Подієвий та етнотуризм (242 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Стецький В. В.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Романів П. В.
ГРТ-42сдоцент Романів П. В.
ГРТ-43сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні системою знань у сфері подієвого та етнотуризму, вивчення та оперування понятійно-термінологічним апаратом туризмології, туризмознавства в галузі івент менеджменту, етнотуризму.
Програма враховує теоретичну основу і практичні напрацювання у суміжних дисциплінах, вона тісно пов’язана з такими предметами як Міжнародний туризм, Основи туризмознавства, Туристичне країнознавство, Туристичні ресурси та ін.
Завдання:
-окреслення суті етнотуризму як виду діяльності, туризмознавства як накопиченої системи знань про туризм як багатогранне явище, туризмології як галузі знань;
– вивчення умов та чинників, ресурсів розвитку подієвого та етнотуризму в Україні та світі;
– характеристика технологічних аспектів туристичної діяльності, організації подієвого туризму, етнотуризму, фестивального туризму.
– ознайомитися з різними історичними, архітектурними або культурними епохами;
– розкрити джерела етно-культурного туризму в історії культури, прослідкувавши динаміку розвитку подорожей, їх мету, завдання і соціокультурні наслідки;
– розглянути етнічний туризм у зв’язку з певним типом культури, виявивши особливості мотивації подорожей, дати характеристику людині, що подорожує, у різних культурах;
– ознайомлення з культурними заходами: фестивалями, релігійними святами, виставками та ін.
– розкрити особливості українського подієвого та етнічного туризму, його історію і особливості розвитку, проаналізувати його сучасний стан;
– показати географію сучасного подієвого та етнічного туризму на міжнародному рівні, головні тенденції і перспективи його розвитку.

Рекомендована література

Основна:

 • Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька М. Я.Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П.Київ :Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 232 с.Київ :Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 232 с.
 • Любіцева О.О. Туризмознавс тво: вступ до фаху: підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 335.
 • Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник / Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. //. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 360 с.
 • Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька М. Я.
 • Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська,  А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 232 с.
 • Стецький В. Сучасний стан і тенденції розвитку історико-культурного туризму Чернігівської області // Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : / Озява О., Стецький Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 265-268.
 • Стецький В.В. Регіональні програми розвитку туризму, курортів і рекреації у контексті сучасних викликів./ Р.М. Скабара, В.В. Стецький. Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики.: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 квітня 2021 р.- Дніпро: Біла К.О., 2021. – С.34-36.

Базова:

 • Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К. : Альтерпрес, 2001. – 234 с.
 • Білоус С. В. Проблеми та напрямки вдосконалення подієвого менеджменту в Україні / С. В. Білоус, А. Т. Грицишин, І. З.
 • Мункачій // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Випуск 2 (103). – C. 51–56.
 • Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні / Я.В. Верменич // Український історичний журнал. – 2001. – № 6.
 • Декларація терпимості ЮНЕСКО, 1995 р. – М., 1996. – С. 9-10.
 • Дністрянський М.С. Етнографія України: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.
 • Кузьмук О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. Кузьмук. – URL: // http://tourlib.net/statti_ukr/kuzmuk.htm
 • Манільська декларація зі світового туризму. – Madrid: WTO, 1980.
 • Рекомендація № 36 Всесвітньої конференції щодо політики у сфері культури «Збереження культурної спадщини всіх віків» [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?nreg=995_744
 • Рожнова В. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український досвід [Електронний ресурс] / В. Рожнова, Н. Терес // Етнічна історія народів Європи. – 2013. – Вип. 39. – С. 35-44.
 • Стецький В.В. Рекреаційно-туристичні ресурси і функціональні зони Національного природного парку “Білобережжя Святослава”  /В.В. Стецький, Т.І. Скриль – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. –  №2 (випуск 49). – 2020. – С. 205-210.
 • Топорницька М. Я. Перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області / М. Я. Топорницька // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Вип. 633–634: Географія. – С. 151–153.
 • Топорницька М. Місце фестивального туризму у класифікаційній
 • схемі масових видів туризму / М. Топорницька // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29(2). – С. 246–253.
 • Юрій М.Ф. Етнологія: навч. посібник / М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2006. – 360 с.
 • Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В.К.Федорченко, В.С.Пазенок, О.А.Кручек та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 368 с.

