Професійний кар’єрний розвиток

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мункачій І. З.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сдоцент Мункачій І. З.
ГРГ-42сдоцент Мункачій І. З.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Професійний кар’єрний розвиток» читатиметься на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Мета: – формування системи знань про власний професійний кар’єрний розвиток так і про професійний розвиток персоналу; – ознайомити студентів із сутністю, значенням, принципами, формами професійно кар’єрного розвитку; – сформувати фундаментальні знання та поняття професійно кар’єрного розвитку; Основними завданнями цього курсу є: − вивчити загальні поняття професійно кар’єрного розвитку; − засвоїти етапи становлення професійно кар’єрного розвитку; − сформувати навички роботи з літературними джерелами й нормативно-правовими матеріалами по державному регулюванню діяльності персоналу та їх кар’єри ; − ознайомитися з основами професійно кар’єрного розвитку як особистого, так і професійно кар’єрного розвитку персоналу на підприємствах гостинності; − осягнути роль професійно кар’єрного розвитку для особистості.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: понятійний апарат професійно кар’єрного розвитку, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади професійно кар’єрного розвитку, історію виникнення та розвитку кар’єри.

вміти: застосовувати основні елементи професійно кар’єрного розвитку у діловій кар’єрі , оцінювати власний рівень професійно кар’єрний розвиток з метою порівняння загального конкурентного потенціалу персоналу підприємства загалом, та формувати кар’єрні плани для розвитку в подальшій перспективі.

Рекомендована література

Основна:

 • Кибанов А. Я. Управление деловой карьерой персонала : учебник / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 298 – 307.
 • Москаленко Н. О. Ділова кар’єра : конспект лекцій для студ. спеціальності 8.050109 усіх форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : Вид.ХНЕУ, 2005. – 1 52 с.
 • Управління діловою кар’єрою : навчальний посібник для студентів напряму підготовки “Управління персоналом та економіка праці” усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с.
 • Управление персоналом организации : учебник / под общ. ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд. доп. и перераб. – М. : ИНФРА-Допоміжна література:
 • Вязигин А. В. Оценка персонала высшего и среднего звена / А. В. Вязигин. – М., СПб. : Вершина, 2006. – 249 с.
 • Колпаков В. М. Управление развитием персонала : учебн. Пособие для студ. вузов / В. М. Колпаков ; Межрегиональная академия управления персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 712 с.
 • Маклаков А. Г. Проффесиональный психологический отбор персонала. Теория и практика : учебник для вузов / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2008. – 480 с.
 • Молл Е. Г. Управление карьерой менеджера / Е. Г. Молл. – СПб. : Питер, 2003. – 352 с.
 • Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М. І. Мурашко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 435 с.
 • Петрушин В. И. Настольная книга карьериста / В. И. Петрушин. – СПб. : Питер, 2002. – 256 с.
 • Поршнев А. Г. Управление организацией : учебник / А. Г. Поршнев ; под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Соломатина. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 736 с.
 • Седова Л. Н. Этика делового общения : учебн. пособ. / Л. Н. Седова. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 384 с. 9. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ф. І. Хміль. – К. : Академ-видав, 2006. – 487 с. 10. Якока Л. Карьера менеджера / Л. Якока, У. Новак. – Мн.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Професійний кар’єрний розвиток

Завантажити силабус