Пилипович Ольга Василівна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Olha.Pylypovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • геоморфологія
  • геоекологія
  • краєзнавство

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Пилипович О.В. Екологічне інспектування та екологічний контроль: навч.-метод. Посібник. // ЛНУ ім..І.Франка.2019. – 122 с.

Афанасьєв С.О., Гриценко Є.В., Данько К.Ю., Зуб Л.М., Левіна Г.М., Летицька О.М., Матус С.А, Петросян А.Г., Пилипович О.В., Сташук І.В. Науково-методичні рекомендації щодо підготовки звіту ОВД при будівництві малої ГЕС (Методичний посібник) / За редакцією С. О. Афанасьєва. – Київ, 2019. – 94 с.

Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції автодоріг: методичний посібник / Зуб Л.М., Костюшин В.А., Хрутьба В.О., Лєвіна Г.М., Сумський Є.Д., Пилипович О.В., Костюшин Є.В., Матус С.А., Ямелинець Т.С., Галайко М.Б. – Київ, 2019. – 108 с.

Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за загальною редакцією доктора географічних наук, професора М. М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с

О. Пилипович Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра: Монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук; за науковою редакцією І. П. Ковальчука. – Львів- Київ: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 284 с.

Пилипович О., Ковальчук І. Геоекологія  Річково-Басейнової системи верхнього Дністра:монографія/Львів-Київ ЛНУ імені Івана Франка 2017

Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 208 с.

Пилипович О. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії [монографія] / [Ю.Андрійчук, А. Бокотей, О.Вовк та ін..] / за заг. ред.. І.П. Ковальчука, ЄА. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Статті та матеріали конференцій

Пилипович О., Іванов Є. Природно-географічні і гідрологічні обмеження щодо будівництва об’єктів малої гідроенергетики в українських Карпатах // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті. – Тернопіль, 2019. – С. 106-109.
Книш І., Пилипович О., Андрейчук Ю. Гідроекологічний аналіз якості питних вод смт. Верхнє Синьовидне (Сколівський район Львівської області)// Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика. Матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 19-21 вересня 2019 р. – С. 56-59.

Пилипович О., Кричевська Д. Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія «Екологія», 2018, вип. 19. – С. 56-65.

Р.П Дідула, Є.І Кондратюк, Ю.Б Блавацький, В.Ю Усов, О. П. Пилипович. Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Вип. 4/51. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 87-101.

Пилипович О. Андрейчук Ю. Рутар А., Петровська М. Оцінка якості поверхневих вод транскордонної річки В’яр // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Вип. 1/52. Київськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка. – С. 75-88.

1. О.Пилипович Моніторингові дослідження стоку завислих наносів у басейнових системах верхньої частини сточища Дністра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія.–Тернопіль.-№1.–2005.с.42-48.

2. Пилипович О.В. Еколого-геоморфологічний аналіз басейнової системи малої річки (на прикладі р.Яблунька, м.Старий Самбір) // Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові системи освоєних регіонів: збірник наукових праць III українсько-польсько-російського семінару з вивчення флювіальних форм рельєфу і процесів у гірських, височинних і низовинних регіонах (Львів-Ворохта, 23-26 жовтня 2006 року). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка,2006.–315с.

3. Ковальчук І.П., Пилипович О.В. Штрихи до становлення екологічних моніторингових досліджень // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару: Природне середовище України і духовність (Ужгород, 6-10 жовтня 2008 року). – Видавництво Ужгородського національного університету «Говерла»,–2008.–с.97-100.

4. Пилипович О. Концепція еколого-геоморфологічного моніторингу басейнових систем // Вісн. Львів. у-ту. Серія геогр., Випуск 38. – Львів, 2010.с.302-310.

5. Пилипович О.В., Гузар О.М. Гідроекологічні дослідження транскордонного басейну річки Стривігор (Сточище Дністра). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, Випуск 3.—Луцьк,2010.—с.18-23.

6. Ковальчук І., Пилипович О., Венгринивич О. Кількісна оцінка механічної денудації в карпатській частині басейну Дністра: природна та антропогенна складова /Фізична географія та геоморфологія. — К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – Вип.1/58.,с.78-87.

7. О. Пилипович Басейнова система як об’єкт геоекологічного аналізу // Стан, проблеми і перспективи природничої географії: Матеріали круглого столу, присвяченого 60-річчю завідувача кафедри конструктивної географії і картографії, професора В.М. Петліна (Львів, 15 березня 2011 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,2011.–149с.

8. Пилипович О. Аналіз антропогенного навантаження на басейнові системи Верхнього Дністра // Ресурси природних вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання/: Матеріали одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 23-24 травня Зб. Наук.статей,ЛьЦНТЕІ,2012.–с.45-50.

9. Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник /Ольга Пилипович; ЛНУ ім..І.Франка. – Львів: СПОЛОМ, 2012.–208с.

10. I.Kowalczuk, O.Pylypowycz, A. Mychnowycz Zmiany intesywności denudacji w Beskidach Skoliwskich (Karpaty Ukraińskie) // Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeżbie i osadach / Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sląskiego.Sosnowiec,2012.–s.201211.

11. Пилипович О., Сорока О. Оцінка ризиків селеутворення в межах Національного природного парку «Сколівські Бескиди» / Фізична географія та геоморфологія. — К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – Вип. 2/66., с.240 -247.

12. Методичні рекомендації з підготовки дипломних / магістерських робіт для студентів географічного факультету. / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів. – ЛНУ ім. І.Франка,2013.–64с.

