Організація анімаційних послуг (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Зінько Ю. В.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРГ-21сБлагодир С. Ф.
ГРГ-22сБлагодир С. Ф.
ГРГ-23сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Мета: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю підлеглих, вивчення методів та інструментів управління, ознайомлення із основними процедурами і операціями у діяльності менеджерів сфери дозвілля, психологічних підходів, мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» є формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи, психологічних підходів, мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація анімаційної діяльності» є: організація управлінської праці менеджерів-аніматорів різних рівнів управління та формування її складових; аналіз мотиваційних чинників для споживачів анімаційних послуг; виявлення особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації анімаційної діяльності; вивчення методів управління, освоєння специфіки управління персоналом; вивчення підходів до ефективного планування анімаційної діяльності.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: основні поняття та інструменти анімаційної діяльності, специфіку управління підприємством сфери дозвілля, методи мотивації споживачів анімаційних послуг; фактори, які сприяють формуванню менеджером успішно діючої команди, і такі, що заважають цьому; шляхи підвищення творчого потенціалу працівників організації, розвитку талантів; сутність креативної організації та роль менеджерів у її створенні;. методи роботи менеджера з підвищення конкурентоспроможності організації за рахунок інновацій.

вміти: здійснювати поточне та стратегічне планування анімаційних послуг та послуг дозвілля, розробляти спеціалізовані програми для різних типів споживачів туристичних послуг та вибудовувати систему управління персоналом для ефективного дозвілля туристів, використовувати засоби мотивації персоналу, проводити ефективний контроль за виконанням програм дозвілля; здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів, корпоративних свят тощо; проаналізувати розподіл праці в організації.

Рекомендована література

Базова:

 • Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: Учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Перс, 2006. – 236 с.
 • Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 • Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: Учебное пособие / Т.И. Гальперина; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 168 с.
 • Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.
 • Курило Л.В. Теория и практика анимации: Ч. 1. Теоретические основы туристкой анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 195 с.
 • Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с. 7. Шумович А.В. Великолепные мероприятия: Технологии и практика eventmanagement / Александр Шумович. – 3-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 336 c.Допоміжна
 • Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 • Bachek Jacub B. Animacja czasu wolnego w tyrystyce: Praktyczny Podręcznik dla A nimatorów. Wydanie 6, poprawione. – Warszawa, wydawnictwo STAGEMAN POLSKA, 2013. – 115 s.
 • Гаджиев Б.Х. Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования по профилю спортивно-оздоровительного туризма: Автореф. канд. дис. М., 2001. – 23 с. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002.
 • Горлинская Н. Массовик-затейник. Организация корпоративных мероприятий. Универсальные сценарии для любой компании/ Н. Горлинская – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 253 с.
 • Далинский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах.
 • Жданова О.М. Управління фізичною культурою.
 • Записоцький А.С. Методика роботи молодіжної дискотеки.
 • Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. Минобразования РФ. – М.: РМАТ, 2002, с. 151.
 • Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе. – М.: Феникс, 2005. – 314 с.
 • Лавров Ф.Н. Профессиональна подготовка менеджеров-аниматоров в образовательных учреждениях туристического профиля: Автореф. канд. дис. М., 2000. – 19 с.
 • Об анимационной деятельности в туристических и спортивно-оздоровительных учреждениях/ И.И. Булыгина, Российская международная академия туризма. – М.: 2004.
 • Організація дозвілля в туристичній індустрії. Опорний конспект лекцій для студентів професійного спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» варіативної компоненти «Менеджмент туристичної індустрії»
 • Педагогіка туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. /За ред. проф. Федорченка В.К., проф. Фоменка Н.А., доц. Скрипник М.І., доц. Цехмістрової Г.С. / – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 296 с.

Інформаційні ресурси:

 • http://bibook.ru/books/33967/default.htm
 • http://dw6.ru/ponyatiye_i_funktsii_animatsii.html
 • https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13209
 • www.tourlib.columb.net.ua
 • www.tourism.gov.ua
 • http://www.tourism.puet.edu.ua/files/licrus16/otad_oc.pdf
 • www.zakon.rada.gov.ua
 • https://nauchforum.ru/studconf/gum/ii/365
 • http://netref.ru/opredelenie-animacii-v-turizme-i-gostepriimstve-ponyatie.html
 • https://novosti-turbiznesa.info/articles-13-1.html
 • http://www.pglu.ru/store/catalog/courses/animatsiya_v_turizme_i_gostinichnom_servise/
 • https://www.scienceforum.ru/2015/1356/8610
 • http://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/animatsiya-v-turizme.html
 • https://studbooks.net/781837/turizm/tipologiya_vidy_funktsii_animatsii_turizme
 • http://tourlib.net/statti_tourism/ageeva.htm
 • http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/chapter-1684/