Туризм на природоохоронних територіях (242 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Дмитрук Р. Я.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сБлагодир С. Ф.
ГРТ-42сБлагодир С. Ф.
ГРТ-43сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Метою курсу є вивчення рекреаційно-туристичного потенціалу природоохоронних територій та об’єктів природно-заповідного фонду, видів допустимих туристичних занять та відповідної інфраструктури, інформаційно-освітнього забезпечення, впливу туристично-рекреаційної діяльності на природне середовище та його можливості його мінімізації.
Цілі курсу:
– сформувати у студентів систему знань про міжнародні і національні категорії природоохоронних ресурсів,
– забезпечити знання туристичних ресурсів та особливостей рекреаційно-туристичного використання природоохоронних територій різного рангу,
– навчити студентів планувати та організовувати рекреаційно-туристичне використання національних і регіональних парків та інших заповідних територій.

У результаті вивчення дисципліни «Туризм на природоохоронних територіях» студент повинен:
знати: сутність і завдання основних категорій природоохоронних територій на міжнародному і національному рівні; природні та історико-культурні ресурси, рекреаційну інфраструктуру та туристичні заняття для різних типів заповідних об’єктів, особливості менеджменту відвідувачів та оцінки їх навантаження на довкілля, форми сталого туризму на природоохоронних територіях.
вміти: оцінювати рекреаційно-туристичний потенціал природоохоронних територій, планувати і впорядковувати туристичні заняття у національних і регіональних парках та на інших заповідних територіях, розробляти проекти рекреаційно-туристичного використання природоохоронних територій.
Результатом вивчення «Туризму на природоохоронних територіях» є набуття бакалаврами таких компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища;
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності:
ФК17. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичнй потенціал території;
ФК21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту;
ФК23. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах.
«Природно-пізнавальний туризм» як складова підготовки бакалавра, має сприяти досягненню таких програмних результатів навчання:
ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;
ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України „Про загальнодержавну програму формування екологічної мережі України на 2000-2015 роки” від 21.09.2000. № 1989-ІІІ
 • Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991. № 1264-12.
 • Закон України „Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95
 • Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.
 • Гетьман В. Туризм і збереження довкілля Українських Карпат // Географія та основи економіки в школі. – 2000. – №3. – с.48-52.
 • Гетьман В.І. Проблемно-методичні питання визначення величини рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. – Канів, 1999. – С. 187-192.
 • Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області [Текст]: монографія / Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-т». – Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с.
 • Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у національних парках України. 36. Туристичне використання національних, парків. Ойцов-С.467-482.
 • Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в національних парках Українських Карпат // “Гори і люди” (у контексті сталого розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.
 • Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир, М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1 (вип. 27). – С. 369-378.
 • Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько, В.П.Брусак, М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
 • Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
 • Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Українських Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна конференція «Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи вирішення» : Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
 • Зінько Ю.В. Розвиток екологічного і стійкого туризму на Розточчі // Туризм сільський зелений, №2, 1999, с.14
 • Крамарець В.О., Дейнека А.М., Коханець М.І. Організаційні основи туристичної діяльності НПП “Сколівські Бескиди” в контексті збалансованого розвитку регіону // “Гори і люди” (у контексті сталого розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.100-104.
 • Крижановська О.Т. Роль екологічної освіти у діяльності заповідників і національних парків // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. – Канів, 1999. – С.197-200.
 • Кукурудза М. Менеджмент національних парків. Львів-2003
 • Кучинська І., Плесак С., Ванда В. Національний парк як осередок екологічної освіти в регіоні // Розточанський збір: Матер. Міжнародної науково-практичної конференції. – Кн. 2. – Львів: Меркатор, 2001 – с. 24-31.
 • Методичні рекомендації щодо визначення максимального навантаження на природні комплекси та об’єкти у межах природно-заповідного фонду України за загально-регіональним розподілом. – Київ, 2003. – 51 с.
 • Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Географія. Вип. 48. – К., 2002. С.5-11.

Допоміжна:

 • Вишневський В.І. Екологічний туризм: навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с.
 • Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток екотуризму на природно-заповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999. – С. 191-193
 • Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. Київ, 2001. С.89-95.
 • Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм як регулюючий чинник урбанізації // Фізична географія і геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001. №40. С.47– 52
 • Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм як дидактична основа раціонального природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць. – К., 2002. – С. 45-50.
 • Зінько Ю. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі Транскарпатської екологічної мережі / В.Брусак, Ю.Зінько, С.Благодир, Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип.38. – С. 45-57.
 • Правові і методологічні аспекти сільського та інших немасових видів туризму: методичний посібник / В.Васильєв, П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. – Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
 • Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін. Рекреація і туризм у Яворівському національному природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук, І.В.Кучинська, І.М.Маркович // Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи: навчальний посібник [за ред. Волкова С.С., Семенова О.О.]. – Київ, 2009. – С. 137-142.
 • Дмитрук Р., Гавінський А., Яцишин А. Геоархеологічні пам’ятки північного уступу Львівського плато в межах Львова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – – Вип. 2(13). – С. 48–62.
 • Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники») / Я.П.Дідух, В.М.Ермоленко, О.Т.Крижанівська та ін. – К., 2000. – 85 c.
 • Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. /Е. Ю. Колбовский. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр „Академия”, 2008. – 256 с.
 • Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма. – Москва: КНОРУС, 2005. – 228 с.
 • Любіцева О.О., Сташук К. Розвиток екологічного туризму в Україні // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін. – К., 2002. – Вип. 53. – с.189-196.
 • Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті сталого розвитку території. //Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат. міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189-191.
 • Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
 • Пидмогильный С., Зинько Ю., Вовк В., Пестерева А. Экотуризм в Украине: природный потенциал стимулирует развитие рынка. – Ж. Турбизнес. – 2010. – № 6(36). – С. 13-15.
 • Смаль В. В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В. В. Смаль, І. В. Смаль // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.
 • Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні: Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.
 • Храбовченко В.В. Экологический туризм. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
 • Яцишин А., Дмитрук Р., Гавінський А. Природопізнавальні та геоархеологічні маршрути східної частини Львова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Збірник наукових праць. 01 (12) 2021. – С. 155-179. DOI: 10.30970/GPC.2021.1.3462
 • Яцишин А., Богуцький А., Дмитрук Р., Маліо Я. Геотуристичні об’єкти і маршрути на території Самбірсько-Хирівського терасового передгір’я // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Вип. 01(14). – С. 33-61. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3830
 • Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism / [Edited by Ihor Bubniak and Andrzej Solecki] – Krosno, 2014. – 208 p.
 • Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c.

Силабус: Туризм на природоохоронних територіях. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус