Організація анімаційної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Зінько Ю. В.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРТ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРТ-31сБлагодир С. Ф.
ГРТ-32сБлагодир С. Ф.
ГРТ-33сБлагодир С. Ф.
ГРТ-34сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» складена   відповідно до освітньої програми підготовки  бакалавра напряму                                                                                                                                           (спеціальності) «Туризм».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс теоретичних та практичних знань, методик та способів, за допомогою яких є можливим реалізувати ефективну організацію анімаційних заходів.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна безпосередньо пов’язана з низкою суміжних дисциплін, таких як туризм, менеджмент, географія, психологія, соціологія, історія тощо.

 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів:

 1. Суть та зміст анімаційних послуг у туризмі.
 2. Керуюча і керована підсистеми у менеджменті готельної анімації.

 

Мета: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, вивчення методів та інструментів управління, ознайомлення із основними процедурами і операціями у діяльності менеджерів сфери дозвілля, психологічних підходів, мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» є формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи, психологічних підходів, мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація анімаційної діяльності» є: організація управлінської праці менеджерів-аніматорів різних рівнів управління та формування її складових; аналіз мотиваційних чинників для споживачів анімаційних послуг; виявлення особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації анімаційної діяльності; вивчення методів управління, освоєння специфіки управління персоналом; вивчення підходів до ефективного планування анімаційної діяльності.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: основні поняття та інструменти анімаційної діяльності, специфіку управління підприємством сфери дозвілля, методи мотивації споживачів анімаційних послуг; фактори, які сприяють формуванню менеджером успішно діючої команди, і такі, що заважають цьому; шляхи підвищення творчого потенціалу працівників організації, розвитку талантів; сутність креативної організації та роль менеджерів у її створенні;. методи роботи менеджера з підвищення конкурентоспроможності організації за рахунок інновацій.

вміти: здійснювати поточне та стратегічне планування анімаційних послуг та послуг дозвілля, розробляти спеціалізовані програми для різних типів споживачів туристичних послуг та вибудовувати систему управління персоналом для ефективного дозвілля туристів, використовувати засоби мотивації персоналу, проводити ефективний контроль за виконанням програм дозвілля; здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів, корпоративних свят тощо; проаналізувати розподіл праці в організації.

Рекомендована література

Базова:

 • Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: Учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Перс, 2006. – 236 с.
 • Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 • Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: Учебное пособие / Т.И. Гальперина; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 168 с.
 • Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.
 • Курило Л.В. Теория и практика анимации: Ч. 1. Теоретические основы туристкой анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 195 с.
 • Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Допоміжна:

 • Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 • Гаджиев Б.Х. Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования по профилю спортивно-оздоровительного туризма: Автореф. канд. дис. М., 2001. – 23 с. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002.
 • Горлинская Н. Массовик-затейник. Организация корпоративных мероприятий. Универсальные сценарии для любой компании/ Н. Горлинская – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 253 с.
 • Далинский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах.
 • Жданова О.М. Управління фізичною культурою.
 • Записоцький А.С. Методика роботи молодіжної дискотеки.
 • Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. Минобразования РФ. – М.: РМАТ, 2002, с. 151.
 • Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе. – М.: Феникс, 2005. – 314 с.
 • Лавров Ф.Н. Профессиональна подготовка менеджеров-аниматоров в образовательных учреждениях туристического профиля: Автореф. канд. дис. М., 2000. – 19 с.
 • Об анимационной деятельности в туристических и спортивно-оздоровительных учреждениях/ И.И. Булыгина, Российская международная академия туризма. – М.: 2004.
 • Організація дозвілля в туристичній індустрії. Опорний конспект лекцій для студентів професійного спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» варіативної компоненти «Менеджмент туристичної індустрії»
 • Педагогіка туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /За ред. проф. Федорченка В.К., проф. Фоменка Н.А., доц. Скрипник М.І., доц. Цехмістрової Г.С. / – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 296 с.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус