Подієвий та етнотуризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Романів П. В.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сдоцент Романів П. В.
ГРТ-42сдоцент Романів П. В.
ГРТ-43сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні системою знань у сфері подієвого та етнотуризму, вивчення та оперування понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства в галузі івент менеджменту, етнотуризму.

Програма враховує теоретичну основу і практичні напрацювання у суміжних дисциплінах, вона тісно пов’язана з такими предметами як Міжнародний туризм, Основи туризмознавства, Туристичне країнознавство, Туристичні ресурси та ін.

Завдання:

 • окреслення суті етнотуризму як виду діяльності, туризмознавства як накопиченої системи знань про туризм як багатогранне явище, туризмології як галузі знань;
 • вивчення умов та чинників, ресурсів розвитку подієвого та етнотуризму в Україні та світі;
 • характеристика технологічних аспектів туристичної діяльності, організації подієвого туризму, етнотуризму, фестивального туризму.
 • ознайомитися з різними історичними, архітектурними або культурними епохами;
 • розкрити джерела етно-культурного туризму в історії культури, прослідкувавши динаміку розвитку подорожей, їх мету, завдання і соціокультурні наслідки;
 • розглянути етнічний туризм у зв’язку з певним типом культури, виявивши особливості мотивації подорожей, дати характеристику людині, що подорожує, у різних культурах;
 • ознайомлення з культурними заходами: фестивалями, релігійними святами, виставками та ін.;
 • розкрити особливості українського подієвого та етнічного туризму, його історію і особливості розвитку, проаналізувати його сучасний стан;
 • показати географію сучасного подієвого та етнічного туризму на міжнародному рівні, головні тенденції і перспективи його розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: головні умови та чинники розвитку подієвого та етнотуризму, головні терміни та
визначення менеджменту та маркетингу подієвого туризму, історію світового та українського етнотуризму, головні аспекти технології туристичної діяльності у галузі івент менеджменту, менеджменту етнотуризму.
вміти: оперувати понятійно-термінологічним апаратом туризмології, подієвого та етнотуризму, аналізувати систему туристичного господарювання в межах туристичних дестинацій; проводити дослідження з метою виявлення об’єктивних передумов розвитку подієвого та етнічного туризму, розуміння його тенденцій і специфіки.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335 с.
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. //. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. /Мальська
  М.П., Худо В.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник / Мальська М.П., Худо В.В.,
  Цибух В.І. //. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 •  П. Романів. Основи туризму: Навчально-методичні матеріали / П. В. Романів, І. З. Жук //Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 65 с.

Базова:

 • Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К. : Альтерпрес, 2001. – 234 с.
 • Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні / Я.В. Верменич // Український
  історичний журнал. – 2001. – № 6.
 • Декларація терпимості ЮНЕСКО, 1995 р. – М., 1996. – С. 9-10.
 •  Кузьмук О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності
  [Електронний ресурс] / О. Кузьмук. – Режим доступу: // http://tourlib.net/statti_ukr/kuzmuk.htm
 • Малыгин А.Н. Украина: Соборность и регионализм / А.Н. Малыгин. – Симферополь, 2005.
 •  Манільська декларація зі світового туризму. – Madrid: WTO, 1980.
 •  Міжнародні нормативні акти ЮНЕСКО. – М., 1993. – С. 290-301.
 • Про туризм: Закон України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 5.
 • Рекомендація № 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури Збереження культурної спадщини всіх віків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=995_744
 •  Рожнова В. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український
  досвід [Електронний ресурс] / В. Рожнова, Н. Терес // Етнічна історія народів Європи. – 2013.– Вип. 39. – С. 35-44. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2013_39_8.pdf
 •  Рутинський М.Й. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: монографія /
  М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 440 с.
 • Юрій М.Ф. Етнологія: навч. посібник / М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2006. – 360 с.
 • Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В.К.Федорченко, В.С.Пазенок, О.А.Кручек та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 368 с.

Допоміжна:

 • Арсененко, І. А. Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості
  інтеркультурного м. Мелітополь / І. А. Арсененко, Ц. В. Сорокіна // Науковий часопис
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4 : Географія і
  сучасність : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 20 (32).– C. 38-46.
 • Етнічний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
  https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Етнічний_туризм
 • Кравців B. C. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / B. C. Кравців та ін. – Львів, 1999. – 78 с.
 •  Кузьмук О.І. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності
  [Електронний ресурс] / О.І. Кузьмук. – Режим доступу :
  http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/23.htm
 • Дутчак О. Теоретико-методологічні проблеми українського етнотуризму: історіографія / О. Дутчак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. – 2013. – Вип. 23-24. – C. 318-322.
 • Yang Li. Planning for Ethnic Tourism: Case Studies from Xishuangbanna, Yunnan, hina [Електронний ресурс]. – Waterloo, Ontario, 2007. – Р. 1–2. – Режим доступу :
  http://libdspace.uwaterloo.ca/bitstream/10012/3123/1/Thesis_Li.pdf/
 • Гуляєв В.Г. Организация туристической деятельности. учебное пособие. – М.: Нолидж, 1996– 312с.
 • Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство. – М., ЮНИТИ. 1999,-463 с.
 • М.В. Ефремова. Основы технологии туристского бизнеса. Учебное пособие. – М.-Издательство «Ось-89», 1999-192 с.
 • Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туристский терминологический словарь.-М.: Советский спорт,1999.
 • В.А. Квартальянов. Туризм: теория и практика. Избранные труды в 5-ти томах. -М.:Финансы и статистика., 1998.
 • В.А. Квартальянов. Иностранный туризм.-М.:Финансы и статистика., 1999, – 312 с.
 • Квартальнов В.А., Колесник Н. В. Введение в специализацию. Ч. 1. Менеджмент иностранного туризма: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2000. -112с.
 • В.А. Квартальянов. А.А.Романов. Международный туризм: политика развития. –
  М.:Советский спорт., 1998.
 • Львівщина туристська :Путівник /М.В. Гончар
 • Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме.-М,: Финансы и
  статистика, 2002.-144с.:ил.
 • Насладищєв А. В. Місце і роль індустрії туризму в сучасній економіці.-М.:Известия АН
  СРСР , сер. Економічна, N3, 1991, c.102-111.
 • Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. Пер. с англ. под. ред. Р.Б.Ноздревой. -М.:ЮНИТИ-1998 – 787 с.
 • Основы туристской деятельности:Учебник/Г.И.Зорина, Е.Н.Ильина, Е.В.Мошняга и др.;
  Сост. Е.Н.Ильина.-М.:Советский спорт, 2000.- 200 с.
 • Е.П.Пузакова, В.А.Честникова. Международный туристический бизнес. – М., Экспертное
  бюро-М”. 1997 – 176 с.
 • В.Сапунова. Туризм. Эволюция. Структура. Маркетинг.-М.:”Ось-89″, 1997,-160 с.
 • Олійник О. Туризм в Україні має перспективи/ /Урядовий кур’єр.-№35,-26.02.1997.
 • В.С.Сенин. Организация международного туризма. Учебник. – М.: Финансы и статистика.,1999 – 400 с.
 • Спільна ідентичність громадян України: підгрунтя, виклики, шляхи формування //
  Національна безпека і оборона. – 2007. – № 9 (93). – С. 15 – 27.
 • Статистичний щорічник України за 2018 рік/Державний комітет статистики України-
  К.:Українська енциклопедія, 2019.-618 с.
 • Ткаченко А. «Квадратура тура». Бизнес. – №37 (192) 24 сентября 1996р.
 • Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Под ред. проф. Чудновского А.Д., – М., “Тандем”, Изд. ЭКМОС, 1999.-352 с.,
 • Туристичний путівник “Львів” САМІТ’99. / за редакц. Яворівського С. – Львів.: ”Кубок Карпат”,1999.
 • Топорницька М. Я. Перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області /М. Я. Топорницька // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Вип. 633–634:Географія. – С. 151–153.
 • Усов В.В. Організація обслуговування в ресторанах.-M.:Вища школа, 1990.-230 c.
 • Шикеринець В.В. Передумови розвитку етнотуризму в Карпатському регіоні / Інститут туризму Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника –
  URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/du/2012_221/html/28.html
 • Шолохов В.Н. Організація і проведення екскурсій. М., «Профиздат»,1965.
 • Pilotaz wycieczek zagranicznych. Red. Zygmunt Kruczek. Wydawca: PUS “Mentor”. Krakow. 1996

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус