Кізима Вікторія Любомирівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Viktoriya.Kizyma@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті

 • Бордун О.Ю., Кізима В. Л., The air transportation of the Lviv’s region tourists /Бордун О.Ю., Кізима В. Л., // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 10. Economics and management» – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 125 с.
 • Бордун О.Ю., Кізима В. Л., Сучасний стан та перспективи забезпечення перевезень туристів Львівської області повітряним транспортом / Бордун О.Ю., Кізима В. Л., //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2018. Випуск 45. C. 290 –297
 • Кізима В.Л. Оптимізація організації туристичного підприємства з використанням принципу структурності / Кізима В.Л. // Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи:матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужг.: Видавничий дім «Гельветика», 2016.-Ч.1. – С. 93-95
 • Кізима В.Л. Основні підходи щодо оцінки інвестиційної привабливості готельного господарства України / Кізима В.Л. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції (Львів – Жовква, 7–9 жовтня 2016 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 162–166.
 • Мальська М. П. Теоретичні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання / М. П. Мальська, І. З. Жук, В. Л. Кізима // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 40. – С. 127–138.
 • Мальська М. П. Принципи організації готельно-ресторанного господарства / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук // Стан і перспективи сучасного туризму. Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. – Суми, 2016. – С. 96–102.
 • Кізима В.Л., Бортнік Н.В. Маркетингові аспекти розвитку транскордонного співробітництва на ринку готельних послуг / Кізима В.Л., Бортнік Н.В. // III Międzynarodowa Konferencja Naukowa / Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy. Streszczenie referatów/ – Lublin –Lwów 20-22 października 2016 r.
 • Кізима В.Л. Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу / Кізима В.Л. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 238-243.
 • Вовк В.М. Роль туристичної індустрії у сучасному світовому господарстві / Вовк В.М., Кізима В.Л. // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. № 24. – С. 22-27.
 • Кізима В.Л. Вплив факторів зовнішнього середовища на мотивацію створення нового готельного підприємства / Кізима В.Л. // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. № 25. – С. 110-112.
 • Кізима В.Л. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку готельних послуг / Кізима В.Л. // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. № 27. – С. 288-291.
 • Кізима В.Л. Процес надання готельних послуг як система / Кізима В.Л. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – Випуск 44. – С. 387-391.
 • Кізима В.Л. Внутрішній взаємозв’язок на рівнях ієрархічної моделі готелю / Кізима В.Л. // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» (20-22 квітня 2010 р., м. Київ). – Част. 2. – Київ: 2010. – С. 6-8.
 • Кізима В.Л. Аналіз принципу структурності як способу організації готелю / Кізима В.Л. // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали наук.-практ. конф., – Тернопіль, 23 квіт. 2010 р. / Ред. Мартинюк В.Ф. та інші. – Тернопіль. ТКІ, 2010. – С. 236-238.
 • Кізима В.Л. Особливості прояву принципу не адитивності у функціонуванні готельного підприємства / Кізима В.Л. // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали V Міжнар. наук-практ. конф. (6-7 травня 2010 р., м. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 40-45.
 • Кізима В.Л. Концепція ієрархічності будови готелю / Кізима В.Л. // Матеріали IV Міжнародного Форуму молодих вчених «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи.» У двох томах. Т.1. – Харків: ХНТУСГ, 2010. – С. 94-95.
 • Кізима В.Л. Аналіз факторів впливу при створенні готельного підприємства / Кізима В.Л. // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 14-15 травня 2010 р.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 237-238.
 • Кізима В.Л. Альтернативність шляхів функціонування та розвитку засобу розміщення / Кізима В.Л. // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті». Том 2. Транспорт, Фізика і математика, Туризм і рекреація. – Одеса: Чорномор`я, 2010. – С. 81-82.
 • Кізима В.Л. Методи вибору альтернативних стратегій розвитку засобу розміщення / Кізима В.Л. // Збірка тез доповідей. I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука і сучасність: досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть» (5-7 липня 2010 р., м. Запоріжжя) / Запорізька міська громадська організація «Озима» – Запоріжжя.: 2010. – С. 24-25.
 • Кізима В.Л. Фактори впливу на стан готельного підприємства / Кізима В.Л. // Тези доповідей. Міжнародна науково-методична форум-конференція молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». 23-25 вересня 2010р. м Львів, 2010. – С. 51-53.
 • Кізима В.Л. Принцип цілеспрямованості в управлінні засобом розміщення / Кізима В.Л. // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження і їх практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку 2010». Том 1. Транспорт, Туризм і рекреація, Фізичне виховання і спорт. – Одеса: Чорномор`я, 2010. – С. 64-65.

Біографія

Народилася 20.05.1984 року у м. Івано-Франківську.
У 1991 році пішла до першого класу Монастирчанської ЗОШ I-II ст. У 1992 році перейшла до другого класу школи-ліцей №23 Прикарпатського університету. У зв’язку із переїздом перейшла до ЗОШ №37 м. Севастополі, яку закінчила у 2001 році.
З 2001 по 2006 рік навчання у Київському Університеті Туризму Економіки і Права «КУТЕП»; факультет: економічний; спеціальність: менеджмент організацій
З 2001 по 2006 рік навчання у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. Факультет: філологічний; спеціальність: українська мова та література;
З 2007- 2009 рр. навчалася у Івано-Франківський державному коледжі технологій та бізнесу. Факультет: економічний; спеціальність: банківська справа;
У 2008 році вступила до аспірантури при Львівському національному університеті ім. І.Франка.
У 2013 р. – захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.03 на тему «Організаційно-економічний механізм управління готельним господарством», отримала науковий ступінь – кандидат економічних наук.
З 2005 – 2007 рр. – працювала в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу на посаді викладача туризму і готельної справи;
У 2009 році – асистент кафедри туризму Львівського національного університету ім. І.Франка
З 2013 по 2014 – викладач міжнародної кафедра універсального управління університету «Львівський Ставропігіон».
З 2013 року по теперішній час – директор, власник ТОВ «Лояль Турістік» – мережа туристичних агенцій.
З 2014 року по теперішній час – директор, власник ТОВ «Лояль -ГТК» – туристичний оператор.
У 2015 році прийнята на посаду доцента кафедри туризму Львівського національного університету ім. І.Франка.
З 2016 року по теперішній час – директор, власник ТОВ «Вояж-п’ять зірок» (франчайзинг Сoral Travel).

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!