Товарознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248Філь М. І.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ГРГ-11сФіль М. І.
ГРГ-12сФіль М. І.
ГРГ-13сФіль М. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок для управління асортиментом, якістю продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного забезпечення в закладах готельно-ресторанного господарства.

Основним завданням дисципліни «Товарознавство» є теоретична та практична підготовка студентів до діяльності в сфері готельно-ресторанного бізнесу, а саме – управління якістю продовольчої продукції та сировини в організації харчових виробництв та торгівлі ними; вибір доброякісних предметів матеріально-технічного забезпечення у цій сфері використання.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, принципи формування асортименту товарів;
 • основи виробництва товарів, технологічні особливості виробництва окремих груп товарів, закономірності формування їх якості та споживних властивостей;
 • вимоги до якості товарів;
 • чинники, що впливають на якість товарів;
 • методи оцінки якості товарів;
 • умови та терміни зберігання товарів.

студент повинен вміти:

 • аналізувати та формувати асортимент товарів;
 • користуватись нормативною документацією щодо асортименту, якості товарів, їх упакування та зберігання;
 • володіти методиками об’єктивної оцінки якості товарів;
 • визначати якість товарів відповідно до чинної нормативної документації;
 • вирішувати практичні завдання, пов’язані з забезпеченням зберігання товарів.
 • Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетенції:
 • контролювати й оцінювати якість товару згідно з нормативними документами, забезпечувати збереження якості в сфері товарообігу.
 • формувати оптимальну структуру торговельного асортименту.
 • забезпечувати збереження якості у сфері товарообігу.
 • Здатність до роботи з літературними джерелами, внаслідок якої встановлюються аналоги та прототип винаходу, а також підтверджується новизна рішення.

Рекомендована література

Базова

 • Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. 4-е вид., переробл. І допов. – К. : Лібра, 2007. – 660 с.
 • Коробкіна З.В. Смакові товари: підручник / З.В. Коробкіна, О.Л. Романенко. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 379.
 • Сирохман І.В. Товарознавство смакових товарів / І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 428 с.
 • Орлова Н.Я. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: підручник / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 360.
 • Рудавська Г.Б. Харчові концентрати: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 320.
 • Рудавська Г.Б. Молочні та яєчні товари: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. – К.: Книга, 2004. – 392 с.
 • Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів / І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.
 • Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К. Кисляк, М.К. Кушнір, Н.Ю. Орлова, М.А. Салашинський. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. – 336.
 • Тищенко Є.В. Харчові жири: підручник / Є.В. Тищенко, П.Х. Пономарьов. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 225.
 • Нормативна документація, стандарти, довідники.

Допоміжна

 • Матюшина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 1998. – 272 с.
 • Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д.: издательский центр «МарТ», 1999. – 448 с.

 Інформаційні ресурси

 • www.bizness.dp.ua
 • www.goodsmatrix.ru
 • http//catalog.aport.ru
 • www.biscuit.com.ua
 • www.tri-star.com.ua
 • www.tehnoprom.vn.ua
 • www.chocolate.rainford.ua
 • www.avk.ua
 •  Наукова бібліотека Державного університету ім. Ів. Франка: м. Львів, вул. Драгоманова 5 і 17.
 •  Наукова бібліотека ім. В.Стефаника Національної Академії наук України:
 • м. Львів, вул. Стефаника, 2, вул. Ковжуна, 10 (зал періодики).
 •  Книжкові магазини, кіоски.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус