ресурсів України;
 • ознайомлення із туристично-рекреаційним районуванням України.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • структуру туристичного фонду та її основні характеристики;
 • структуру основних типів туристичних ресурсів України та територіальні особливості в розрізі адміністративно-територіальних утворень;
 • частки природних, природно-антропогенних та суспільно-історичних ресурсів України в загальному туристичному фонді держави, їхню географію, переважаючі напрямки використання та заходи охорони;
 • особливості туристичних ресурсів України в регіональному аспекті та напрямки їхнього раціонального використання;

вміти:

 • розрізняти туристичні ресурси за класифікаційними ознаками;
 • характеризувати різні типи ресурсів та наводити приклади;
 • аналізувати територіальні відмінності використання туристичних ресурсів, отримані результати зображати у вигляді діаграм та картограм;
 • користуватися звітними матеріалами управління туризму.

Рекомендована література

Базова:

 • Паньків Н.М., Красько А.Б. Туристично-ресурсний потенціал території та його використання: навчально-методичні матеріали. –
  Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 90 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Туристично-ресурсний потенціал України» для студентів спеціальності «Туризм». / Уклала Паньків Н.М. – Львів:  идавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 26 с
 • Паньків Н.М. Туристично-ресурсний потенціал України: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. –87 с.
 • Паньків Н. Туристичне ресурсознавство: навч.посібник / Наталія Паньків. – Львів: Український бестселер, 2011. – 238 с.
 • Паньків Н.М. Туристичне ресурсознавство: навчально-методичний
  посібник / Н.М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016 р. – 67 с

Допоміжна:

 • Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ ,,Київський у-т, 2003. – 395 с.
 • Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ. У 3-х т. – К.:Вид-во ім. М.П. Бажана, 1990. – т.3. – с. 120.
 • Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. – К.: Ін-т туризму федерації профспілок України, 1998. – 130 с.
 • Вуйцик В.С. Державний історико-архітектуриний заповідник у Львові: – Львів: Каменяр, 1991. – 175 с.
 • Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України:Полісся. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 147 с.
 • Кусков А.С. Туристское ресурсоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.С. Кусков. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.
 • Масличенко В. А. Туристские ресурсы. / В. А. Масличенко. –Хабаровск: ДВГУПС, 2006. – 320 с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. К: Центр навчальної літератури, 2007. – 230 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Туристично-ресурсний потенціал території та його використання

Завантажити силабус