Бібліотека

Перелік публікацій: Кушнірук Г. В.

Кушнірук Г.В., Дорош Ю.С. Сучасні тенденції та стратегії відновлення індустрії гостинності після COVID-19 та карантинних обмежень: монографія [Електронний ресурс] / Г.О. Горіна, Г.А. Богатирьова, Ю.С. Дорош, Р.І. Дудченко, Кушнірук Г.В. та ін.; наук. ред. Г.О. Горіна. Кривий Ріг : Вид. ДонНУЕТ, 2023. 143 с. (Розділ 3. Готельні бренди: тенденції позиціонування на ринку гостинності України після пандемії СОVID-19, С. 56-86)
Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 38 с.

У методичних вказівках висвітлюються питання підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для отримання освітнього ступеня «магістр». Розглянуто весь процес – від вибору теми дослідження до публічного захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією, подано порядок підготовки до написання кваліфікаційної роботи, наведено вимоги щодо її структури, обсягу та оформлення. Чітко окреслено послідовність оформлення та подання необхідних документів, що додаються до роботи.

Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / В. Я. Брич, (…), Г. В. Кушнірук, М. Й. Рутинський, Н. Я. Сусол та ін. / за заг. ред. проф. В.Я. Брича. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 484 с.

У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей.
Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу. У розділах розглянуто особливості організації обслуговування у готельних та ресторанних закладах, досліджено внутрішню структуру готельно-ресторанного бізнесу та проаналізовано можливості підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок використання висококваліфікованого персоналу та раціонального управління людськими ресурсами.
Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 241 “Готельно-ресторанна справа”, а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам.

Пандяк І. Г., Бомба М. Я., Кушнірук Г. В., Майкова С. В., Федина Л. О. Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 38 с.
Kushniruk H. A strong brand as a competitive advantage in the hotel business // Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023, 187-189.
Pandyak, I., Kushniruk, H., & Telish, P. (2023). Hotel chains in Ukraine: structural and spatial organization and the trends in the hotel business corporatization. Науковий журнал «Економіка і регіон», 1 (88), 81-90.
Кушнірук Г.В., Копоть М.М. Роль обслуговування у просуванні закладу ресторанного господарства / Г.В. Кушнірук, М.М. Копоть // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Збірник матер. ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 23-24 березня 2023 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2023. – С. 100-102.
Кушнірук, Г. (2023). Сучасні технології HR-менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі: аутсорсинг vs. аутстафінг. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 6(2), 171-183.
Пандяк І., Кушнірук Г. Еволюція та особливості сучасного розвитку гірських готелів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: матеріали доповідей ХІІІ науково-практичного семінару за міжнародної участі, присвяченого 85-річному ювілею проф. Я. Кравчука (2–3 березня 2023 р.). Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. – С. 105-109.
Пандяк, І., Кушнірук, Г., & Петлін, І. (2023). Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж. Економічний простір, (184), 118-122.
Рутинський, М., Зайченко, В., & Кушнірук, Г. (2023). Розвиток формату «fine dining» у ресторанному бізнесі України. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 1(7), 10-14 (Index Copernicus)
Кушнірук Г. Особливості гастрономічного сегменту італійської кухні в місті Львові / Галина Кушнірук, Антон Магировський // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (06 жовтня 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 60-62.
Кушнірук Г., Пандяк І. Капсульні готелі – сучасний тренд в індустрії гостинності / Г. Кушнірук, І. Пандяк // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. – С. 215- 219.
Кушнірук Г.В. Перспективи розвитку альтернативних засобів розміщення. Альтернативний туризм: матеріали II міжнародного науково-практичного семінару (Львів, 21 вересня 2023р.). Львів: ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. С. 198-201.
Кушнірук Г.В., Кісіль Ц.В. Новітня концепція глемпінгу в індустрії гостинності: виклики сучасності та можливості розвитку в Україні / Г. В. Кушнірук, Ц.В. Кісіль // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні : матеріали ХХІІІ-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції (19-20 травня 2022р.). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2022. – С. – 101-105.
Кушнірук Г.В., Корнєва В.В. Сучасні тенденції розвитку wellness-готелів курорту Східниця / Г.В. Кушнірук, В.В. Корнєва // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації. Збірник матер. Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6-7 квітня 2023 р.). – Київ, 2023. – С. 188-191.
Кушнірук Г.В., Мандюк А.О. Антикризове управління у ресторанному бізнесі. Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Мукачево, 27 жовтня 2023 р.). Мукачево: Мукачівський державний університет, 2023. С. 26-27.
Кушнірук Г.В., Пилипенко В.І. Ергономічні рішення у капсульних готелях / Г.В. Кушнірук, В.І. Пилипенко // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання. Збірник матер. ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 23-24 березня 2023 р.). – Черкаси: ЧДТУ, 2023. – С. 76-78.
Рутинський М. Й., Кушнірук Г. В. Візії експертів Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності 2020 щодо стану та перспектив туризму України / М. Й. Рутинський, Г. В. Кушнірук // Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27.11.2020 р.). − Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – C. 29–33.
Рутинський М. Й., Кушнірук Г. В. Гастрономічний туризм регіону, репрезентований Закарпатською угорською туристичною радою на Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності 2020 / М. Й. Рутинський, Г. В. Кушнірук // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27.11.2020 р.). − Львів : ЛДУФК, 2020. – C. 266–268.