Пізнавально-природничий туризм (242 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Дмитрук Р. Я.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сБлагодир С. Ф.
ГРТ-42сБлагодир С. Ф.
ГРТ-43сБлагодир С. Ф.

Опис курсу

Мета курсу: формування теоретичних знань та практичних навиків щодо організації пізнавальних подорожей на основі природних атракцій і місцевостей, природоохоронних територій, створення інформаційно-освітнього забезпечення пізнавально-природничого туризму, оволодіння основами менеджменту та маркетингу цього виду туризму та вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду в цій сфері.
Завдання дисципліни:
1) Ознайомити з теоретико-методичними основами пізнавально-природничого туризму;
2) Ознайомити з головними видами пізнавально-природничого туризму і об’єктами зацікавлень туристів;
3) Забезпечити знання і навики з організації організації пізнавальних подорожей з охопленням природних туристичних атракцій, їх інформаційно-рекламного й інфраструктурного забезпечення;
4) Представити зарубіжний і вітчизняний досвід з організації і просування продуктів і послуг пізнавально-природничого туризму на регіональному і локальному рівні.

У результаті вивчення дисципліни „Пізнавально-природничий туризм” студент повинен знати:
˗ головні поняття, терміни, принципи і функції пізнавального природничого туризму;
˗ основні види і форми природничого туризму;
˗ природні ресурси і атракції для пізнавально-природничого туризму в Україні і Світі;
˗ найвідоміші світові та вітчизняні регіони і центри розвитку різних видів природничого туризму;
˗ особливості організації природничого туризму на природоохоронних територіях;
˗ сутність, завдання та функції менеджменту природничого туризму;
˗ специфіку ринку послуг, попиту і пропозиції у сфері пізнавального природничого туризму;
˗ фактори ризику, види небезпек при організації природничих пізнавальних подорожей та шляхи їх подолання;
˗ потенційні можливості та стримуючі фактори розвитку пізнавального природничого туризму в Україні.
Студент повинен вміти:
˗ оцінювати потенціал територій та об’єктів для використанні у пізнавально-природничому туризмі;
˗ проектувати маршрути та дидактичні стежки для пізнавальних подорожей;
˗ складати програми пізнавально-природничих турів для роботи з різними групами туристів;
˗ проводити елементарні маркетингові дослідження попиту на різні види природничого пізнавального туризму;
˗ створювати самостійні турпродукти для різних видів природничого пізнавального туризму;
˗ організовувати просування вибраного туристичного продукту на ринок;
˗ забезпечувати дотримання основних природоохоронних вимог та правил особистої безпеки під час проведення турів;
˗ застосовувати ресурси мережі Інтернет для збору інформації про вітчизняні та світові центри природничого пізнавального туризму, турпродукти операторів, що працюють у цій галузі.
Результатом вивчення цієї дисципліни є набуття бакалаврами таких компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища;
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності:
ФК17. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичнй потенціал території;
ФК21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту;
ФК23. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах.
«Природно-пізнавальний туризм» як складова підготовки бакалавра, має сприяти досягненню таких програмних результатів навчання:
ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;
ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.

Рекомендована література

Базова:

 • Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Українських Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна конференція «Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи вирішення» : Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
 • Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 202 с.
 • Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: підручник Вінниця: // ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2016. – 178 с.
 • Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник / Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика, 2004. −360 с.
 • Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб. // Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 206 c.
 • Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. –К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c.

Допоміжна:

 • Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток екотуризму на природно-заповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999. – С. 191-193
 • Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм як регулюючий чинник урбанізації // Фізична географія і геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001. – №40. С.47 – 52
 • Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм як дидактична основа раціонального природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць. – К., 2002. – С. 45-50.
 • Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир, М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1 (вип. 27). – С. 369-378.
 • Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
 • Зінько Ю. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі Транскарпатської екологічної мережі / В.Брусак, Ю.Зінько, С.Благодир, Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2010. – Вип.38. – С. 45-57.
 • Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін. Рекреація і туризм у Яворівському національному природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук, І.В.Кучинська, І.М.Маркович // Збірник методичних матеріалів з питань природно-заповідної справи: навчальний посібник [за ред. Волкова С.С., Семенова О.О.]. – Київ, 2009. – С. 137-142.
 • Дмитрук Р., Гавінський А., Яцишин А. Геоархеологічні пам’ятки північного уступу Львівського плато в межах Львова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – – Вип. 2(13). – С. 48–62.
 • Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
 • Смаль В. В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В. В. Смаль, І. В. Смаль // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.
 • Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні : Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.
 • Яцишин А., Дмитрук Р., Гавінський А. Природопізнавальні та геоархеологічні маршрути східної частини Львова // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Збірник наукових праць. 01 (12) 2021. – С. 155-179. DOI: 10.30970/GPC.2021.1.3462
 • Яцишин А., Богуцький А., Дмитрук Р., Маліо Я. Геотуристичні об’єкти і маршрути на території Самбірсько-Хирівського терасового передгір’я // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – 2022. – Вип. 01(14). – С. 33-61. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3830

Силабус: Пізнавально-природничий туризм. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус