Основи наукових досліджень 241

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Паньків Н. М.ГРГ-31с, ГРГ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРГ-31сдоцент Паньків Н. М.
ГРГ-32сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними етапами студентської наукової роботи та її різними видами. Ознайомлення з основними напрямами наукових досліджень різних наукових шкіл та методологічними аспектами наукових досліджень.

Завдання курсу:

 • набуття теоретичних знань про методи наукових досліджень та їхнє застосування на різних етапах написання студентських наукових робіт;
 • вивчення основних понять наукового дослідження та структурних елементів науки;
 • ознайомлення із організацією наукового дослідження та основними його етапами;
 • ознайомлення із основними методологічними принципами термінотворення;
 • вивчення законів, закономірностей та принципів наукових досліджень;
 • ознайомлення із системою науково – дослідної роботи студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні етапи науково-дослідної роботи;
 • структуру організації наукового дослідження ;
 • основні методологічні принципи термінотворення;
 • розуміти закони, закономірності та принципи наукових досліджень;
 • основні етапи науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах;
 • види інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи та методику пошуку.

вміти:

 • розрізняти поняття наукового закону, закономірності та принципу ;
 • самостійно розробляти робочий план наукового дослідження та етапи студентської наукової роботи;
 • проводити розрахунки для наукового дослідження шляхом застосування різних математичних та статистичних методів;
 • застосовувати методику пошуку необхідної інформації для написання основних студентських наукових робіт;
 • обробляти наукову інформацію, реєструвати нагромаджені матеріали;
 • писати основні студентські наукові роботи та правильно їх оформлювати.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 •  Навчально- методичні вказівки з курсу «Основи наукових досліджень». / Уклала Паньків Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 66 с.

Методичне забезпечення 

 • Навчально- методичні вказівки з курсу «Основи наукових досліджень». / Уклала Паньків Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 66 с.

Базова:

 • Пістун М. Д, Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996.
 • Соціально-економічна географія України: Навч. Посібник / за ред.. проф.. Шаблія І. О. Львів:, 2000.
 • Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. -Одеса: Астропринт, 2001 р.
 • Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005.
 • Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ,2001.- 565 с.
 • О. В. Крушельницька. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник – К.: Кондор, 2003.- 192 с.
 • Д. М. Стеченко., О. С. Чмир. Методологія наукових досліджень: підручник./ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
 • . Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І.-К. , 1997.-23 с.
 • Українські ресурси мережі Інтернет та громадсько-політичні центри / укл. Ю Шайгородський. – К.: укр.. центр політ, менеджменту, 2003. – 296 с.
 • Цехмістрові Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003.-240 с.
 • Шейко В. М. Куштаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльность: підручник – 3-тє видання, К.6 Знання – Прес, 2003. – 205 с.
 • Білим П.А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П.А.Білим; Харк. Націон. у-т. міського госп-ва ім.. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2018. – 40 с.
 • Колесников О.В. Основи наукових досліджень./ О.В.Колесников. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.- 144 с.
 • Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / Б.І.Мокін, О.Б.Мокін.-ВНТУ, 2014. -180 с.

Допоміжна:

 • Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. Підр. для студ. екон. спец. Вузів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.
 • Британ В. Т. Организация вузовской науки: опит и уроки. –К.: Либидь, 1992. -168 с.
 • Грищенко І. М., Григоренко О. М., Борисенко В. А. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / Київ. Наук. торг.- екон. ун-т. – К.: КНТЕУ , 2001. -185 с.
 • Криницкий И. И. Основы научных исследований. –М.: Мысль, 1981. -208 с.
 • Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент невиробничої сфери» / Ін-т змісту і методів нанчання. – К.: ІЗМН, 1997. – 234 с.
 • Сопер П. Основы искусства речи: пер. с. англ. – 2-е узд., исп. –М.: Прогресс – Академия, 1992. – 416 с.
 • Удалов В. Л., Зубович В. С. Цілісно-системний метод пізнання, дослідження і практичної діяльності / АН вищ. шк. України. – Луцьк, 1996. – 136 с.

Інформаційні ресурси:

 • http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm
 • Положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів в Україні (Наказ N 161 від 2.06.93 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173 Про затвердження  Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах) [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93 (дата звернення 15.09.2016) – Назва з екрана.
 • Про вищу освіту. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 15.09.2016) – Назва з екрана.
 • Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc (дата звернення 25.07.2016) – Назва з екрана.
 • Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Київ. Верховна Рада України. – Режим доступу: http:// zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12 (дата звернення 25.07.2016) – Назва з екрана.
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – К. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус