Державне та регіональне управління туризмом

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Романів П. В.ГрТМ-21с, ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-21сдоцент Романів П. В.
ГрТМ-22сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Державне та регіональне управління туризмом» є ознайомлення студентів із завданнями управління регіональним туризмом для оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.
Конкретизована мета. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізацій повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування в управлінні туристичною галуззю, туристичними регіонами.
Завдання

 • здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних теоретико-методичних підходів до державного управління туризмом на центральному та регіональному рівнях;
 • визначення системи державного центрального та регіонального управління та змісту її основних складових;
 • визначення та обґрунтування основних функцій державного центрального та регіонального управління;
 • формування фінансової основи державного управління туристичною галуззю, в тому числі на регіональному рівні;
 • обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як матеріальної основи державного розвитку;
 • формування теоретико-методичного забезпечення формування концепції, стратегії та програм економічного та соціального розвитку
  різних рівнів управління.

Після завершення цього курсу студент
Знатиме

 • теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної
  та регіональної економічної політики;
 • закономірності управління на державному та регіональному рівнях;
 • особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на різних рівнях;
 • методичні та організаційні основи управління розвитком країни;
 • існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;
 • внутрішню організацію, функції та повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • законодавчі та нормативно-правові засади діяльності центральних та регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

Вмітиме

 • застосовувати сформоване економічне мислення та світоглядність у аналізі функціонування та розвитку соціальноекономічних процесів на рівні держави та її регіонів;
 • визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності стосовно державного та регіонального управління;
 • розробляти концептуальні засади реформування системи державного управління туристичною сферою;
 • формувати напрями вдосконалення управління національним та регіональним розвитком туризму.

Рекомендована література

 • Діяльність місцевих депутатів та їхніх команд / Галина Когут,
  Вадим Литвин, Марія Осипчук, Юлія Сабатюк, Андрій Саук/
  Навчальний посібник Видання четверте, доповнене і перероблене. –2021. – 156 с. За редакцією проф. Семенова В.Ф.
 • Управління регіональним розвитком туризму. Навч.посіб. Одеса, 2011, укр.
 • Дутчак С.В. Управління регіональним розвитком туризму :
  навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011, укр.
 • Семенов В.Ф, Герасименко В.Г. та ін. Управління регіональним
  розвитком туризму: Навч.посіб. Одеса: Одеський державний
  економічний університет, 2011, укр. За редакцією доктора економічних наук, професора Школи І.М.
 • Розвиток туристичного бізнесу регіону: Навч.посіб. Інтернет ресурс: http://infotour.in.ua/shkola.htm.
 • Романів П. В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-методичні матеріали. – Львів, 2009. 78 с.

Додаткова

 • На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів: Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід / Є.Кіш, О.Вишня-ков, М. Лендьєл та ін. / За ред. С.Максименка, І.Студеннікова. — К.: Логос, 2000.
 • Регіональная політика: методологія, методи, практика: монографія / [редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній]. –Львів: ІРД НАН України, 2001. – 700 с.
 • Стеченко Д.М. Упраління регіональним розвитком / Д.М. Стеченко.–К: Вища школа, 2000. – 222 с.
 • Gartner W.C. Tourism Development: Principles, Processes and Policies.–USA, 1996. – 432 p.
 • Майстро С.В, Домбровська С.М.. Особливості державного управління рекреаційнім туризмом України : монографія / С.В. Майстро, С.М. Домбровська – Харків, 2017. – 198 с.
 • Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On approval of the
  State Strategy for Regional Development for 2021-2027”, available at:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#.

Інформаційні ресурси

 • Державне управління: удосконалення та розвиток : Електронне
  наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  www.dy.nayka.com.ua/. – Назва з титул. екрана.
 • Державне управління: теорія і практика : Електронний науковий
  фаховий журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.academy.gov.ua/enfzh.html. – Назва з титул. екрана.
 • Управління сучасним містом : Журнал [Електронний ресурс]. –
  Режим доступу: ukrregion.org.ua/nauka/journal. – Назва з титул. екрана.
 • Державне управління та місцеве самоврядування : Збірник
  наукових праць [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/vidannya.htm. – Назва з титул.
  екрана.
  Офіційне інтернет-представництво Президента України.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/. –Назва з титул. екрана.
 • Урядовий портал Кабінету Міністрів України. [Електронний
  ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/. – Назва з титул.
  екрана.
 • Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  8. Культура. Туризм. Регіони . –https://ucf.in.ua/m_programs/5f8048d50aa0bb6e4665c9b3.
 • Децентралізація: повноваження рад територіальних громад.
  https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/.
 • Асоціація агенцій регіонального розвитку Украї ни (National
  Association Of Regional Development Agencies): вебсайт. URL:
  http://www.narda.org.ua/
 • Звіт про результати діяльності Агенцій регіональ ного розвитку у
  2020 році. Міністерство розвитку територій та громад України:
  офіційний вебсайт. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamkidiyalnosti/derzhavnarehionalnapolityka/institutsiynezabez pechennyaregionalnogorozvitku/agentsiyiregio nalnogorozvitku/zvitprorezultatydiyalnostiagenczijregionalnogorozvytkuu2020roczi/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Державне та регіональне управління туризмом

Завантажити силабус