Навчальна технологічна практика (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4180ГРГ-21сФіль М. І.
ГРГ-22сФіль М. І.

Опис курсу

«Навчально-технологічна практика» зорієнтована на набуття знань, практичного досвіду, вмінь в процесі виробничого стажування студентів у підприємствах готельноресторанного типу різного профілю, категорії; ознайомлення з структурою організації, технологічними процесами, їх складовими, роллю менеджерів, технологів у процесах, обов’язками персоналу, використанням обладнання, технічних засобів у процесах створення послуг, товарів; формування у студентів знань про сучасні тенденції у технологічних процесах на регіональному та глобальному ринках готельно-ресторанного сервісу; поглибленого розуміння проблем управління технологічними процесами та опанування їх практичного розв’язання; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі.

Метою навчально-технологічної практики є вдосконалення практичних навичок студентів з обраного фаху, опрацювання прийомів і методів роботи у структурних підрозділах готелів, підприємства ресторанного господарства, посади яких заміщаються студентами цієї спеціальності, отримання інформації для науково-пошукової роботи, формування в студентів практичних знань професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень після закінчення вузу в реальних ринкових умовах.

Основні завдання навчальної технологічної практики:

− навчитись аналізувати особливості технологічних процесів об’єктів готельноресторанного господарства згідно їхнього розташування, типу, категорії, взаємодії з іншими об’єктами;

− виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельно-ресторанній сфері;

− визначати характер нововведень у сфері гостинності;

− раціонально та ефективно організовувати виробничий процес у підрозділах закладів готельно-ресторанного профілю;

− обрати ефективні методи отримання необхідної інформації, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією;

− підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітові і статистичні матеріали, проводити польові і камеральні дослідження об’єктів готельноресторанного господарства.

У результаті проходження практики студенти повинні знати:

− програму практики та індивідуальне завдання;

− організацію, особливості управління, технології функціонування підприємств готельно-ресторанного профілю;

− навички організації спілкування в професійному колективі;

− проблеми функціонування локального ринку (за місцем проходження у зв’язку з карантином) та національного ринку послуг гостинності;

− складання звітів, оглядів, пояснювальних записок;

− внутрішні вимоги підприємств готельно-ресторанного господарства та посадові обов’язки.

Вміти:

– аналізувати особливості технологічних процесів об’єктів готельно-ресторанного господарства згідно їхнього розташування, типу, категорії, взаємодії з іншими об’єктами;

– виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельно-ресторанній сфері;

– визначати характер нововведень у сфері гостинності;

– раціонально та ефективно організовувати виробничий процес у підрозділах закладів готельно-ресторанного профілю;

– обрати ефективні методи отримання необхідної інформації, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією;

– підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітові і статистичні матеріали, проводити польові і камеральні дослідження об’єктів готельноресторанного господарства. Набути навичок:

– практичного виконання обов’язків згідно фаху; – аналізувати технологічні процеси у підприємствах готельно-ресторанного профілю;

– отримання необхідної інформації, користування довідковою літературою, технологічною і статистичною інформацією – узагальнення зібраної інформації.

Рекомендована література

 • Архіпов, Віктор Віталійович. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / Віктор Архіпов, В. А. Русавська. – 2-е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 279 с.
 • Організація готельного господарства [Текст] : навчальний посібник / Ольга Головко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Мукачівський державний університет. – К. : Кондор, 2011. – 408 с.
 • Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник / Анатолій Мазаракі [та ін.] ; ред. Ніла П’ятницька ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 579 с.
 • Мальська, Марта Пилипівна. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник / Марта Мальська, Ігор Пандяк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 470 с
 • Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 386 с.
 • Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лідія Нечаюк, Наталія Нечаюк. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 343 с. 7.

Допоміжна

 •  Архипов, Виктор Витальевич. Организация работы сомелье : (все о вине в ресторане) : учебное пособие для вузов / Виктор Архипов, Валентина Крюковская. – К. : Центр учебной литературы, 2009. – 303с.
 • Архипов, В. В. Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах [Текст] : учеб. пособие / В. В. Архипов, Е. И. Иванникова. – К. : Центр учебной литературы, 2011. – 239 с.
 • Ростовський В. С. Барна справа: підручник для студ. спец. 6.140101. “Готельноресторанна справа” / Володимир Ростовський, Сергій Шамаян ; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 396 с.
 • Сало, Ярослав Миколайович. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа : Довідник офіціанта / Ярослав Сало,. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Афіша, 2005. – 333 с.
 • Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : Навчальний посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; за заг. ред. : Л. С. Трофименко, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Кондор, 2008. – 368.Інформаційні ресурси
 • Ресурси мережі Інтернет 1. Все гостиницы Украины. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.all-hotels.com.ua/
 • Все гостиницы Украины. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukraine-hotel.com.
 • Гостиницы Украины. [Електронний ресурс] – Режим доступу : Http://www.ukrhotels.net.
 • Каталог сайтов − турфирмы, гостиницы, отели, пансионаты, санатории : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://infotravel.com.ua.
 • Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
 •  Сайт Державної служби туризму і курортів. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua
 • Справочные системы Украина промышленная гостиницы. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.all-biz.info