Філь Марія Іванівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: mariia.fil@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 • Інноваційні технології ресторанного господарства;
 • використання та виготовлення традиційної і нетрадиційної сировини у ресторанному бізнесі;
 • харчування оздоровчого напряму;
 • технологія продукції та сервіс ресторанного господарства;
 • функціонування та розвиток ресторанного господарства;
 • дослідження індустрії гостинності;
 • гастрономічний туризм;
 • якість та безпечність харчових продуктів;
 • товарознавство: дослідження харчових продуктів.

Курси

Публікації

Автор та співавтор понад 220 наукових і навчально-методичних праць, серед них 11 патентів на корисну модель; три навчальних посібники (один із них з грифом МОН України), один підручник; чотири монографії у співавторстві.

Монографії та посібники

Статті та матеріали конференцій

 • М. Філь, Г. Бригілевич. Неймінг: імідж у сфері гостинності // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.). Львів: Простір-М, 2023. Том 3. С. 146-149.
 • Antiushko, D., Bozhko, T., Osyka, V., Shapovalova, N., Lozova, T., Fil, M., Sienohonova, L., Dudla, I., Volodavchyk, V., Sienohonova, H. (2022). Ensuring environmental protection and economic renewal through organic production certification. East-ern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (13(118)),53–60. Scopus doi:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.262328
  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/262328

 • Філь М. І. Сучасні інноваційні технології як складова менеджменту підприємств сфери гостинності / Білоус С.В., Грицишин А.Т., Філь М. І. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України»/ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника-Івано –Франківськ, 2022. – с. 71-76
 • Філь М.І. Інноваційність сфери гостинності як складова розвитку поствоєнної економіки України / Білоус С.В., Грицишин А.Т., Філь М. І. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Готельно-ресторанний бізнес і курортна справа України»/ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника-Івано –Франківськ, 2022. – с. 56-71
 • Філь М.І. Інноваційний підхід приготування апі-яєчного омлету / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали ІI міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня) / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Прага: OktanPrints.r.o., 2021. – С.122-123.
 • Мальська М. П. Перспективні технології кулінарної продукції у ресторанному господарстві/ М. П. Мальська, М. І. Філь // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet: proceedings of IХ International scientific and practical internet conference / Prague: Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 189–190. – ISBN 978-80-907863-9-4. – DOI: 10.46489/FAHM-01.
 • Філь М.І., Безручко Л. С. Фудсейвінг і фудшерінг у ресторанному бізнесі / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали ІI міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня) / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Прага: OktanPrints.r.o., 2021. – С.354-355.
 • Філь М. І. Сертифікація продукції у ресторанному бізнесі / М. І. Філь, Ян Бриндза / Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : матеріли І-ої Міжнародної наук.-практ. конф. (30 вересня) : тези доповідей / Відп. ред. Роман Заяць – Львів : Видавництво «Растр-7», 2021.– С. 37-38.
 • Мальська М. П. Інноваційний тренд гостинності Норвегії / М. П. Мальська, М. І. Філь / Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 8-9 квіт., 2021 р. / М-во освіти і науки України; Інститут модернізації змісту освіти; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; Київ. ун-т культури ; Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – C. 54-56.
 • Філь М.І. Сьогодення, реалії, потреби: метод Брайля у ресторанному бізнесі / Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно – ресторанної індустрії: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, (27-28 травня)., Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – С. 109-112.
 • Колодрубська О., Дячок О., Філь М. Волошенко О. Волошенко В. Архітектура еко-готелів – як чинник сталого розвитку територій об’єднаних територіальних громад / Інноваційні технології в архітектурі і дизайні [Текст]: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня).- Харків: ХНУБА, 2021. – С. 516.
 • Філь М. І.  Особливості обслуговування у сфері гостинності за методом Брайля / Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. (26 травня). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – С. 93-96.
 • Безручко Л. Вплив COVID-19 на гастротуристичні тенденції у м. Львові. /Л. Безручко, М. Філь, С. Білоус, Є. Тиханович // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021 – С. 21–25.
 • Філь М. І. Інноваційний підхід до технології яєчного омлету / М. І. Філь // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2021, т 23, No 95. С. 78-82.
 • Філь М. І., Паньків Н. М., Арсиненко Н. О. Оздоровче харчування у сфері гостинності / Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІV Міжнародної міждисциплінарної наук.- практ. конф. за ред. проф. Т. М. Ганича. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. – С. 130-133.
 • Гаталяк О. М., Філь М. І. Цифрові технології у ресторанному господарстві / Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 188-190.
 • Мальська М. П. Потенціал ресторанного гостро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова / М. П. Мальська. М. І. Філь, Ю. В. Зінько / Географія та туризм : Наук. Зб. / Ред.кол.: Любіцева О. О. гол.ред) та ін.-К.: Альфа-ПІК, 2019.-Вип.49-С. 73-83.
 • Філь М. І. Молочні коктейлі як продукти оздоровчого харчування / М. І. Філь. М. В. Рудавська / Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (12-13 квітня 2019 року) / За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. –C. 177-180.
 • Мальська М. П. /Потенціал ресторанних гостро-турів, маршрутів у Львові / Матеріали ювілейної ХІІІ Міжнародної наукової конференції / М. П. Мальська. М. І. Філь / Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід.- 27 вересня / Львівський національний університет ім. Івана Франка.- Львів, 2019.- С. 228-232.
 • Мальська М. П. / Система оподаткування прибутку готельних підприємств в Україні / Матеріали ювілейної ХІІІ Міжнародної наукової конференції / М. П. Мальська. І. Г. Пандяк, М. І. Філь / Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід.- 27 вересня / Львівський національний університет ім. Івана Франка.- Львів, 2019.- C. 136-139.
 • Мальська М. П. / Сучасні підходи виробництва крафтової продукції у гастрономічному туризмі Львівщини / М. П. Мальська, М. І. Філь, Ю. В. Зінько / Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду» (30 травня 2019 року).-К.:, 2019.-С. 90-92.
 • Філь М. І. Теоретичне обґрунтування оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту / Регіональної науково-практичної конференції «Вітчизняні товари на сучасному ринку : позиціонування, якість, безпечність у контексті Європейської інтеграції» / 16 квітня 2019 року м. Львів.-ЛІЕТ.-2019.- С. 88-91.

Статті, які входять до міжнародних науково-метричних баз даних: Index Copernicus та інші фахові видання, Skopus

 • Харчова цінність сухого розчинного геродіетичного продукту для ентерального харчування / Дмитро Антіушко, Тетяна Божко, Наталія Шаповалова, Марія Філь, Тетяна Бровенко, Галина Толок, Артем Антоненко, Ольга Гирка, Михайло Бодак, Любомир Безручко / Східноєвропейський журнал технологій підприємства. Vol. 5 № 11 (113) (2021): Технологія та обладнання харчових виробництв. Опубліковано: 31.10.2021. С. 35-42. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/14640 Skopus
 • Філь М.І. Кулінарні маршрути ресторанного бізнесу м. Львова. Економіка та суспільство. 2022. No 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1305 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-38-48 фахова
 • Філь М. І. Інноваційний підхід до технології яєчного омлету / Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології, 2021, т 23, No 95. С. 78-82. https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9513
  https://nvlvet.com.ua/index.php/food/article/view/4161/4256
 • Zamorska I., ZamorskyiV., HalahurY., OsykaV., Belinska S., Motuzka I., Bozhko T., KrasulyaO., FilM. /Improvement of the technology of garden strawberry jam in combination with apple puree / Technology and equipment of food production /”Східно-Європейському журналі передових технологій” .- VOL 6, NO 11 (102) (2019).- С.14-22. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.183723skopus
 • Мальська М. П., Філь М. І., Зінько Ю. В. / Потенціал ресторанного гастро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова / Географія та туризм : Наук. Зб. / Ред.кол.: Любіцева О. О. гол.ред) та ін.-К.: Альфа-ПІК, 2019.-Вип.49-С. 73-83.
 • Філь М. І. Коропецька Т. О. / Мікроскопічні дослідження нового бісквітного напівфабрикату / НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія “Харчові технології” 2018, т 20, № 90.-c. 75-78 doi: 10.32718/nvlvet9015
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г. Філь М. І. / Статистичний аналіз туристичних послуг у Львівській області / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Географія та туризм : Науковий збірник заснований у 2007 р / ред. кол. : Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін.- К.:ПІК, 2018.- Вип.43.-С. 65-73.
 • Пандяк І. Г., Філь М. І. /Методологічні основи морально-побутової концепції готельно-ресторанного бізнесу / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Географія та туризм : Науковий збірник заснований у 2007 р / ред.кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін.- К.: ПІК, 2018.- Вип.43.- С. 21-31.
 • Філь М. І.,Коропецька Т. О. / Інноваційний підхід до технологій нових бісквітних рулетів / Том 20 № 85 (2018): НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія “Харчові технології”ISSN 2519-268X; eISSN 2518-1327 c. 81-85. doi: 10.15421/nvlvet8515
 • Філь М. І., Холявка В. З., Коропецька Т. О. / Стан та перспективи розміщення готельних закладів у Львівській області, за 2016 рік / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 2017, т 19, № 81.- Львів.- С. 45-48.
 • Філь М. І., Михайлюк О.Я. /Інноваційний підхід у технології фруктового мармеладу / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2017. – Т. 19, № 75. – С. 55-58 ISSN 2519-268X print ISSN 2518–1327
 • Філь М. І., Холявка В.З., Коропецька Т. О. / Страдчанська печера Яворівщини – як об’єкт релігійного туризму / Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016.- 422-425 с.
 • Філь М. І., Рудавська М. В. Новітні технології напоїв оздоровчого спрямування для ресторанного бізнесу / Науковий журнал «Молодий вчений» №10 (37), дизайн, видавничий дім «Гельветика» частина 1, 2016.-С. 27-31.
 • Філь М. І., О. Я. Родак /Розроблення рибних пресервів підвищеної біологічної цінності / Науковий вісник Львівського національного університету ветеренарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького / [ред. кол. : В. В. Стібель, О. М. Федець, М. З. Паска та ін. ]. – Львів: ЛНУВМБТ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 79-82.
 • Філь М. І., КоропецькаТ. О. /Регіональні аспекти розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Яворівщині / Науковий вісник Ужгородський національний університет Серія: Економіка, ISSN 2409-6857).- Вид-во «ФОП Сабол А. М.»- Ужгород: 2016.- С. 169-176.
 • Філь М. І. Безпечність нового бісквітного рулету / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. №1 [109]. С. 17-19.
 • Філь М. І. Технологія виготовлення гарбузових підварок, цукатів і порошків / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. № 11 [108] листопад. С. 5-7.
 • Філь М. І. Напрями поліпшення споживчих властивостей бісквітних рулетів / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 10 [107] жовтень – С. 7–9.
 • Родак О. Я., Філь М. І.Сучасні напрямки поліпшення харчової та біологічної цінності спредів / Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наку. пр. / Головн. ред. О. О. Шубін. – Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2013. – Вип. 30. – С. 263–267.
 • Філь М. І. Родак О. Я. Дослідження можливостей використання хурми для поліпшення споживних властивостей гарбузової пасти / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2012. – № 1-2. – С. 19–21.
 • Філь М. І. Сучасна оцінка споживних властивостей традиційних і нових фруктово-овочевих порошків / Вісник ЛКА, Видавництво – Львів. – 2011.- Випуск – 12. Серія – Товарознавча.С. 95-97.
 • Родак О. Я.,ФільМ. І.Шляхи поліпшення мінерального складу спредів / Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць. ДНУ економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського, Випуск-26. Донецьк – 2011. – С. 440-445.
 • Родак О. Я., Філь М. І. Дослідження екстрактів лікарсько-технічної сировини як антиоксидантів окиснення жирів у кондитерських виробах / Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2011. – № 11-12. –С. 19–21.
 • Fil M. I., Вrindza J., Nôžková J., Вalátová Z., Syrohman I./ Proteins content and quality in selected plant parts of oily squash (cucurbitapepovar. sturiaca) /Potravinarstvo. Vedecky casopis pre potravinarstvo, Katedra genetiky a šľachtenia rastlín. Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita. Nitra, Slovenská republika.- ročník 5, mimoriadne číslo, február / 2011.-.506.s.-(S-249-253). ISSN 1337 – 0960.
 • Сирохман І. В., Філь М. І.Сенсорні показники нового бісквітного рулету «Вишневий цвіт» / Обладнання та технології харчових виробництв, Тематичний збірник наукових праць, Випуск 25,– Донецьк : ДонНУЕТ, 2010.-С. 219-223.
 • Філь М. І. Поліпшення складу і вдосконалення технологій фруктово-овочевих паст / Вісник Львівської комерційної академії – Львів: 2009.- Вип.11.- (Серія товарознавча) С. 49 – 52.
 • Філь М. І., Рудавська М. В. Вплив сорту гарбузів української селекції на біологічну цінність тонкодисперсних гарбузових порошків для бісквітів і молочних коктейлів / Тематичний збірник наукових праць : обладнання та технології харчових виробництв. ДНУ економіки і торгівлі ім. Туган – Барановського, Донецьк-2009. – Випуск-22.-С. 231-236.
 • Сирохман І. В., Філь М. І. Шляхи вдосконалення складу та технологій паст з гарбуза / Наукові праці ОНАХТ. Міністерство освіти і науки України.- Одеса : 2009.- Випуск 36, Том 2.- С.45-49.
  Сирохман І. В., Філь М. І. Бісквітний напівфабрикат поліпшеного складу / Вісник Львівської комерційної академії. (Серія товарознавча) – Львів : видавництво ЛКА, 2009. – Вип. 10. – С.124-126.
 • Філь М. І. Поліпшений спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату / Щомісячний науково-практичний журнал // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України №09 (58) вересень К:-2009 – С. 11-12.
 • Філь М. І. Поліпшення споживних властивостей продуктів переробки овочів / Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. праць / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі Харків, 2008.-Вип.1(7).- С.351-355.
 • Сирохман І. В., Філь М. І. Поліпшення споживних властивостей мармеладу / Вісник Львівської комерційної академії: Серія товарознавства.Випуск 9: видавництво ЛКА.- 2008.- С. 33-37.
 • Сирохман І. В., Філь М. І. Вітаміни як цінні сполуки гарбузів та продуктів їх переробки / Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць. – Львів : видавництво ЛКА, 2008. – Вип. 9. – С.328-331.
 • Сирохман І. В., Філь М. І. Споживні властивості порошків гарбуза із різних ботанічних сортів / Наук. вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького. – Львів : ЛНУВМБТ, 2008. – Т. 10, № 2 (37). – 3. – С.171-174.
 • Сирохман І. В., Філь М. І. Споживні властивості цукатів із нових ботанічних сортів гарбузів / Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. праць / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі/ Харків, 2007.- Вип.1(5).- С.463-467.

Біографія

Трудова діяльність :

старший лаборант кафедри товарознавства продовольчих товарів ЛКА (2006-07), асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів (2008-11), старший викладач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу (2011-13), доцент цієї ж кафедри (2014-16), доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу (2016-17), доцент кафедри туризму ЛНУ ім. Івана Франка з 2017 року по сьогоднішній час. Практичний досвід (технолог) у ресторанному бізнесі – 10 років.

Заступник завідувача кафедри харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу з  наукової роботи 2011-2017 рр., ЛТЕУ.

Голова / член циклової комісії зі спеціальності Готельно-ресторанна справа» 2014-2016 рр. ЛТЕУ; 2016-2018 – ЛДУФК.

Голова ДЕКу у Львівському коледжі бізнесу і права 2014-2016 рр.

Голова  експертної  (акредитаційної) комісії – 2017 рік : (з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції», галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» в житомирському кооперативному коледжі бізнесу і права.

Експерт Національного агентства з якості вищої освіти з 2019 року.

Гарант освітньої програми ОПП «Готельно-ресторанна справа», першого бакалаврського рівня.
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 2019 року дотепер.

Стажування :

Перебувала на стажуванні за кордоном у Словацькому аграрному університеті у м. Нітра, де отримала за успішність 4 міжнародних сертифікати:

 • Makroskopicka obrazova analyza rastlinnych objektov;
 • Senzoricka analyza potravin;
 • Metodologia pripravy a realizacie medzinarodnych projektov;
 • Klasifikacia a katalogizacia genetickych zdrojov a ich produktov.

Підвищення фахової кваліфікації (стажування)  «Організація сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу» у ФОП «Готельно-ресторанний комплекс «Рафаель» 2 кредити (з 20 вересня по 20 жовтня 2020 року м. Львів). Довідка БМ №20/1-10/20 від 20.10.2020 року.

Підвищення фахової кваліфікації (стажування) у ТОВ «Фабрика пекарня зерно життя» 6 кредитів (з 01 квітня по 20 червня 2020 року м. Львів). Довідка №20/06 від 20 червня 2020 року. Наказ №5/03.

Член всеукраїнського конкурсу Укоопспілки України «Найкращий кухар» і «Найкращий кондитер» України – 2011-2016 рр.

Член міжнародної мережі «АгроБіоНет», м. Нітра, Словаччина

Член асоціації гостинності України.

Член громадської організації «Прогресильні» з 2023 року (№0023/23).

Проекти

Патенти

 1. Спосіб приготування апі-яєчного омлету. Патент на корисну модель № 149488 , вид. Національним органом інтелектуальної власності, державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності».
  Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 25.11.2021 р., з якої є чинними права інтелектуальної власності. 51 МПК (2021.01) А 21 D 8/00, UA 149488 (13)/ номер заявки u 2021 02725. Бюл. №47.
 2. Склад мармеладу. Деклараційний патент України на корисну модель / М. І. Філь, Григорєва О. В.,  Ян Бриндза,  Клименко С. В. / Патент МПК А 23 L 1/06 № u 2015 00995; заявл. 09.02.2015.,  Опубл. 25.12.2015. Бюл. № 24.
 3. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова з хурмою / М. І. Філь, Ян Бриндза, Григор’єва О.В. / Пат. №49140 А Україна, МПК A23L 1/00. (Україна).-№2009 07309; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 26. 04. 2010.
 4. Деклараційний патент України на корисну модель. Спосіб виробництва бicквітнoгo рулету «Вишневий цвіт» / І. В. Сирохман, М. І. ФІль / Пат. №38866 А Україна,   МПК A21D 13/00.  (Україна).-№200809231; Заявл. 15.07.2008. Опубл. 26.01.2009.
 5. Деклараційний патент України на корисну модель. Cпociб виробництва бicквітнoгo рулету «Чарівна троянда» / І. В. Сирохман, М. І. ФІль / Пат. №38864 А Україна,   МПК A21D 13/00.    (Україна).-№200809229; Заявл. 15.07.2008. Опубл. 26.01.2009.
 6. Деклараційний патент України на корисну модель. Спосіб виробництва бісквітного рулету «Захоплення» / І. В. Сирохман, М. І. ФІль  /Пат. №38865 А Україна,   МПК A21D 13/00.   (Україна).-№200809230; Заявл. 15.07.2008. Опубл. 26.01.2009.
 7. Деклараційний патент України на корисну модель. Спосіб виробництва бicквітнoгo напівфабрикату / І. В. Сирохман, М. І. ФІль / Пат. №35288 А Україна,  МПК A21D 13/00.., (Україна).-№200804712; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 10.09.2008.
 8. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / І. В. Сирохман, М. І. Філь / Пат. №35287 1148511 А Україна, МПК A23L 1/05. Україна).-№2008047710; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 10.09.2008.
 9. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / Сирохман B., М. І. Філь, Рудавська М.В. / Пат. №34968 А  Україна,   МПК A23L 1/05. Україна).-№200804702; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 26.08.2008.
 10. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / B. Сирохман, М. І. Філь, О. . Коробова / Пат. № 35280 А Україна, МПК A23L 1/05. (Україна).-№200804703; Заявл. 11.04.2008. Опубл. 10.09.2008.
 11. Деклараційний патент України на корисну модель. Паста гарбузова / Сирохман B., М. І. Філь, Рудавська М.В. / Пат. № 34967 А Україна,   МПК A23L 1/05.  (Україна).-№2008 04701; Заявл. 11.04.2008, Опубл. 26.08.2008.

Нагороди

Сертифікати

 

Методичні матеріали

Навчальні посібники

 • Філь М. І. Дослідження показників апі-яєчного омлету для ресторанного бізнесу / Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : кол. монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – С.151-157.
 • Філь М. І., ПандякІ. Г.Методичні рекомендації до самостійних робіт з дисципліни “Організація ресторанного господарства” для студентів 3-го курсу, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” усіх форм навчання / уклад.:– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 57 с.
 • Філь М. І., Пандяк І. Г. Методичні рекомендації до практичних, семінарських робіт з дисципліни “Організація ресторанного господарства” для студентів 3 -го курсу, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” усіх форм навчання / уклад.:– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 53 с.
 • МальськаМ.П.,ПандякІ.Г., Філь М. І. Методичні вказівки до написання навчальна ознайомча, навчальна технологічна, виробнича практики для студентів 1-3-іх курсів, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” усіх форм навчання /уклад.:– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 113 с.
 • Філь М. І., Гаталяк О. М. Методичні рекомендації до практичних, семінарських робіт з дисципліни “Товарознавство” для студентів 1-го курсу, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” усіх форм навчання / уклад.:– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 77 с.
 • PR та електронний маркетинг в готельно-ресторанних закладах : Методичні рекомендації до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи /уклад.: Н. М. Паньків, М. І. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 43 с.
 • Філь М. І., Гаталяк О. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи, тести з дисципліни “Товарознавство” для студентів 1-го курсу, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” усіх форм навчання / уклад.:– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 47 с.
 • Філь М. І. Методичні рекомендації до практичних, семінарських робіт з дисципліни “Технологія продукції та сервіс ресторанного господарства” для студентів 3-го курсу, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” усіх форм навчання /уклад.:– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 88 с.
 • Філь М. І.Методичні рекомендації до самостійних робіт з дисципліни “Технологія продукції та сервіс ресторанного господарства” для студентів 3-го курсу, спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” усіх форм навчання / уклад.:– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 45 с.
 • М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, М. І. Філь. Навчально-Методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей “242, Туризм” Спеціалізацій “Організація туристичної діяльності” “Міжнародний туризм” та “242 Готельно-Ресторанна справа”. Львів-2019.- 152 с.
 • Мальська М. П., Пандяк І. Г., Філь М. І. Навчально-методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи (для студентів спеціальностей «242, Туризм» спеціалізацій «Організація туристичної діяльності», «Міжнародний туризм» та «241, Готельно-ресторанна справа») – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 148 с.
 • Технологія приготування страв і харчових продуктів із риби і морепродуктів. Навчальний посібник / І. В. Сирохман, М. І. Філь, М.-М. В. Калимон / Видавництво львів : Львівська комерційна академія.-2015.-424 с.
 • Кухні народів світу. І. М. Ощипок, П.Х. Пономарьов, М. І. Філь / Навчальний посібник.Видавництво «Магнолія 2006» Львів.-2015 р.-С. 245. (гриф МОН України (лист № 1/11-18540 від 25.11.2014 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!