Виробнича практика

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180ГрТМ-11сдоцент Паньків Н. М.
ГрТМ-12сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Мета практики полягає у вивченні студентами практичного досвіду організації й управління туристичними підприємствами у м. Львові безпосередньо на виробництві з відривом від навчального процесу. Також дослідженні реґіональних особливостей розвитку внутрішнього туризму у м. Львові. Практики реалізують шляхом стажування у туристичних фірмах, готельно-ресторанних комплексах та інших закладах гостинності, проведення тематичних екскурсій і тренінгів, діалогу з провідними спеціалістами різних напрямів туристичної діяльності м. Львова. Студенти ознайомлюються з структурою управління туристичним підприємством,  аналізують отримані теоретичні знання у порівнянні з практичною реальністю.

В результаті проходження виробничої практики студенти повинні знати:

 • організацію, особливості управління, технології функціонування туристичного підприємства та підприємств гостинності міста Львова по місцю проходженні виробничої практики;
 • механізм створення туристичного продукту, продукту гостинності в процесі взаємодії підприємств туристичного профілю;
 • просторову та функціональну організацію підприємств турбізнесу і сфери гостинності у місті Львові;
 • проблеми функціонування локального ринку (місто Львів) та національного ринку туристичних послуг та послуг гостинності.
 • вимоги національних державних стандартів та внутрішні вимоги підприємств туристичного профілю щодо формування туристичних послуг.

вміти:

 • аналізувати особливості функціонування об’єктів туристичного профілю згідно їхнього розташування, взаємодії з іншими об’єктами;
 • виявляти оптимальні варіанти перспективного розвитку туристичних підприємств, підприємств гостинності згідно особливостей просторової організації, наявної ресурсної, інформаційно-комунікативної бази;
 • обрати ефективні методи, отримати необхідну статистичну, технологічну документацію щодо польових та камеральних досліджень;
 • вести документацію дослідження, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією,
 • проводити польові і камеральні дослідження об’єктів
 • туристичного профілю, туристичної інфраструктури та туристичних ресурсів регіону вивчення;
 • аналізувати особливості організації, управління, технології функціонування туристичних підприємств і підприємств гостинності;
 • характеризувати просторову організацію туристичного ринку регіону.

Рекомендована література

Базова:

 • Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. – СПб.: Питер-Ком, 1998. – 406 с.
 • Пандяк І.Г., Зінько Ю.В., Манько А.М. Навчально-методичні матеріали із навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності “туризм” спеціалізації “туризм”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 54 с.
 • Пандяк І.Г., Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
 • Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: Ін-т туризму федерації профспілок України, 1998. – 130 с.

Допоміжна:

 • Биржаков М.Б. Введение в туризм: 3-е изд. – СПб.: Издательский дом Герда, 2002. – 320 с.
 • Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие. – М.: Нолидж, 1996. – 312 с.
 • Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – Минск: Економпресс, 1998. – 400 с.
 • Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учеб. пособие. – М.: Ось-89, 1999. – 192 с.
 • Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
 • Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.
 • Кабушкин Н. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. – Минск: БГЭУ, 1999. – 644 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 • Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристической формой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 335 с.
 • Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.
 • Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / За заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч. посібник. – К.: Ред Лайн, 1999. – 77 с.
 • Туризм в Україні. Зб. нормативно-правових актів. – К.: ТАУ, 1997-1999. – Т.1-5.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Виробнича практика

Завантажити силабус