Бібліотека

Перелік публікацій: Іванов Є. А.

Андрейчук Ю., Верчин Н., Гудзеляк І., Іванов Є., Микитчин О., Петровська М. Інтегральне оцінювання трансформаційних процесів в геосистемах // Геоекологія Львівської області : монографія / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.    – С. 439 – 473.
Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії: монографія. – Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.; за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

За результатами геоекологічних досліджень створено ГІС комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” та оцінено стан її природно-історичного середовища. Проаналізовано розміщення, інтенсивності прояву та потенціалу розвитку небезпечних екзогенних процесів, оцінено ризик руйнування історичних об’єктів, обґрунтовано систему заходів, спрямованих на збереження пам’ятки природи. Для геофізиків, географів, екологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів природничих спеціальностей.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Іванов Є. Географія мінеральних ресурсів України : [монографія] / Мирослав Сивий, Ігор Паранько, Євген Іванов. – Львів: Простір М, 2013. – 684 с.

Висвітлено теоретико-методологічні засади географії мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто умови формування мінеральних ресурсів України. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо основних груп корисних копалин держави. На цій основі проведено типізацію та аналіз загальнодержавної територіальної організації мінерально-сировинних ресурсів. Розглянуто основи раціонального використання мінеральних ресурсів та охорони надр в Україні. Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі і сфери державного управління.

Іванов Є. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : [монографія] / Євген Іванов, Іван Ковальчук, Оксана Терещук. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – 208 с.

Висвітлено наукові й методичні засади оцінювання геоекологічного стану природно-господарських систем вугледобувних районів. Узагальнено фактичний матеріал щодо природно-географічних і соціально-економічних умов Нововолинського гірничопромислового району. На цій основі здійснено аналіз та оцінку антропогенної трансформації ландшафтних систем, визначено шляхи оптимізації геоекологічного стану досліджуваного району в умовах реструктуризації вугільної промисловості. Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі й сфери державного управління.

Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій : [монографія] / Євген Іванов. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 372 с.

Висвітлено науково-методологічні засади обліку площ розроблення корисних копалин та методику геокадастрових досліджень гірничопромислових територій. Розглянуто історію освоєння мінеральних ресурсів Львівської області. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо мінерально-сировинної бази досліджуваного реґіону. На прикладі Львівської агломерації проаналізовано особливості обліку гірничопромислових об’єктів великих міст. Для географів, геологів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі і сфери державного управління.

Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : [монографія] / Євген Іванов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 334 с.

Висвітлено науково-методологічні засади ландшафтного аналізу екологічних проблем та методику еколого-ландшафтних досліджень гірничопромислових територій. Узагальнено багатий фактичний матеріал щодо мінерально-сировинної бази Львівської області. На цій основі здійснено аналіз та оцінку антропогенної трансформації ландшафтів у типових гірничопромислових районах і територіях Львівщини, розглянуто основи поліпшення екологічної ситуації у реґіоні та рекультивації гірничопромислових об’єктів. Для географів, екологів, краєзнавців, працівників гірничодобувної галузі і сфери державного управління.

Войтків П. С., Іванов Є. А. Збалансоване природокористування : навчально-методичний посібник. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. ‒ 182 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення збалансованого природокористування. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять і самостійної роботи, описові і тестові завдання, список рекомендованої літератури і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу “Збалансоване природокористування” для магістрів спеціальностей 106 “Географія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

Войтків П. С., Іванов Є. А. Землевпорядне та лісовпорядне планування : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 262 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення землевпорядного та лісовпорядного планування. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять і самостійної роботи, описові і тестові завдання, список рекомендованої літератури і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування» для ОКР «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Войтків П. С., Іванов Є. А. Методи геоекологічних досліджень : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с.

У посібнику висвітлено головні підходи і методи геоекологічних досліджень. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять, індивідуальні завдання, теми для самостійної роботи, список рекомендованих джерел і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу «Методи геоекологічних досліджень», який читається для студентів ОКР «Бакалавр» (Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 101 Екологія).

Войтків П. С., Іванов Є. А. Технології захисту та відновлення ґрунтів: навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2023. 280 с.

У посібнику висвітлено головні поняття і положення технологій захисту та відновлення (рекультивації) ґрунтів і земельних угідь. Подано розгорнутий план лекцій, запитання до семінарських занять, порядок виконання практичних робіт і самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Розглянуто описові і тестові завдання для самостійної підготовки студентів.
Посібник рекомендовано при вивченні курсів «Технології захисту та відновлення ґрунтів» і «Технології рекультивації та захисту земель» студентам ОР «Магістр» за спеціальностями 183 Технології захисту
навколишнього середовища і 101 Еклогія (прикладна екологія). Для студентів природничих, екологічних і сільськогосподарських вишів. Видання буде корисним практикуючим екологам і фермерам.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Іванов Є. Радіаційна екологія: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 217 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення радіаційної екології та актуальні проблеми вивчення. Викладено методи проведення радіаційно-екологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію на Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Проаналізовано пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіаційно-екологічного моніторингу досліджуваних територій. Для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки “Екологія та охорона навколишнього середовища” і “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”, а також читачів, які цікавляться проблемами радіаційної екології.

Кафедра конструктивної географії і картографії / Ю. М. Андрейчук, П. С. Войтків, Є. А. Іванов [та ін.] / за ред. Є. А. Іванова. Львів, Простір-М, 2020, 62 с.

Довідник присвячено 20-річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії. Висвітлено історію становлення кафедри та навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи і видавничої діяльності кафедри. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри. Подана інформація про викладацький і навчально-допоміжний персонал кафедри. Для наукових працівників, викладачів, студентів.

Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.

У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв’язання проблем геоекології. Для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіоекології.

Voitkiv P. S. Ivanov Y. A. Specifics of bulk chemical composition of virgin forest cambisols within the Ukrainian Carpathians. / Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. V. 29. №2. P. 422–430.
Войтків П. С., Іванов Є. А., Сапошинський Я. Т. Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Мостиського району Львівської області. // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки / Ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус та ін. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. Т. 2, Вип. 2. – С. 26–34.
Войтків П.С., Іванов Є.А. Сільськогосподарське землекористування в межах Великомостівської територіальної громади Червоноградського району. Scientific Collection «InterConf+», 36 (167): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (August 19-20, 2022; Seattle, USA), 2023 P. 319‒331. (Index Copernicus, Польща).
Петро Войтків, Євген Іванов Морфологічні особливості буроземів (Cambisols) пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника / Петро Войтків, Євген Іванов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль : СМП «Тайп» . – № 1 (випуск 46) . –2019. – С. 39-46. 
Петровська М., Верчин Н., Іванов Є. Демографічна безпека Львівської області: проблеми та ризики її досягнення. // Економічна та соціальна географія. 2021. Вип. 84. – С. 23‒34.
Войтків П. С. Сучасна радіаційна ситуація у Львівській області. / Іванов Є. А., Войтків П. С. / Чорнобиль: Відкрита лабораторія: збірник матеріалів І-ої науково-практичної конференції, 24 квітня 2021 р., м. Київ. Тернопіль: Крок, 2021. С. 158–162.
Войтків П. С., Іванов Є. А. Екологічне оцінювання стану земельних ресурсів Бродівщини. Scientific Collection “InterConf”, (113): with the Proceedings of the 6nd International Scientific and Practical Conference “Theory and Practic of Science: Key Aspects” (June 19-20, 2022). Rome, Italy: Dana, 2022. P. 373‒385. 
Войтків П. С., Іванов Є. А. Екологічне оцінювання стану земельних ресурсів у районі Кам’янки-Бузької. Scientific Collection “InterConf”, (109): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential” (May 19-20, 2022). Prague, Czech Republic, 2022. P. 267–277. 
Войтків П.С., Іванов Є. А., Завада Т. А. Сучасний стан землекористування у Кам’янка-Бузькій територіальній громаді Львівської області. Сьомі Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 14‒16 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дата. Суми, 2022. С. 46–52.
Войтків П.С., Іванов Є.А. Стан та використання земель природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення Заболотцівської територіальної громади. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XVІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2023. – С. 63–67.
Іванов Є. А., Войтків П. С., Гусак О. А. Будівельні корисні копалини Опілля: стан і перспективи розроблення та екологічні наслідки // Освітні та наукові виміри природничих наук [електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 8 грудня 2021 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. С. 148–155.