Організація анімаційної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Масюк Ю. О.ГРТ-31, ГРТ-32, ГРТ-33, ГРТ-34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРТ-31Масюк Ю. О.
ГРТ-32Завадовський Т. Б.
ГРТ-33Завадовський Т. Б.
ГРТ-34Завадовський Т. Б.

Опис курсу

Мета: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, вивчення методів та інструментів управління, ознайомлення із основними процедурами і операціями у діяльності менеджерів сфери дозвілля, психологічних підходів, мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.

Завдання:

 • організація управлінської праці менеджерів індустрії дозвілля різних рівнів управління та формування її складових;
 • планування та організація особистої праці менеджера індустрії дозвілля;
 • організація робочих місць менеджерів;
 • аналіз мотиваційних чинників для споживачів анімаційних послуг;
 • виявлення особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації анімаційної діяльності;
 • вивчення методів управління, осовєння специфіки управління персоналом;
 • вивчення підходів до ефективного планування анімаційної діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття та інструменти анімаційної діяльності;
 • специфіку управління підприємством сфери дозвілля;
 • методи мотивації споживачів анімаційних послуг;
 • фактори, які сприяють формуванню менеджером успішно діючої команди, і такі, що заважають цьому;
 • шляхи підвищення творчого потенціалу працівників організації, розвитку талантів;
 • сутність креативної організації та роль менеджерів у її створенні;
 • методи роботи менеджера з підвищення конкурентоспроможності організації за рахунок інновацій.

вміти:

 • здійснювати поточне та стратегічне планування анімаційних послуг та послуг дозвілля;
 • розробляти спеціалізовані програми для різних типів споживачів туристичних послуг та вибудовувати систему управління персоналом для ефективного дозвілля туристів;
 • використовувати засоби мотивації персоналу;
 • проводити ефективний контроль за виконанням програм дозвілля;
 • здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів, корпоративних свят тощо;
 • проаналізувати розподіл праці в організації.

Рекомендована література

Базова:

 • Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: Учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Перс, 2006. – 236 с.
 • Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 • Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: Учебное пособие / Т.И. Гальперина; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 168 с.
 • Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.
 • Курило Л.В. Теория и практика анимации: Ч. 1. Теоретические основы туристкой анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 195 с.
 • Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Допоміжна:

 • Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 • Гаджиев Б.Х. Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования по профилю спортивно-оздоровительного туризма: Автореф. канд. дис. М., 2001. – 23 с. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002.
 • Горлинская Н. Массовик-затейник. Организация корпоративных мероприятий. Универсальные сценарии для любой компании/ Н. Горлинская – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 253 с.
 • Далинский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах.
 • Жданова О.М. Управління фізичною культурою.
 • Записоцький А.С. Методика роботи молодіжної дискотеки.
 • Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. Минобразования РФ. – М.: РМАТ, 2002, с. 151.
 • Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе. – М.: Феникс, 2005. – 314 с.
 • Лавров Ф.Н. Профессиональна подготовка менеджеров-аниматоров в образовательных учреждениях туристического профиля: Автореф. канд. дис. М., 2000. – 19 с.
 • Об анимационной деятельности в туристических и спортивно-оздоровительных учреждениях/ И.И. Булыгина, Российская международная академия туризма. – М.: 2004.
 • Організація дозвілля в туристичній індустрії. Опорний конспект лекцій для студентів професійного спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» варіативної компоненти «Менеджмент туристичної індустрії»
 • Педагогіка туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /За ред. проф. Федорченка В.К., проф. Фоменка Н.А., доц. Скрипник М.І., доц. Цехмістрової Г.С. / – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 296 с.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус