Благодир Світлана Феодосіївна

Посада: старший викладач кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: svitlana.blahodyr@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • вплив кліматичних чинників на процеси сучасного рельєфоутворення;
 • сучасні проблеми і тенденції розвитку до університетської підготовки з географії;
 • природоохоронні території України та світу;
 • геотуризм.

Курси

Публікації

Статті та матеріали конференцій

 • Зінько Ю. В. Топокліматичні дослідження Мухи Б. П. на Розточчі та їх використання для вивчення морфодинаміки схилів / Ю.В. Зінько, С.Ф.Благодир, І.Г.Зяблікова // Довготермінові спостережння довкілля: досвід, проблеми, перспективи : Матер. Міжнар. наук. семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б.П.Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.189-200.
 • Кріль Я., Благодир С. Специфічні риси бухгалтерського обліку готельних послуг // ХІIІ Міжнародна наукова конференція “Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід”. – Львів, 2019. – С. 260-262.
 • Брусак В. П., Кричевська Д. А., Благодир С. Ф. Пам’ятки неживої природи й історико-культурні об’єкти регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя»: стан охорони і перспективи рекреаційного використання // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018, Вип. 1 (8). – С. 121–130.
 • Кріль Я.Я., Благодир С.Ф. Проблемні аспекти нарахування та сплати податку на додану вартість суб’єктами туристичної діяльності // Географія та туризм. Наук. зб. К.: Альфа-ПІК. 2018. Вип. 43. с. 31-38.
 • С. Ф. Благодир // Географічний факультет [за ред. В.Біланюк,Є. Іванов]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. –  98с.
 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Туризм на природоохоронних територіях» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм»)/Благодир С.Ф., Зінько Ю.В – Львів: Лаб.темат.картограф.; Малий видавн. центр географ. ф-ту, 2014.-29с.
 • Туризм у Карпатському регіоні:загрози для довкілля та шляхи сталого розвитку /С. Благодир, Ю.Зінько, М. Мальська, М.Іваник //Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2014.-Випуск 45.- С.443-352.
 • Географічні аспекти гіпотези Альфреда Вегенера / Благодир С.Ф. //Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – Випуск 28. – С.111-113.
 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання  3 курсу «Екологічний туризм і агротуризм» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») /Благодир С.Ф., Зінько Ю.В. – Львів: Лаб.темат.картограф.; Малий видавн. центр географ. ф-ту, 2013.-18с
 • Мережа геопарків в Україні:головні засади формування  /С. Благодир, Я.Кравчук,  А.Богуцький, Ю.Зінько, В.Брусак, Д.Кричевська, О.Шевчук //Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013.-Випуск 46.- С.203-217.
 • Організаційно-територіальна структура сільського туризму в Україні / Ю. Зінько, М. Рутинський, П. Горішевський, С. Благодир // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 145–147.
 • Брусак В., Зінько Ю., Благодир С., Шевчук Окс., Кричевська Д., Ліро А. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі транскарпатської екологічної мережі // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.38. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Ів.Франка, 2010. – С.45-57.
 • Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько, С. Благодир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (Вип. 32). – С. 179–184.

Біографія

Народилася 03.10.1957 р. у селі Дубини Радивилівського району Рівненської області. Закінчила географічний факультет Львівського державного університету в 1979 році,

1979-1986 – лаборант кафедри фізичної географії;

1986-1992 – інженер НДЛ-50;

1992-2002 – асистент кафедри геоморфології і палеогеографії;

з 2002 – старший викладач;

з 2005р – заступник декана географічного факультету з навчально-методичної роботи.

Близько 40 наукових праць. Член навчально-методичної ради географічного факультету.

Сертифікати

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!