Основи наукових досліджень (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Паньків Н. М.ГРГ-21с, ГРГ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРГ-21сдоцент Паньків Н. М.
ГРГ-22сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними етапами студентської наукової роботи та її різними видами. Ознайомлення з основними напрямами наукових досліджень різних наукових шкіл та методологічними аспектами наукових досліджень.

Завдання курсу:

 • набуття теоретичних знань про методи наукових досліджень та їхнє застосування на різних етапах написання студентських наукових робіт;
 • вивчення основних понять наукового дослідження та структурних елементів науки;
 • ознайомлення із організацією наукового дослідження та основними його етапами;
 • ознайомлення із основними методологічними принципами термінотворення;
 • вивчення законів, закономірностей та принципів наукових досліджень;
 • ознайомлення із системою науково – дослідної роботи студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні етапи науково-дослідної роботи;
 • структуру організації наукового дослідження ;
 • основні методологічні принципи термінотворення;
 • розуміти закони, закономірності та принципи наукових досліджень;
 • основні етапи науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах;
 • види інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи та методику пошуку.

вміти:

 • розрізняти поняття наукового закону, закономірності та принципу ;
 • самостійно розробляти робочий план наукового дослідження та етапи студентської наукової роботи;
 • проводити розрахунки для наукового дослідження шляхом застосування різних математичних та статистичних методів;
 • застосовувати методику пошуку необхідної інформації для написання основних студентських наукових робіт;
 • обробляти наукову інформацію, реєструвати нагромаджені матеріали;
 • писати основні студентські наукові роботи та правильно їх оформлювати.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:

 • О. В. Крушельницька. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник – К.: Кондор, 2003.- 192 с.
 • Д. М. Стеченко., О. С. Чмир. Методологія наукових досліджень: підручник./ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
 • Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І.-К. , 1997.-23 с.
 • Грабинський І.М. Курсові та дипломні роботи: методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення. / І.М. Грабинський. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 44 с.
 • Грищенко І.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. /І.М.Грищенко, О.М. Григоренко, В.А. Борисенко. – К.: Київ. нац. торгекон. ун-т, 2001. – 186 с.
 • Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: учеб. пособие/ А.А. Дудченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
 • Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А.А. Мазаракі. . – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 280 с.
 • Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / А.М.Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с.
 • Квєтний Р.Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 191 с.
 • Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2 : навч. посіб. / Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 235 с.
 • Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 5-е вид. / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.

Інформаційні ресурси:

 • http://old.niss.gov.ua/Aspirant/vymog2.htm
 • Положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів в Україні (Наказ N 161 від 2.06.93 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173 Про затвердження  Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах) [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93 (дата звернення 15.09.2016) – Назва з екрана.
 • Про вищу освіту. Закон України. [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 15.09.2016) – Назва з екрана.
 • Про практичну підготовку студентів [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/09_02/1_9_93.doc (дата звернення 25.07.2016) – Назва з екрана.
 • Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Київ. Верховна Рада України. – Режим доступу: http:// zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12 (дата звернення 25.07.2016) – Назва з екрана.
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – К. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/page/?n=4944