Управління якістю туристичних послуг (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Романів П. В.ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-12сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Управління якістю туристичних послуг» є ознайомлення студентів із завданнями інституційних структур управління якістю на підприємствах туристичної галузі, а також в межах управлінських структур на регіональному рівні.

Мета та цілі вивчення дисципліни формується відповідно до навчальної програми. Головний результат навчання – формування компетентностей, характерних для управлінця та кризового менеджера. Студент повинен зрозуміти та усвідомити наступне: якість пропонованих послуг і задоволення потреб споживачів в усьому світі нині є ключовими аспектами, що визначають успіх і саме існування організацій, які діють у сфері туристичних і готельних послуг. Досягнення та підтримання організацією належної якості пропонованих послуг залежить від системного підходу до управління якістю.

Після завершення цього курсу студент :

знатиме

 • історію створення та застосування міжнародних стандартів ISOсерії 9000 у світі та в Україні;
 • основні поняття в галузі управління якістю;
 • принципи управління якістю;
 • мету, політику та завдання організацій у сфері туристичних і готельних послуг;
 • вимоги до документації системи управління якістю;
 • роль компетентності та кваліфікації персоналу у досягненні високої якості послуг;
 • вимоги до постійного поліпшення, ефективності та результативності діяльності організацій, що надають послуги;
 • методи моніторингу якості послуг під час їх надання.

вмітиме

 • застосовувати набуті знання у практичній роботі, зокрема для розроблення та впровадження систем управління якістю за моделлю міжнародних стандартів ISО 9000 в організаціях, що надають туристичні і готельні послуги, а також для визначення політики та цілей у сфері якості та розроблення комплекту документації системи управління якістю.

Рекомендована література

 • ДСТУ ISO 9000-01. Система управління якістю. Принципи та поняття. — К.: ДержстандартУкраїни, 2001.
 • ДСТУ ISO 9001-01. Система управління якістю. Вимоги. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • ДСТУ ISO 9004-01. Система управління якістю. Настанови щодополіпшення діяльності. — К.: Держстандарт України, 2001.
 • ДСТУ ISO 10011-1:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi.— К.: Держстандарт України, 1995. — Ч. 1. Перевiрка.
 • ДСТУ ISO 10011-2:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi.— К.: Держстандарт України, 1995. — Ч. 2. Квалiфiкацiйнi вимогидо експертiв-аудиторiв з перевiрки систем якостi.
 • ДСТУ ISO 10011-3:1995. Настанови щодо перевiрки систем якостi.— К.: Держстандарт України, 1995. — Ч. 3. Керування программамиперевiрок.
 • Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг. — К.: Держстандарт України, 1999.
 • Послуги в Україні. Туризм. Готелі. Харчування. Довідник / За ред.В. Іванова. — Львів, 2000.
 • Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. Довідник / Ю. І. Койфман, О. В. Герус, Т. М. Кисельова. — К.; Львів.
 • Безродна С.М. Управління якістю : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / Б езродна C. М. – Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2017. – 174 с.
 • Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 224 с.
 • Роглєв X. П. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб, — К.: Кондор, 2003. – 322 с.
 • Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг: Підручник. — Дніпропетровськ: ДУЕП, 2002. — 192 с.
 • Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник. — К.: Академ видав, 2006. — 487 с.
 • Богдан Н.М. Конспект лекцій з курсу «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.14010301, 8.14010301 – Туризмознавство (за видами)) / Н. М. Богдан ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 68 с.
 • Державна програма управління якістю продукції / Кабінет Міністрів України 15.08.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=187466&cat_id=32862

Електронні ресурси

 • ЩОДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
  ПІДВИЩЕНИХ ЕПІДЕМІЧНИХ РИЗИКІВ. –https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf.
 • Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку
  туризму. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162-2019-
  %D0%BF#Text.
 • European Cities Marketing. Managing Tourism Growth in Europe.
  The ECM Toolbox [Електронний ресурс] / European Cities
  Marketing. 2018. URL: https://www.europeancitiesmarketing.com
 • Проект “Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою
  економікою”. Український Інститут Майбут$ нього [Електронний
  ресурс]. — Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina$z$rozvinutoyu$cifrovoyu$
  ekonomikoyu.html
 • Global and regional tourism performance. UNWTO, 2020
  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unwto.org/global$and$regional$tourism$perfor$ mance