Організація ресторанного господарства (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Філь М. І.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с
632Філь М. І.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРГ-31сФіль М. І.
ГРГ-32сФіль М. І.
ГРГ-33с
616ГРГ-31сГаталяк О. М.
ГРГ-32сКагуй Х. Б.
ГРГ-33сГаталяк О. М.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів – майбутніх фахівців туристичної індустрії узагальнюючого розуміння організації ресторанного господарства на світовому, національному та виробничому рівнях.

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців туристичної індустрії з термінологією, понятійним апаратом ресторанного господарства і забезпечити його засвоєння студентами; сформувати у студентів системи знань у сфері теоретичних, методичних основ діяльності у сфері ресторанного господарства; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства ресторанної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Компетенції. При вивченні дисципліни студент повинен оволодіти:

навичками з розробки технологічного процесу сервісного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах ресторанного господарства; загальними принципами організації систем обслуговування у сфері ресторанного господарства; характеристиками та класифікацією видів, методів та форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства; організацією процесу обслуговування певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: понятійний апарат діяльності у ресторанній сфері; виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у ресторанній сфері.

вміти: використовувати основи організації в діяльності гастрономічних підприємств; уміти проводити аналіз технологічних процесів у ресторанній сфері; визначати характер нововведень у ресторанній сфері.

Рекомендована література

Базова

 • Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика). Центр учбової літератури 2013. – 304 с.
 • ДСТУ 4281: 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
 • Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування : наказ Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України від 27.07.2002 р., № 219.
 • Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу / О.І. Черевко, Л.П. Малюк, Е.В. Дейниченко. – X. : Фавор ЛТД, 2003.-440 с.
 • Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навчальний
  посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.

Додаткова:

 • Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа:
  Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному
  ресторані: Навчальний посібник. – К.: Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 382 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства:
  Підручник / За ред. Н.О. П’ятницької. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.

Матеріали

Флешмоб студентів ГРГ-31 з дисципліни «Організація ресторанного господарства»