Організація туристично-рекреаційних подорожей (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Кізима В. Л.ГРТ-11с, ГРТ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ГРТ-11сдоцент Кізима В. Л.
ГРТ-12сШевчук О. М.

Опис курсу

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних, професійних знань і практичних навичок щодо умов та принципів формування програми туристичних подорожей.
Цілями навчальної «Організація туристичних рекреаційних подорожей» є забезпечення практичних навичок щодо принципів створення та виконання програм перебування туристів; умов виконання туристичних формальностей: транспортно-візових, митних, валютних та медико-санітарних, а також набуття професійних знань та навичок щодо технології та організації туристичних подорожей.

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:
– законодавчо-нормативні основи створення, реєстрації та організації роботи туристичного підприємства та організації турподорожей;
– технологію створення турподорожі та організаційні засади здійснення турподорожей;
– параметри створення турпродукту підприємства, форм аквізиції туристів, умов бронювання туристичного обслуговування;
– туристичну документацію, оформлення різних видів туристичних документів;
– організацію обліку і контролю надання послуг, оформлення туристичної звітності;
– права та обов’язки туристів, умови виконання претензійної роботи в туризмі;
– принципи створення програм перебування туристів та умови їх виконання;
– основи забезпечення безпеки подорожей та дотримання прав туристів;
– страхування в туризмі;
– базові поняття в галузі транспортних перевезень та принципи організації перевезень різними видами транспорту;
– специфіку організації транспортних подорожей та обслуговування туристів на різних видах транспорту.
Вміти:
– працювати з документацією щодо створення туристичного підприємства та ліцензування туристичної діяльності;
– застосовувати правила та моделі формування програм туристичного обслуговування;
– визначати необхідні організаційні засади здійснення туристичної подорожі;
– застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;
– застосовувати правила та порядок оформлення туристичних документів, виконання всіх видів туристичних формальностей;
– здійснювати вибір транспортних засобів для різних категорій туристів та складати маршрут подорожі;
– організовувати перевезення туристів автомобільним, залізничним, авіаційним та водним транспортом.

Рекомендована література

Основна:

 • Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 178 с.
 • Герасименко В. Г., Галасюк С. С. Організація надання туристичних послуг: навчальний посібник. Одеса: Атлант, 2014. 242 с.
 • Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів / Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.
 • Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. Любіцева. –2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с.
 • Мальська М.П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун; Міністерство Освіти і науки України. – К.: Знання, 2010. – 310 с.
 • Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М. П.
 • Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник. – К.:
 • Рокор, 2001. – 200 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності / Т.Г.Сокол; за заг.ред. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.
 • Україна. Закони. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 242 с.

Допоміжна:

 • Абрамов В. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація туризму» («Організація туристських подорожей»). Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 123 с.
 • Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 • Давидова О. Ю., Писаревський І.М., Ладиженська Р. С. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник. Харків: ХНАМГ. 2012. 414 с.
 • Кифяк В. Ф. Організація туризму: навч. посіб. Чернівці: КнигиXXI. 2008. 344 с.
 • Кудла Н. С. Менеджмент туристичного підприємства: підруч. Київ: Знання. 2012. 343 с.
 • Кудла Н. Є. Маркетинг туристичних послуг: навч. посіб. Київ: Знання. 2011. 351 с.
 • Кушнірук Г.В. Активізація інвестиційної діяльності в туристичній сфері Карпатського регіону / Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Матвійчу