Основи гостинності (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кізима В. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31сдоцент Кізима В. Л.
ГРТ-32сдоцент Кізима В. Л.
ГРТ-33сдоцент Кізима В. Л.

Опис курсу

Метою дисципліни є формування системи знань про розвиток сфери гостинності в Україні та світі.
Цілями навчальної «Основи гостинності» є вивчення загальних понять з основ гостинності, готельного, курортного та ресторанного бізнесу, а також ознайомлення студентів з основами менеджменту і маркетингу в індустрії туризму.

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:
– законодавчо-нормативні основи створення, реєстрації та організації роботи туристичного підприємства в сфері гостинності;
– понятійний апарат основ гостинності, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади організації гостинності;
– історію виникнення та розвитку гостинності у світі та Україні.
Вміти:
– готувати необхідну документацію щодо створення та функціонування туристичного підприємства в сфері гостинності;
– застосовувати основні елементи гостинності в Україні та світі, оцінювати рівень гостинності тої чи іншої країни з метою порівняння загального конкурентного потенціалу країни на туристичному ринку загалом;
– формувати стратегічний план його розвитку в подальшій перспективі.

Рекомендована література

Базова:

 • Мальська М.П., Кізима В.Л., Жук І.З. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. –К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с.
 • Кравець О. М. Вступ до гостинності : конспект лекцій: для студ. 1 курсу
 • всіх форм навч. за напр. підгот. 6.140101 – «Готельно-ресторанна», 6.030601 – «Менеджмент» / О. М. Кравець ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 99 c.46
 • Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.
 • Організація туризму : підручник / [І. М. Писаревський, С. О. Погасій,
 • М. М. Поколодна та ін.] ; за ред. І. М. Писаревського. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 541 с.
 • Русавська В. А. Гостинність в українській традиційній культурі: навч. посіб. / В. А. Русавська. – Київ: “Видавництво Ліра-К”, 2016. – 280 с.
 • Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник нормативно-правових актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

Допоміжна:

 • Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: навчальний посібник / О. В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.
 • Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 178 с.
 • Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів / Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.
 • Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с.
 • Мальська М.П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун; Міністерство Освіти і науки України. – К.: Знання, 2010. – 310 с.
 • Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник. – К.: Рокор, 2001. – 200 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності / Т.Г.Сокол; за заг.ред. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.
 • Україна. Закони. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 242 с.

Силабус: Основи гостинності. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус