PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Паньків Н. М.ГРГ-42с, ГРГ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРГ-41сдоцент Паньків Н. М.
ГРГ-42сдоцент Паньків Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності» є надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості провадження PR-роботи та ресурсів суб’єктів туристичного господарювання стосовно можливостей їх використання в туристичній галузі.

Досягненню цієї мети підпорядковані наступні завдання:

 • ознайомити студентів з роллю й місцем PR-роботи в системі економічних наук та розвитку туристичного бізнесу;
 • визначити специфіку  формування іміджу та PR-повідомлень туристичної фірми та готельно-ресторанного підприємства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що використовуються  у маркетингових та PR-дослідженнях;
 • визначити місце PR-підрозділів у структурі організації;
 • ознайомити з проблемами використання, формування та розповсюдження засобів PR;
 • охарактеризувати методи PR-роботи у туризмі, формування іміджу компанії
 • діяльність з реалізації плану PR-активності;
 • проаналізувати ресурсні бази види робочих комунікацій по PR.
 • визначити тенденції та перспективи розвитку PR-комунікацій в індустрії туризму;
 • ознайомити з технологією електронного маркетингу в готельно-ресторанній сфері.

Після завершення цього курсу студент  :

знатиме:

 • поняття піару, визначення та їх сутність.
 • історію ояви та розвитку PR у світі. Етапи формування та розвитку сучасного піару у Західній Європі та США.
 • паблісіті, реклама і PR.
 • відмінності PR від пропаганди та реклами.
 • маркетинг і PR.
 • напрямки PR.
 • брендинг і PR: поняття бренду, брендингу та їх використання у піар-діяльності підприємств сфери послуг.
 • позиціонування у піар-діяльності.
 • комунікаційне управління брендом.
 • імідж та іміджелогія: теоретичні аспекти управління
 • іміджмейкінг у системі Public Relations.
 • формування іміджу туристичної компанії.
 • принципи і функції PR.
 • професії у діяльності Public Relations.
 • поняття громадськості та громадської думки та їхня роль у сфері PR.
 • закони громадської думки Хадлі Кентріла.

вмітиме:

 • визначати цільові групи громадськості для роботи у сфері PR.
 • досліджувати зв’язки із громадськістю, застосовуючи методи, підходи.
 • досліджувати діяльність служби по зв’язках з громадськістю у туризмі та сфері послуг.
 • визначати основні напрямки діяльності PR-служби.
 • формувати PR-звернення та створення PR-подій.

Рекомендована література

Основна

 • Паньків Н. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н.Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.
 • Беленкова А.А. PRостой пиар / Беленкова А.А. – М.: НТ Пресс, 2007. – 256 с. – (Бизнес-букварь).
 • Доскова И.С. Public Relations: теория и практика. / И.С.Доскова. – М.: Альфа-Пресс, 2004. – 152 с.

Допоміжна

 • Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. / И.В.Алешина. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2006 – 408 с.
 • Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с общественностью./ Е.Бортник, Э.Коротков, А. Никитаева. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 123 с.
 • Бриттни Л. E-mail и деловая переписка/ Пер. с анг. А.Н. Сайдышева./ Л.Бриттни. – М.: ООО «Издательство Астрель»; «Издательство АСТ», 2004. – 158 с.
 • Викентьева И.Л. Приемы рекламы и PR./ И.Л.Викентьева. – М.: Триз-шанс, 1995. – 224 с.
 • Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности./ Г. Даулинг. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»; Издательский Дом «Инфра-М», 2003. – 368 с.
 • Демин Ю.М. Бизнес PR: М.: Бератор-Пресс, 2003. – 336 с.
 • Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.
 • Маркони Джо. PR: полное руководство; пер. с анг. Д.Р. Геренава, Ю.П. Леоновой. – М.: Вершина, 2006. – 256 с.
 • Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
 • Мехлер Гарольд. Власть и магия PR/ Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2004. – 173 с.
 • Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник. – М.: Экономисть, 2005. – 319 с.
 • Поченцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять общественным мнением. – М.: Центр, 2004. – 336 с.
 • Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи – М.: «Рип-холдинг», 2006. – 256 с.
 • Старикова Ю.А. Паблик рилейшнз (PR). Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2006. – 96 с.
 • Тиккер Э. Паблик рилейшнз: учебн. / Пер. с анг. С. Бередышева. – М.: Проспект, 2005. – 336 с.
 • Чумиков А.Н. Связи с общественностью: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Дело, 2001. – 296 с.
 • Шариков Ф.И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью): Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 304 с.
 • Шарков Ф.И. Имидж фирмы: технологии управления: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2006. – 272 с.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус