Пізнавально-природничий туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Благодир С. Ф.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сБлагодир С. Ф.
ГРТ-42сБлагодир С. Ф.
ГРТ-43сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Природні ресурси сьогодні становлять основу ефективного розвитку туризму. Проте, їх використання часто супроводжується негативними наслідками, тому все більшого поширення набувають пізнвально-природні види туризму, які є більш бережними до природного довкілля.

Мета вивчення дисципліни “Пізнавально-природничий туризм” є формування умінь та навиків для організації туристичної діяльності з пізнавальною метою використовуючи потенціал природних рекреаційно-туристичних ресурсів.

Завданням вивчення дисципліни є:

 • розуміння теоретичних особливостей пізнавально-природничого туризму;
 • визначення основних напрямів туристичного використання природних об’єктів;
 • визначення сучасного стану розвитку пізнавально-природного туризму;
 • вироблення навиків оцінювання природних об’єктів для організації пізнавально-природного туризму;
 • ознайомити із специфікою організації природно-пізнавальних турів.

знати:

 • теоретичні особливості розвитку пізнавально-природного туризму;
 • напрями туристичного використання природних об’єктів;
 • основні об’єкти, що використовуються для пізнавально-природного туризму в Україні та світі;
 • сучасний стан туристичного використання природних об’єктів;
 • особливості організації пізнавально-природних турів.

вміти:

 • виділити найбільш оптимальні природні туристичні ресурси для організації пізнавально-природного туризму;
 • оцінювати природно-туристичний потенціал території;
 • визначити напрями оптимального туристичного використання природних об’єктів;
 • досліджувати сучасний стан розвитку пізнавально-природничого туризму;
 • досліджувати атрактивність природно-туристичних об’єктів;
 • розробляти пізнавально-природничі тури.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Екологічний туризм і агротуризм» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько // Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр географ. факультету, 2013. – 18 с.
 • Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: Навчальний посібник. – К.: Альтер-прес, 2009. – 358 с.
 • Зінько Ю. Збереження і сталий розвиток Карпат: Навчальний посібник зі сталого туризму / Ю. Зінько, М. Рутинський, Н. Кудла [та ін.] / за ред. М. Катсакіорі, М. Алемпакі, П. Джеракіс. – К., 2008. – 103 с.
 • Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу «Туризм на природоохоронних територіях» для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») / С. Ф. Благодир, Ю. В. Зінько // Львів: Лаборат. темат. картографування; Малий видавн. центр географ. факультету, 2014. – 29 с.

 Рекомендована література

Базова

 • Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Українських Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна конференція «Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи вирішення» : Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
 • Зінько Ю.В. Українські Карпати: екотуризму чи екотероризм? / П.А.Горішевський, Ю.В.Зінько // Наукові вісті Галицької Академії. – 2009. – Спеціальний випуск. – С. 3-5.
 • Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 202 с.
 • Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та особливості організації / О. Кузьменко // Схід. – 2002. –№ 2. – С. 68.
 • Пидмогильный С., Зинько Ю., Вовк В., Пестерева А. Экотуризм в Украине: природный потенциал стимулирует развитие рынка. – Ж. Турбизнес. – 2010. – № 6(36). – С. 13-15.
 • Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: підручник Вінниця: // ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 178 с.
 • Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник / Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика, 2004. −360 с.
 • Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб. // Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 206 c.
 • Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Храбовченко В.В. Экологический туризм. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
 • Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c.

Допоміжна:

 • Вишневський В.І. Екологічний туризм: навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140с.
 • Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток екотуризму на природно-заповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999. – С. 191-193
 • Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. – К., 2001. – С. 89-95.
 • Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм як регулюючий чинник урбанізації // Фізична географія і геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001. – №40. С.47 – 52
 • Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм як дидактична основа раціонального природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць. – К., 2002. – С. 45-50.
 • Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир, М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1 (вип. 27). – С. 369-378.
 • Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого туризму у національному природному парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько, В.П.Брусак, М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
 • Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
 • Зінько Ю. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі Транскарпатської екологічної мережі / В.Брусак, Ю.Зінько, С.Благодир, Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип.38. – С. 45-57.
 • Правові і методологічні аспекти сільського та інших немасових видів туризму: методичний посібник / В.Васильєв, П.Горішевський, Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. – Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
 • Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін. Рекреація і туризм у Яворівському національному природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук, І.В.Кучинська, І.М.Маркович // Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи: навчальний посібник [за ред. Волкова С.С., Семенова О.О.]. – Київ, 2009. – С. 137-142.
 • Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники») / Я.П.Дідух, В.М.Ермоленко, О.Т.Крижанівська та ін. – К., 2000. – 85 c.
 • Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. /Е. Ю. Колбовский. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр „Академия”, 2008. – 256 с.
 • Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті сталого розвитку території. //Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат. міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189-191.
 • Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
 • Смаль В. В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В. В. Смаль, І. В. Смаль // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.
 • Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні : Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.
 • Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism / [Edited by Ihor Bubniak and Andrzej Solecki] – Krosno, 2014. – 208 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус