Паньків Наталія Мирославівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Nataliya.Pankiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • туристичний потенціал та туристичні ресурси території;
 • історія туризму;
 • наукові дослідження в туризмі.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Паньків Н.М. Темний туризм в Україні: факторний аналіз та перспективи розвитку// Наукові записки СумДНУ імені А.С. Макаренка. 2021. Т. 2. Вип. 2.- С.148-159
 • Мальська М. Паньків Н. Паньків Х. Факторний аналіз туристичної привабливості Галицького НПП//Матеріали ХV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2021. – С.165-168
 • Пандяк І. Г., Паньків Н.М. Сучасні тенденції корпоратизації ринку готельних послуг України національними операторами // Міжнародна конф. «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації»: тези доповідей VIII Міжн. наук.-практичної конференції.- К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2021. – С.67-70
 • Пандяк І.Г. Сучасні тенденції корпоратизації ринку готельних послуг України національними операторами / І.Г. Пандяк, Н.М. Паньків / Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 67–70.
 • Паньків Н. Паньків А. Правовий статус та регулювання національних парків України в контексті туристичного використання//Матеріали ХV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2021. – С.217-222
 • Паньків Н. Паньків Х. Можливості туристичного використання комплексної пам’ятки природи «Касова гора»: сучасний стан, проблеми та перспективи//Матеріали ХV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2021. – С.212-217
 • Паньків Н.М. Розвиток туризму у Львові: передумови та основні показники //Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society. VI International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden,2021. P 596-600
 • Філь М. І., Паньків Н. М., Арсиненко Н. О. Оздоровче харчування у сфері гостинності / Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІV Міжнародної міждисциплінарної наук.- практ. конф. за ред. проф. Т. М. Ганича. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. – С. 130-133.
 • Паньків Н.М. Пандяк І.Г. Сучасний стан розвитку готельного господарства Івано-Франківської області // Інфраструктура ринку: Наук. електронний журнал. /- Одеса: 47/ 2020 . – С. 120-132
 • Паньків Н.М. Готельна інфраструктура Івано-Франківської області: сучасний стан та територіальні відмінності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права».- Полтава: ЦФЕНД, 2020.-Ч. 9. – С. С. 35-38
 • Паньків Н. Пулатова Д. Cучасний стан розвитку темного туризму в Україні // Матеріали ХIV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2020. – С.274-281
 • Паньків Н.М. PR-технології в готельній інфраструктурі Івано-Франківської області // Матеріали ХIV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2020. – С.281-285
 • Паньків Н. М. Етапність студентського наукового дослідження в готельно-ресторанній сфері // Матеріали ХIV міжнародної наукової конференції: Географія, економіка і туризм: Львів, 2020. – С.421-427
 • Паньків Н.М. Сучасний стан розвитку сільського туризму Львівської області // Матеріали науково-практичної конференції «Туризм, географія, краєзнавство». – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного університету імені В.Гнатюка, 2019. – С. 67-75
 • Паньків Н.М. До питання організації туристичних ресурсів // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. Кол.: Любіцева О.О.(гол.ред.) та ін.- К: Альфа-ПІК, 2018 . – С. 12-21
 • Паньків Н.М. Лесик І.Й. Порівняльна характеристика сучасного стану готельних підприємств в розрізі адміністративних районів Львівської області // Вісник Львівського нац. ун-ту. Серія міжнародні відносини. 2018. Випуск 45. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2018.- С. 339-345
 • Паньків Н.М. Лесик І.Й. Територіальна диференціація туристично-ресурсного потенціалу як чинника внутрішнього туризму Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1(випуск 46). – 2019. – С. 182-189
 • Natalia Pankiv. TRourist resources and their classifications // Archives of tourism, hospitality and sport science.Volume 1. – Lublin, Vincent Pol University, 2018. – P.117-127
 • Паньків Н.М. Культурно-історичні ресурси малих історичних міст Івано-Франківської області в контексті туристичного використання // Матеріали 6-ї регіональної науково-практичної конференції Львівського інституту економіки і туризму «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»/ Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2018. – С. 204-213
 • Паньків Н.М. Ресурсні можливості розвитку бальнеологічних курортів Закарпатської області //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика».- Полтава: ЦФЕНД, 2018.-Ч. 1. – С. С. 59-61
 • Паньків Н.М. Європейська кухня: фактори виникнення та особливості розвитку // Матеріали ХІІ конференції « Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід».- Львів, 2018 . – C.251-255
 • Паньків Н.М. Культурно-історичні ресурси малих історичних міст Івано-Франківської області в контексті туристичного використання // Матеріали 6-ї регіональної науково-практичної конференції Львівського інституту економіки і туризму «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»/ Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2018.- C.204-213
 •  Паньків Н.М. Туристичні ресурси малих історичних міст Івано-Франківської області та їх використання // Матеріали ІІІ міжнародної конференції « Транскордонне співробітництво в туристичній галузі Польщі та України» – Львів-Люблін, 2017.- C.33-34
 • Паньків Н.М. Сучасний стан розвитку етнокультурного туризму Закарпатської області // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції конференції « Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту:теорія і практика».- Полтава: ЦФЕНД, 2017.-Ч. 3.- C. 23-24
 • Natalia Pankiv. Tourist resources of small historical towns of Ivano-Frankivsk region and their use // Jornai of Geography, Politics and Society, 7(3).- Р. 105-123
 • Паньків Н.М. Етнокультурний туризм в Закарпатській області: проблеми та перспективи розвитку // Матеріали ХІ конференції « Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід».- Львів, 2017.- С. 157-165.
 • Паньків Наталія. Іміджелогія та PR в туризмі: навч.-метод.посібник / Наталія Паньків.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.
 • Паньків Н.М., Бордун О.Ю. Фактори формування та розвитку розважальної інфраструктури міста Львова // Гульні і забавы у культуры прявадзення вольнага часу дзяцей і маладзі : змены сацыяльнай парадыгмы: зб. навук. прац. / Брэсц. Дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна [ і інш.]; рэдкал.: Ул. П. Людкевіч [ і інш.]. – Брэст: Альтернатива, 2017. – С. 137-142
 • Паньків Н.М. Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області // Наукові записки Тернопільського пед..ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: географія.- Тернопіль: СМП «Тайп» – №1(випуск 42). – 2017. – С.109-118
 • Паньків Н.М. Туристичне використання культурно-історичної спадщини малих історичних міст Івано-Франківської області // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму « Туризм ХХІ століття: реалії, виклики, перспективи.- Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 42-50
 • Паньків Н.М. Природно-географічні передумови розвитку туризму Українського Розточчя // Матеріали Х конференції « Географія, економіка, туризм: національний та міжнародний досвід».- Львів, 2016.- C.314-321
 • Паньків Н.М. Туризм автостопом в Україні: міф чи реальна можливість розвитку // Матеріали конфер. з між нар. Участю. – Львів-Ворохта, 2015. – C. 152-157
 • Паньків Н.М. Організація туристичних ресурсів // Наукові записки Тернопільського нац. ун-ту ім.. В. Гнатюка. Випуск 38, №1.- Тернопіль, 2015. – C.142-147
 • Паньків Н.М. Туристичні ресурси та їхні класифікації // Наукові записки Тернопільського нац. ун-ту ім.. В. Гнатюка. Випуск 37.- С. 93-99
 • Паньків Н.М. Брендові туристичні об’єкти Івано-Франківської області // Матеріали Міжнародної науково-практ. конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід». – Львів-Тернопіль, 2013. – С.344-350
 • Паньків Н.М. Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму // Наукові записки Тернопільського національного пед..ун-ту ім.. В. Гнатюка: Серія „Географія”. 2013. Випуск 34(1).- C.161-169
 • Паньків Н.М. Еволюція транспортної інфраструктури Європи та її вплив на розвиток мандрівництва та туризму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 29, 2012. – С. 145-148
 • Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Науковий збірник Київського нац.. ун-ту ім.. Т. Шевченка. Випуск 22. – К., 2012.- C.147-161
 • Паньків Н.М. Транспортна доступність території – як чинник розвитку туристично-рекреаційної галузі гірських районів Львівської області.// Матеріали 6-ї наукової конференції «Географія і туризм». – Львів-Розлуч, 2012. – С.293-298
 • Паньків Н.М. Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області. // Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області. – С. 145-158
 • Паньків Н.М. Передумови розвитку культурно-пізнавального та екскурсійного туризму Івано-Франківської області // Матеріали наукової конференції «Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму». – Львів, 2011.- С.159-164

Біографія

Географиня, туризмознавець, кандидат географічних наук ( Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат , 2002), доцент (2004).

Народилася 15 березня 1975 року у місті Бурштин, Івано-Франківської області.
У 1997 році закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2002 році завершила навчання в аспірантурі. За період 2002—2004 рр. — викладач кафедри географії України.
З 2004 року працює на посаді доцента кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор понад 120 наукових праць, у тому числі 30 підручників та навчальних посібників («Туристичне ресурсознавство», «Історія розвитку туризму в світі та Україні», «Туристично-ресурсний потенціал території та його використання», «Світовий досвід розвитку туризму», «Іміджелогія та PR в туризмі», «Основи наукових досліджень» та ін.).
Автор двох акредитованих електронних навчальних курсів: «Основи наукових досліджень» та «Туристично-ресурсний потенціал території».

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!