Еколого-експертна оцінка впливу на довкілля (101 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Пилипович О. В.ГрПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрПМ-11сдоцент Пилипович О. В.

Опис курсу

Мета та цілі курсу
ФК 1. Обізнаність на рівні новітніх досягнень, необхідних для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.
ФК 3. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
ФК 4. Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
ФК 5. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та не фахівців.
ФК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
ФК 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.
ФК 8. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
ФК 9. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових ідей.
ФК 10. Здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину.
ФК 11. Здатність застосовувати знання природоохоронного законодавства України та міжнародного природоохоронного законодавства при оцінюванні ризиків локального та глобального характеру.
ФК 12. Здатність застосовувати геоінформаційні технології у прогнозуванні і управлінні різними категоріями екологічних небезпек і надзвичайних ситуацій.
ФК 13. Здатність досліджувати екологічну інфраструктуру, як базову основу збереження якості життєвого середовища, втілювати проекти з реставрації та ревіталізації забруднених ландшафтів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • законодавство України щодо процедури ОВД;
 • структуру Звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • методики розрахунків скидів та викидів з об’єкту планованої діяльності;
 • методики розрахунку шумового, електромагнітного та теплового забруднення;
 • інформаційні ресурси для здійснення опису поточного стану довкілля;
 • алгоритм процедури ОВД.
 • вміти:
 • вільно оперувати відповідним понятійним апаратом;
 • описувати основні характеристики планованої діяльності;
 • описувати та оцінювати можливий вплив на довкілля, що зумовлений виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої діяльності;
 • описувати та оцінювати можливий вплив на довкілля, що зумовлений використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів;
 • описувати і оцінювати можливий впливв на довкілля, що зумовлений викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням;
 • використовувати інформаційні технології для природоохоронних задач.

Стратегії міжнародної екологічної безпеки, як складова підготовки магістра, має сприяти досягненню таких програмних результатів навчання:

 • ПРН 01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.
 • ПРН 02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.
 • ПРН 03. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.
 • ПРН 04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.
 • ПРН 05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
 • ПРН 06. Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.
 • ПРН 08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
 • ПРН 09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 • ПРН 10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.
 • ПРН 11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.
 • ПРН 12. Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.
 • ПРН 13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.
 • ПРН 14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.
 • ПРН 15. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 • ПРН 16. Вибирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.

Рекомендована література

Основна

Інформаційні ресурси:

 • Участь громадськості в процесі прийняття документів державного планування з питань, що стосуються довкілля (посібник) / Є. Алексєєва, О. Кравченко, О. Мелень-Забрамна, С. Шутяк — Видавництво «Компанія «Манускрипт»» — Львів, 2017. — 72 с. – Режим доступу: http://epl.org.ua/wpcontent/uploads/2017/10/EPL_Uchast_putannya_dovkillya.pdf
 • Директива  2001/42/ЄС  Європейського парламенту та Ради від  27  червня  2001  року про оцінку впливу на стан навколишнього природного середовища окремих проектів та програм. — Режим доступу : www.minjust.gov.ua/file/33314
 • Національна Стратегія для впровадження СЕО  та реалізації вимог СЕО Протоколу ЄЕК ООН : Україна (травень 2006 р.), 2006. — С. 31. —Режим доступу: www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/SEA_CBNA/Ukraine_strategy_uk.pdf
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Оцінка впливу на довкілля. Нормативні документи. URL: https://mepr.gov.ua/timeline/Ocinka-vplivu-na-dovkillya.html
 • Стратегічна екологічна оцінка. URL: https://mepr.gov.ua/timeline/Strategichna-ekologichna-ocinka.html
 • Водний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
 • Ryszard Babiasz, Jacek Engel, Marek Jelonek, Rafał Kokoszka, Wiesław Król, Małgorzata Makomaska-Juchiewicz, Robert Wawręty, wytyczne do uwarunkowań rozwoju hydroenergetyki w obszarze działania RZGW w Krakowie. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Kraków 2010. 137 s.
 • Смарагдова мережа в Україні. URL: https://sfmu.org.ua/smaragdova-merezha-v-ukrayini

 Допоміжна

 • Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. — К.: Символ-Т, 1997.— 221 с
 • Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посібник — К.: Либідь, 1997.—160 с.
 • Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” /Екологія і закон. Кн.І. К. – 1998.

Силабус: Силабус: Еколого-експертна оцінка впливу на довкілля. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус