Екотуризм (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Благодир С. Ф.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сБлагодир С. Ф.
ГРТ-42сБлагодир С. Ф.
ГРТ-43с

Опис курсу

Мета курсу: формування теоретичних знань та практичних вмінь щодо функціонування екологічного туризму, оволодіння основами менеджменту та маркетингу екотуризму та вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду в цій сфері.

Завдання дисципліни:

 • Ознайомити з теоретико-методичними основами, головними завданнями і функціями екологічного туризму;
 • Ознайомлення з головними видами екотуризму і сферою його зацікавлення;
 • Забезпечити знання і навики з організації екотуристичних подорожей та їх інформаційно-рекламного й інфраструктурного забезпечення;
 • Представити зарубіжний і вітчизняний досвід з організації і просування екотуризму на регіональному і локальному рівні.

Очікувані результати.

У результаті вивчення дисціпліни „Екотуризм” студент повинен знати:

 • головні поняття і терміни у сфері екологічного туризму;
 • принципи, функції та завдання екологічного туризму;
 • найвідоміші світові та вітчизняні регіони і центри екотуризму;
 • основні законодавчі акти України та міжнародні документи в сфері екотуризму;
 • класифікацію природоохоронних об’єктів та вимоги до режиму їх охорони
 • сутність, завдання та функції менеджменту екологічного туризму;
 • специфіку екотуристичного ринку, попиту і пропозиції;
 • види маркетингових стратегій в екотуризмі та форми їх реалізації
 • фактори ризику в екотуризмі, види небезпек та шляхи їх подолання
 • основні правила поведінки туристів в екотурах
 • потенційні можливості та стримуючі фактори розвитку екотуризму в Україні

Студент повинен вміти:

 • оцінювати екотуристичний потенціал територій та об’єктів;
 • проектувати екотуристичні маршрути та еколого-дидактичні стежки;
 • складати екоосвітні програми для роботи з різними групами туристів;
 • проводити елементарні маркетингові дослідження екотуристичного ринку;
 • створювати самостійні турпродукти для різних видів екотуризму;
 • організовувати просування вибраного екотуристичного продукту на ринок;
 • забезпечувати дотримання основних природоохоронних вимог та правил особистої безпеки під час екологічних турів;
 • застосовувати ресурси мережі Інтернет для збору інформації про вітчизняні та світові центри екотуризму, турпродукти операторів, що працюють в галузі екотуризму

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Екотуризм і агротуризм» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько // Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр географ. факультету, 2013. – 18 с.
 • Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Навчальний посібник. – К.: Альтер-прес, 2009. – 358 с.
 • Зінько Ю. Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого туризму / Ю. Зінько, М. Рутинський, Н. Кудла [та ін.] / за ред. М. Катсакіорі, М. Алемпакі, П. Джеракіс. – К., 2008. – 103 с.
 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Туризм на природоохоронних територіях» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько // Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр географ. факультету, 2014. – 29 с.

Базова література:

 • Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Українських Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна конференція «Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи вирішення» : Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
 • Зінько Ю.В. Українські Карпати: екотуризму чи екотероризм? / П.А.Горішевський, Ю.В.Зінько // Наукові вісті Галицької Академії. – 2009. – Спеціальний випуск. – С. 3-5.
 • Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екотуризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 202 с.
 • Кузьменко О. Екотуризм : поняття та особливості організації / О. Кузьменко // Схід. – 2002. –№ 2. – С. 68.
 • Пидмогильный С., Зинько Ю., Вовк В., Пестерева А. Экотуризм в Украине: природный потенциал стимулирует развитие рынка. – Ж. Турбизнес. – 2010. – № 6(36). – С. 13-15.
 • Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: підручник Вінниця: // ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 178 с.
 • Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник / Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика, 2004. −360 с.
 • Сорокіна Г.О. Екотуризм : навч. посіб. // Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 206 c.
 • Храбовченко В.В. Экологический туризм. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
 • Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c.

Допоміжна:

 • Вишневський В.І. Екотуризм: навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140с.
 • Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток екотуризму на природно-заповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999. – С. 191-193
 • Дмитрук О.Ю. Екотуризм у системі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К., 2001. -С 89-95.
 • Дмитрук О.Ю. Екотуризм як регулюючий чинник урбанізації // Фізична географія і геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001. – №40. С.47 – 52
 • Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екотуризм як дидактична основа раціонального природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць. – К., 2002. – С 45-50.
 • Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир, М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1 (вип. 27). – С. 369-378.
 • Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько, В.П.Брусак, М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
 • Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
 • Зінько Ю. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі Транскарпатської екологічної мережі / В.Брусак, Ю.Зінько, С.Благодир, Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип.38. – С. 45-57.
 • Правові і методологічні аспекти сільського та інших немасових видів туризму: методичний посібник / В.Васильєв, П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. – Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
 • Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін. Рекреація і туризм у Яворівському національному природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук, І.В.Кучинська, І.М.Маркович // Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи: навчальний посібник [за ред. Волкова С.С., Семенова О.О.]. – Київ, 2009. – С. 137-142.
 • Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники») / Я.П.Дідух, В.М.Ермоленко, О.Т.Крижанівська та ін. – К., 2000. – 85 c.
 • Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. /Е. Ю. Колбовский. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр „Академия”, 2008. – 256 с.
 • Мотузенко О.О. Екотуризм в контексті сталого розвитку території. //Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат. міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189-191.
 • Олійник Я. Б. Екотуризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
 • Смаль В. В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В. В. Смаль, І. В. Смаль // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.
 • Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні : Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.
 • Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism / [Edited by Ihor Bubniak and Andrzej Solecki] – Krosno, 2014. – 208 p.

 

Інформаційні ресурси

 • Українська Асоціація активного та екологічного туризму – Режим доступу: http://www.uaeta.net/
 • The International Ecotourism Society (TIES) – Режим доступу: https://ecotourism.org/