13. Ivan Kovalchuk, Andrij Mykhnovych, Olha Pylypovych and Georgiy Rudko. Extreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians. Book chapter in: Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Loczy Denes. Series: Springer Geography, 2013, Part 1, Pages 53–67.DOI10.1007/978-94-007-6301-2. 

14. Вислобоки: путівник / Ольга Пилипович. – Львів: ЛНУ, 2013. – 68 с. + 1,16 вкл.

15. Пилипович О.В. Соломоново – найзахідніша точка України. / Зелені Карпати.–Ужгород,2013.–Вип.1-2,с.84-85.

16. Пилипович О. Моніторинг транскордонного забруднення довкілля / Науковий вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, Серія Географія,№43.–Львів,2013.–с.27-32.

17. Пилипович О., Петровська М. Динаміка багаторічних змін іонного стоку у басейні річки Дністер // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16 – 18 травня 2013 р.) / Відповід. редактори: доц.. В.І. Біланюк, доц. Є.А. Іванов). У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том.3, с.125-128.

18. N. Kruta, O. Pylypovych Wpływ wykorytania wody na jakościowe cechy wód powierzchniowych rzeki Ług (dorzecze Dniestru) / Prace studenckiego koła geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kraków, 2014. – Vol. 3. s. 75 – 85.

19. Ковальчук И. П., Пылыповыч О. В. Первый украиноязычный географический словарь академіка С. Л. Рудницкого: научный уровень, структура, принципы составления. Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований: материалы V междунар. конф. по исторической географии (Санкт-Петербург, 18–21 мая 2015 г.). Ч. I. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. – 360с.

20. Пилипович О.В. Карибське Диво. / Зелені Карпати. – Ужгород, 2015. – Вип. 1-4,с.120-124.

21. Рутар Г. Б., Андрейчук Ю. М., Пилипович О. В. Геоекологічні дослідження транскордонного басейну річки Вігор (притока Сяну) // Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: стан, проблеми та перспективи їх вирішення: матеріали Всеукраїнської наук. практ. студ. конф., яка присвячена Дню землевпорядника та 15-річчю створення кафедри управління земельними ресурсами. – К.: МПБП «ГОРДОН», 2016. –379с.

22. Пилипович О., Михнович А. Сучасні процеси рельєфоутворення у басейні річки Орява // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 01(06).–с.194-206с.

23. Пилипович О., Демко С. Метеорологічні уявлення бойків. / Зелені Карпати. –Ужгород,2017.–Вип.1-4,с.138-142.

24. О. Пилипович Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра: Монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук; за науковою редакцією І. П. Ковальчука. – Львів- Київ: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 284 с.

25. A. Strużyński, O. Pylypovych, J. Florek, A. Myhnovych Disturbance of fluvial processes in the lower run of Yablunka river // 18th International Conference on transport and sedimentation of solid particles (11-15 September 2017, Prague, Czech Republic) Prague,2017.–s.343–349.

26. Ю. Андрейчук, П. Волошин, І. Книш, Н. Кремінь, О. Пилипович Природний комплекс долини р. Камянки – як навчальний геотуристичний полігон / Геотуристичні обєкти і шляхи.–Львів,2018.–с.62-64.

27. Mykhnovych A., Pylypovych O. Riverbed deformation in the upper Dnister catchment under gravelpits exploitation // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць (до 80-річчя від дня народження професора Ярослава Кравчука). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 01 (07) – С. 112-123.

28. Ковальчук І. П., Пилипович О. В., Андрейчук Ю. М. Кількісна оцінка механічної денудації в подільській частині басейну Дністра (на прикладі р. Коропець) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць– Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2018.Вип.1(08).–С.57-68.

29. Пилипович О. В., Кричевська Д. А. Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя // Матеріали міжнародного наукового семінару Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 287-292.

30. Крута Н., Пилипович О., Водні ресурси. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М.Назарука.—Львів: Видавництво Старого Лева,2018.—592с.

31. Андрейчук Ю., Н. Крута, Пилипович О. Річкова мережа. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М.Назарука. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. — 592 с.

Біографія

Народилася 5 вересня 1976 року у м. Львові. У 1993 р. закінчила СЗШ № 93 м. Львова. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1998 р. закінчила навчання на кафедрі геоморфології, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Географія» та отримала кваліфікацію “Географ, викладач”. У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі геоморфології. Тема дисертації “Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра” (науковий керівник – проф. І. П. Ковальчук). З 2009 р. – доцент кафедри конструктивної географії і картографії.

Проекти

Учасник міжнародного німецько-українського дослідницького проекту “Трансформаційні процеси в регіоні річки Дністер” (1997 – 2005), що виконувався під егідою ЮНЕСКО. У 2007 році була учасником польсько-українського проекту “Впровадження вибраних елементів планування водного господарства відповідно до Рамкової Водної Директиви на основі досвіду з водозбірного басейну Верхньої Вісли”. Стажувалася у науково дослідних установах Німеччини та Польщі (Інститут водного господарства ZALF м. Мюнчеберг, Німеччина, 2004 р.; Регіональний заклад водного господарства м. Краків, Польща, 2008 р.).

Нагороди

Отримала нагороди:

  • Львівської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки “За вагомий внесок у розвиток української національної освіти та науки” (2011 р.);
  • Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області “За активну участь в організації науково-практичної конференції” (2012 р.).
  • ректора “За багаторічну сумлінну працю та вагому здобутки у науково-педагогічній діяльності” (2013 р.);

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!