Організація анімаційних послуг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Масюк Ю. О.ГРГ-21, ГРГ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ГРГ-21Масюк Ю. О.
ГРГ-22Масюк Ю. О.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» складена   відповідно до освітньої програми підготовки  бакалавра напряму                                                                                                                                           (спеціальності) «Туризм».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс теоретичних та практичних знань, методик та способів, за допомогою яких є можливим реалізувати ефективну організацію анімаційних заходів.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна безпосередньо пов’язана з низкою суміжних дисциплін, таких як туризм, менеджмент, географія, психологія, соціологія, історія тощо.

 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів:

  1. Суть та зміст анімаційних послуг у туризмі.
  2. Керуюча і керована підсистеми у менеджменті готельної анімації.

 

Мета: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, вивчення методів та інструментів управління, ознайомлення із основними процедурами і операціями у діяльності менеджерів сфери дозвілля, психологічних підходів, мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» є формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи, психологічних підходів, мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація анімаційної діяльності» є: організація управлінської праці менеджерів-аніматорів різних рівнів управління та формування її складових; аналіз мотиваційних чинників для споживачів анімаційних послуг; виявлення особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації анімаційної діяльності; вивчення методів управління, освоєння специфіки управління персоналом; вивчення підходів до ефективного планування анімаційної діяльності.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: основні поняття та інструменти анімаційної діяльності, специфіку управління підприємством сфери дозвілля, методи мотивації споживачів анімаційних послуг; фактори, які сприяють формуванню менеджером успішно діючої команди, і такі, що заважають цьому; шляхи підвищення творчого потенціалу працівників організації, розвитку талантів; сутність креативної організації та роль менеджерів у її створенні;. методи роботи менеджера з підвищення конкурентоспроможності організації за рахунок інновацій.

вміти: здійснювати поточне та стратегічне планування анімаційних послуг та послуг дозвілля, розробляти спеціалізовані програми для різних типів споживачів туристичних послуг та вибудовувати систему управління персоналом для ефективного дозвілля туристів, використовувати засоби мотивації персоналу, проводити ефективний контроль за виконанням програм дозвілля; здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів, корпоративних свят тощо; проаналізувати розподіл праці в організації

Рекомендована література

  • Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: Учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Перс, 2006. – 236 с.
  • Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
  • Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: Учебное пособие / Т.И. Гальперина; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 168 с.
  • Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.
  • Курило Л.В. Теория и практика анимации: Ч. 1. Теоретические основы туристкой анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 195 с.
  • Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму