Бібліотека

Перелік публікацій: Грицишин А. Т.

Білоус С. В. Особливості маркетингу фестивального та замкового туризму Західного регіону України / С. В. Білоус, А. Т. Грицишин, М. І. Філь, А. Б. Красько, Н. М. Петрук // MODERNÍ ASPEKTY VĚDY, 16-th volume of the international collective monograph. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – С. 505-513.
Грицишин А. Т. Міжнародні резерви країн Європейського Союзу: теорія і практика управління : монографія / А. Т. Грицишин – Львів: Сполом, 2021. – 224 с.

Розглянуто теоретичні аспекти процесу управління міжнародними резервами та проаналізовано діяльність центральних банків країн Європейського Союзу у сфері управління резервними активами.
Досліджено структуру та достатність міжнародних резервів, а також здійснено економетричне моделювання основних детермінантів міжнародних резервів країн ЄС. За результатами дослідження проведено порівняльний аналіз оцінки впливу основних детермінантів міжнародних резервів у країнах ЄС.
Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Грицишин А., Масюк Ю. Кулінарні тренди та гастрономія: методичні вказівки (для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – 35 с.

Подано силабус курсу «Кулінарні тренди та гастрономія», перелік тем, літературу, тематику практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, які здобувають фах за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа.
Для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» ВНЗ України.

І. Мункачій, А. Грицишин, В. Кізима. Організація туристичних подорожей : методичні вказівки (для студентів спеціальності 242 Туризм) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 44 с.
Л. Безручко, А. Грицишин. Світове готельне і ресторанне господарство : методичні вказівки (для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 40 с.

Подано силабус курсу «Світове готельне і ресторанне господарство», перелік тем, літературу, тематику практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, які здобувають фах за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа.
Для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»ВНЗ України.

Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька М. Я. Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.

Посібник укладено відповідно до навчальних програм викладання дисциплін «Фестивальний та конференційний туризм», «Маркетинг подій та конференцій», «Етнофестивальний туризм» підготовки спеціалістів за спеціальністями 242 «Туризм» та 241 «Готельноресторанна справа». У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання сутності, історії розвитку, менеджменту, маркетингу та територіальної організації фестивального туризму.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, які цікавляться питаннями фестивального туризму.

A. Hrytsyshyn. The Impact of Military Actions on the Labor Market of Ukraine and the EU: Economic, Social and Security Aspects / N. Andriyiv, M. Honchar, Y. Mironova, N. Petrukha, A. Hrytsyshyn // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22. – No. 5. – P. 693–701. (Web of Science)
Hrytsyshyn A. Modeling the Optimal Portfolio Choice in the Tourism Industry in the Terms of the COVID-19 Pandemic / I. Hurnyak, A. Hrytsyshyn // Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy. – 2022. – Issue 4. – P. 42–47. 
Hurnyak I., Struk O., Hrytsyshyn A. Nash – Disequilibrium, Random Decisions and Imbalance of Society: Is it Relevant to Ukraine? // Political Preferences, 2023. № 31(1). Р. 5-30. 22. 
Грицишин А. Т., Білоус С. В. Гастродипломатичні кампанії як інструменти брендингу країн на міжнародному рівні / А. Т. Грицишин, С. В. Білоус // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2022. – № 4.
Мункачій І., Грицишин А., Білоус С. Методика екстраполяції трендів як інструмент прогнозування туристичних потоків в Україні // International Science Journal of Management, Economics & Finance, 2023. Том 2. №4. С. 65-76.
Проблеми та напрямки вдосконалення подієвого менеджменту в Україні/ С.В. Білоус, А.Т. Грицишин, І. З. Мункачій //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» Випуску 2(103) 2021. – C. 51-56 (Копернікус та ВАК)
Hrytsyshyn A., Bilous S. Gastrodiplomacy as a modern culinary trend. Alternative tourism: Proccedings of the scientific and practical seminar. – Lviv, 2022.-P.12-15.
Hrytsyshyn A., Bilous S., Bezruchko L. SWOT Analysis Study on Gastronomy Tourism in Ukraine // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 6-7 квіт. 2023 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – C. 133-136.
Hrytsyshyn A., Krasko A., Bilous S. The Experience Economy: A Modern Trend in the Hospitality and Tourism Industry // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції (17- 18 травня 2023 р.). Київ: НУБіП України. 2023. C. 23-26.
Krasko A., Hrytsyshyn A. Corporate Culture as a Tool of Successful Business Management in the Hospitality Industry // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. C. 158-162.
Purska I., Hrytsyshyn A. Preventive Strategic Crisis Management Measures in Tourism Business // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. C. 142-146.
Білоус С., Грицишин А., Безручко Л. Стратегічні орієнтири відновлення сфери послуг у повоєнний час. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 32-36.
Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк. Стратегічний менеджмент подієвого туризму. Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» – Умань, 2021. – C. 45-48
Грицишин А. Т., Терно Я. М. Конкурентні переваги крафтових сироварень як туристичних дестинацій Західної України // Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19-21 квітня 2023 року). – Львів: “Камула”, 2023. – С. 347-354.
Грицишин А., Білоус С. В., Красько А. Б. Необхідність та причини збору статистичних даних в контексті фестивального туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2022. – С. 23–24.
Грицишин А., Пурська І., Яворський Р. Світовий досвід використання соціальних медіа в індустрії туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 89-92.
Грицишин А., Швед Р. Актуальні тенденції використання криптовалют на міжнародному туристичному ринку. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 84-88.