Допоміжна:

 • Арсененко, І. А. Етнофестивальний туризм як чинник туристичної привабливості інтеркультурного м. Мелітополь / І. А. Арсененко, Ц. В. Сорокіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4 : Географія і сучасність : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 20 (32). – C. 38-46.
 • Етнічний туризм [Електронний ресурс]. – URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Етнічний_туризм
 • Кузьмук О.І. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності [Електронний ресурс] / О.І. Кузьмук. – URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/desember08/23.htm.
 • Дутчак О. Теоретико-методологічні проблеми українського етнотуризму: історіографія / О. Дутчак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. – 2013. – Вип. 23-24. – C. 318-322.
 • Yang Li. Planning for Ethnic Tourism: Case Studies from Xishuangbanna, Yunnan, China [Електронний ресурс]. – Waterloo, Ontario, 2007. – Р. 1–2. – URL: http://libdspace.uwaterloo.ca/bitstream/10012/3123/1/Thesis_Li.pdf/
 • Статистичний щорічник України за 2022 рік/Державний комітет статистики України-К.:Українська енциклопедія, 2022. – 610 с.
 • Шикеринець В.В. Передумови розвитку етнотуризму в Карпатському регіоні / Інститут туризму Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника – URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/du/2012_221/html/28.html.
 • Шолохов В.Н. Організація і  проведення екскурсій. М., «Профиздат», 1965.
 • Pilotaz wycieczek zagranicznych. Red. Zygmunt Kruczek.  Wydawca: PUS “Mentor”. Krakow. 1996.

Інформаційні ресурси:

 • Офіційний Інтернет-сайт Криму “Крим туристичний” – www.tourism.crimea.ua
 • Туристичний сервер Криму – www.tour.crimea.com.
 • Портал “Санаторно-курортне лікування” – www.crimea-skl.info/
 • Українсько-польський туристичний портал, Рада з туризму Карпатського регіону – www.tourism-carpathian.com.ua
 • Офіційний туристичний сайт Київщини – www.ko-tourism.gov.ua
 • Офіційний сайт міста Одеса – www.odessa.ua
 • Інформаційний сайт м. Одеса – www.misto.odessa.ua
 • Інформаційнo-туристичний центр Рівненщини – www.tourism.rv.ua
 • Інформаційно-туристичний центр Львівщини – www.tourism.lviv.ua
 • Інформаційно-туристичний центр Чернігівщини – www.ch-turizm.com.ua
 • Презентаційний туристичний сайт Закарпатської області – www.transcarpathiatour.ua.
 • Презентаційний туристичний сайт Тернопільщини – www.ternotour.com.ua
 • Регіональний інформаційний портал Херсонщини «АРТКАВУН»  – www.artkavun.kherson.ua
 • Спілка сприяння сільського зеленого туризму Україні – www.greentour.com.ua
 • Зелений туризм (сільський відпочинок в Україні) – www.ruraltourism.com.ua
 • Українська спадщина (Історико-культурна спадщина України: пам’ятники історії, мистецтво, архітектура. Портал Науково-дослідного інституту пам’ятко-охоронних досліджень) – www.heritage.com.ua
 • Музейний простір України – www.ukrmuseum.org.ua
 • Cайт Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Гончара – www.lib.kherson.ua
 • Сайт Туристична Диканщина – www.dikanka-turism.narod.ru
 • Офіційний сайт  Всеукраїнського проекту «7 чудес України» ‑ www.7chudes.in.ua

Силабус: Подієвий та етнотуризм. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус