Виробнича практика (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1067ГрТМ-11сдоцент Паньків Н. М.
ГрТМ-12сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Мета практики полягає у вивченні студентами практичного досвіду організації й управління туристичними підприємствами у м. Львові безпосередньо на виробництві з відривом від навчального процесу. Також дослідженні реґіональних особливостей розвитку внутрішнього туризму у м. Львові. Практики реалізують шляхом стажування у туристичних фірмах, готельно-ресторанних комплексах та інших закладах гостинності, проведення тематичних екскурсій і тренінгів, діалогу з провідними спеціалістами різних напрямів туристичної діяльності м. Львова. Студенти ознайомлюються з структурою управління туристичним підприємством,  аналізують отримані теоретичні знання у порівнянні з практичною реальністю.

Головні завдання практики:

 • залучення студентів до виробничої діяльності у сфері туризму;
 • закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на практиці;
 • вивчення сучасного стану туристичної індустрії та ринку туристичних послуг, перейняття передового досвіду управлінських та виробничих процесів у туристичному бізнесі;
 • ознайомлення з виробничою матеріально-технічною та організаційно-функціональною структурою управління рекреаційно-туристичними підприємствами, вивчення їхнього рекламно-інформаційного забезпечення і комунікацій;
 • закріплення, поглиблення теоретичних знань, набутих у ході аудиторного та самостійного вивчення базових дисциплін, застосування здобутих знань та умінь на практиці;
 • ознайомлення студентів – майбутніх фахівців галузі туризму з туристичною інфраструктурою та вибір у перспективі місця професійної діяльності.
 • набуття навичок ділового спілкування з працівниками туристичної індустрії та клієнтами, вивчення психолого-етичних особливостей ділового спілкування;
 • зібрання та опрацювання фактичного матеріалу, його узагальнення, набуття навичок аналітично-конструктивного опрацювання та самостійного дослідження в перспективі у формі курсової, дипломної та іншого виду студентської наукової роботи.

В результаті проходження виробничої практики
Студенти повинні знати:

 • організацію, особливості управління, технології функціонування туристичного підприємства та підприємств гостинності міста Львова по місцю проходженні виробничої практики;
 • механізм створення туристичного продукту, продукту гостинності в процесі взаємодії підприємств туристичного профілю;
 • просторову та функціональну організацію підприємств турбізнесу і сфери гостинності у місті Львові;
 • проблеми функціонування локального ринку (місто Львів) та національного ринку туристичних послуг та послуг гостинності.
 • вимоги національних державних стандартів та внутрішні вимоги підприємств туристичного профілю щодо формування туристичних послуг.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати особливості функціонування об’єктів туристичного профілю згідно їхнього розташування, взаємодії з іншими об’єктами;
 • виявляти оптимальні варіанти перспективного розвитку туристичних підприємств, підприємств гостинності згідно особливостей просторової організації, наявної ресурсної, інформаційно-комунікативної бази;
 • обрати ефективні методи, отримати необхідну статистичну, технологічну документацію щодо польових та камеральних досліджень;
 • вести документацію дослідження, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією.
 • проводити польові і камеральні дослідження об’єктів туристичного профілю, туристичної інфраструктури та туристичних ресурсів регіону вивчення;
 • аналізувати особливості організації, управління, технології функціонування туристичних підприємств і підприємств гостинності.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:

 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 360 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч. посібник. К.: Ред Лайн, 1999. 77 с.
 • Туризм в Україні. Зб. нормативно-правових актів. К.: ТАУ, 1997-1999.  Т.1-5.
 • Литвин О.В. Методичні рекомендації з проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти ІІ курсу денної та заочної форми навчання освітньо-професійної програми Туризм початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти «молодший бакалавр». Умань: УДПУ. 2020. 23 с.
 • https://ep3.nuwm.edu.ua/17603/1/05-08-105.pdf