Професійний кар’єрний розвиток (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Романів П. В.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с
732доцент Кізима В. Л.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРГ-31сдоцент Романів П. В.
ГРГ-32сдоцент Романів П. В.
ГРГ-33сдоцент Романів П. В.
732ГРГ-41сдоцент Романів П. В.
ГРГ-42сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Вирішити життєві виклики в змозі компетентний випускник закладу освіти, який здатний самостійно приймати рішення щодо побудови й реалізації професійної кар’єри, скоригувати за потреби цілі та завдання професійного зростання на певному віковому етапі, стійко та впевнено вирішувати проблеми, не зупинятися на невдачах і перешкодах, а розцінювати їх як можливість набуття життєвого досвіду.
Метою викладання навчальної дисципліни «Професійний кар’єрний розвиток» є формування компетентності здобувача/здобувачки освіти у реалізації власної професійної кар’єри.
Цілями навчальної дисципліни «Професійний кар’єрний розвиток» є:
– виховання у студентів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності;
– усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху;
– активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні;
– формування системи знань студентів про обрану професію, сучасні вимоги соціального середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому;
– ознайомлення слухачів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень в побудові кар’єри, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення стратегії професійного зростання у майбутньому.

Рекомендована література

Основна:

 • Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка. Веб-сайт: http://work.lnu.edu.ua/about/
 • Дахно І. І. Ділова кар’єра: навчальний посібник / І. І. Дахно. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 528 с.
 • Лозовецька В. Т. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах : монографія / В. Т. Лозовецька. – Київ. – – 279 с.
 • Лях Т. Л. Професія. Кар’єра. Успіх : методичний посібник / Т. Л. Лях., Ю. М. Малієнко, Н. Є. Троценко, Т. П. Цюман, А. М. Шеламкова, за заг. ред. Т. П. Цюман. – К. : Основа-Принт. – 2010. – 132 с.
 • Москаленко Н. О. Ділова кар’єра. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8050109 усіх форм навчання / Н. О. Москаленко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 152 с.
 • Назарова Г. В. Управління діловою кар’єрою : навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с.
 • Саприкіна М. «Плануванна кар’єри: 6 кроків до успіху». – К. : Видавництво «Юстон», 2017. – 32 с.

 Допоміжна:

 • Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова. – Центр навчальної літератури. – К. : – 468 с.
 • Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навчально-методичний посібник (видання друге, переробл. і доповнено). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с.
 • Мальська М. П., Бордун О. Ю., Жук І. З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 232 с.
 • Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 435 с.
 • Савченко В. А. Розвиток персоналу : підручник / В. А. Савченко. ‒ 2-ге вид., перероб. і доп. ‒ К. : КНЕУ, 2015. ‒ 505 с.
 • Шубалий О. М. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала,             М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за заг. ред.                 О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 404 с.
 • Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академ-видав, 2006. – 487 с.
 • Криворучко О. М. Управління персоналом підприємства: навчальний посібник / О. М. Криворучко, Т. О. Водолажська. – Х. : ХНАДУ. – 2016. – 200 с.

Силабус: Професійний кар’єрний розвиток. 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус