Основи гостинності

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Монастирський В. Р.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-32сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-33сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Мета:

 • формування системи знань про розвиток сфери гостинності в Україні та світі;
 • ознайомити студентів із сутністю, значенням, принципами, формами основ гостинності;
 • сформувати фундаментальні знання та поняття основ гостинності.

Основними завданнями цього курсу є:

 • вивчити загальні поняття з основ гостинності, готельного, курортного та ресторанного бізнесу;
 • засвоїти історичні етапи становлення гостинності;
 • сформувати навички роботи з літературними джерелами й нормативно-правовими матеріалами по державному регулюванню туризму;
 • ознайомитися з основами менеджменту і маркетингу в індустрії туризму;
 • осягнути роль туризму в соціально-економічному розвитку держави.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: понятійний апарат основ гостинності, в тому числі термінологію, методологію та організаційно-практичні засади організації гостинності, історію виникнення та розвитку гостинності у світі та Україні.
вміти: застосовувати основні елементи гостинності в Україні та світі, оцінювати рівень гостинності тої чи іншої країни з метою порівняння загального конкурентного потенціалу України на туристичному ринку загалом, та формувати стратегічний план його розвитку в подальшій перспективі.

Рекомендована література

Основна:

 • Кравець О. М. Вступ до гостинності : конспект лекцій : для студ. 1 курсу всіх форм навч. за напр. підгот. 6.140101 – «Готельно-ресторанна», 6.030601 –«Менеджмент» / О. М. Кравець ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 99 c.46
 • Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посібник /Л. І. Нечаюк , Н. О. Телеш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с.
 • Організація туризму : підручник / [І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін.] ; за ред. І. М. Писаревського. – Харків : ХНАМГ, 2008. –541 с.
 • Основы индустрии гостеприимства / [Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина]. – Москва : Дашков и Ко, 2009. – 248 с.
 • Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник нормативно-правових актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

Допоміжна:

 • Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів: навчальний посібник / О. В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.
 • Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності:навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури,2013. – 178 с.
 •  Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація
  маршрутів та турів / Г. І. Михайліченко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 141 с.
 • Любіцева О.О. Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. Любіцева. –2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с.
 •  Мальська М.П. Планування туристичної діяльності: підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун; Міністерство Освіти і науки України. – К.: Знання, 2010. – 310 с.
 • Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник / М. П.
  Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
 • Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник. – К.:9Рокор, 2001. – 200 с.
 • Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності / Т.Г.Сокол; за заг.ред. Орлова В.Ф. – К.:Грамота, 2006. – 264 с.
 • Україна. Закони. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів законів станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 242 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Основи гостинності

Завантажити силабус