Байрак Галина Ростиславівна

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Halyna.Bayrak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

-інтерпретація космічних та аерофотознімків;

-методика використання дистанційних даних  у географії та геоморфології;

-застосування ГІС для вивчення рельєфу і сучасних екзогенних процесів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

Байрак Г.Р Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с

Байрак Г.Р. Векторна графіка у картографуванні: Навч-метод. посібн. /Г.Р.Байрак, О.С.Коссак. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 80с.

Байрак Г. Геоморфологічні особливості Межибродського комплексу скель у Верхньодністерських Бескидах / Байрак Г., Зозуля М.// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – с.125-132.

Статті та матеріали конференцій

Байрак Г. Скелі “Розгірче” та їхнє використання в геотуристичних цілях / Г.Р. Байрак, Л.В. Теодорович// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2018. – С. 85-98.

Байрак Г. Морфологія і динаміка русла Стривігора на Передкарпатській височині / Г. Байрак, У. Ковальчук // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017, Вип. 1 (7). – С. 64-76.

Байрак Г.Р. Руслова мережа Львова: зміни за історичний період та сучасний стан /Галина Байрак// Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2016. – Випуск 50. – с. 3-21.

Байрак Г.Р. Построение морфометрических карт средствами ГИС для изучения истории развития Гологоро-Кременецкой гряды/ Байрак Г.Р., Кравчук Я.С. // Геоморфологи: Современные методы и технологии цифрового моделирования рельефа в науках о Земле. – Вып. 6. – М.: Медиа-ПРЕСС, 2016. – С. 40-44+4 іл.

 

Байрак Г. Зміни русел малих рік в контексті змін лісистості їхніх басейнів (на прикладі р. Підбуж Старосамбірського району) /Галина Байрак // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн.наук.праць – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2016. – С. 18-31.

 

Байрак Г.Р. Космічна інформація як засіб дослідження площової ерозії на орних землях Волино-Подільської височини// Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доповідей: (м. Київ, 2016 р.).  ISBN 978-966-02-8019-9 (електронне видання). – С. 17-20.

Байрак Г.Р. Дослідження ерозійно-акумулятивних процесів рік Українських Карпат на основі ГІС та авторського програмного модуля/ Галина Байрак, Ігор Муха// Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Вип.21. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – с.13-18

Байрак Г.Р. Применение ГИС/ДЗЗ-технологий для оптимизации природопользования в бассейне равнинной реки (на примере полесской части Западного Буга)/ И. П. Ковальчук, Г. Р. Байрак, Д. В. Ивченко // География и природные ресурсы. – Новосибирск-Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2014. – № 2. – с. 186-194.

Байрак Г.Р. Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки// Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Зб. наук. праць ГІС-форума. Харків, 19-21 березня 2014. – Вип.19. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014.– с.3-6.

Байрак Г.Р. Комп’ютерне моделювання ерозійно-акумулятивних процесів водотоків Українських Карпат/Галина Байрак, Ігор Муха// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн.наук.праць – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2014. – с. 3-9.

Байрак Г.Р. Класифікація ознак виразності сучасних екзогенних процесів України на матеріалах дистанційного зондування Землі // Україна: географія цілей і можливостей. Збірник наук. праць. – 2013. – т.3. – с. 96-99.

Байрак Г.Р. Особливості досліджень  русел рік та руслових процесів за допомогою методів ДЗЗ // Географічна наука і практика: Виклики епохи. Мат. міжн. наук. конф. до 130-річчя географії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – т.2. – с.195-198.

Байрак Г.Р. Застосування ГІС для візуалізації паводконебезпечних районів із врахуванням морфології та літології річкових долин (на прикладі долин рік Прибескидського Передкарпаття)// Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвідомч. наук.-техн.збірн. – 2013. – Вип.78. – с. 43-48.

Байрак Г.Р. Деградаційно-відновлювальніпроцеси у долинах малихрікЯворівськоїулоговини на Львівщині// Екологічніпроблемиприродокористування та охоронанавколишньогосередовища (за результатами Всеукраїнської науково-практ. конф. Рівне, 7-9 листопада 2013 р.):Збірникнауковихпраць. / За ред. проф. Д.В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2013. – с.3-5.

Байрак Г.Р. Різночасові та сучасні дослідження активності руслових процесів на Верхньобескидській ділянці Дністра/ Байрак Г.Р.// Фізична географія та геоморфологія. Вип.66. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – с. 216-225.

Байрак Г.Р. Використання космічних великомасштабних знімків для досліджень каньйону Дністра з метою спортивно-оздоровчого туризму/ Байрак Г.Р. // Туристичні ресурси як чинник розвитку територій: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару (9-10 грудні 2011 р.). – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2012. – с. 230-233.

Байрак Г. Формування скельних комплексів Бескидів/ Г.Байрак, М. Гаврилів// Фізична географія та геоморфологія. Вип. 3(64). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – С. 63-72.

Байрак Г.Р. Сучасні руслові процеси і динаміка русла р. Тиси на ділянці перетину Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма/ Байрак Г.Р.// Фізична географія та геоморфологія. Вип.62. – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – с. 45-54.

Байрак Г.Р. Аерокосмічні дослідження змін природно-господарських компонентів у басейні Полтви на межі ХХ-ХХІ ст./Байрак Г.Р.// Вісник Львівського університету. Сер геогр. Вип. 39. – 2011. – с. 10-21.

Байрак Г.Р. Методичні прийоми визначення та відображення густоти розчленування рельєфу у середовищі ArcGIS // Фізична географія та геоморфологія. Вип.58. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – с. 137-143.

Байрак Г. Космомоніторинг антропогенно-порушених територій (на прикладі Новороздільського сірчаного родовища)/ Г. Байрак// Можливості супутникових технологій у сприянні вирішення проблем Львівщини: Матеріали регіон. Наради. – Львів, 2009. – с. 19-22.

Байрак Г.Р. Виявлення та дослідження сучасних екзогенних процесів України засобами ДЗЗ/ Г.Р. Байрак// Фізична географія та геоморфологія. Вип.56. – К., 2009. – с. 91-95.

Байрак Г. Висвітлення морфометричних показників рельєфу методами ArcGIS// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали міжн.семінару. – Львів, 2008. – с. 135 – 140.

Байрак Г. Зміни природокористування Яворівського військового полігону Львівщини на основі ГІС/ДЗЗ-технологій// Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матеріали доповідей Першої Всеукраїнської конф.(Київ, 2008). – К.: Наук.Думка, 2008. – с. 162 – 164.

Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів – Львів: Видавн.центрЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 76 с.

Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними: Монографія. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 296 с.

Чупило Г. Палеокріогеннамікроулоговинна мережа Волинської височини (за даними аерознімань). – Вісник ЛНУ. Серія географічна. 2006. Вип.33. – с.444-448.

Г.ЧупилоІсторико-тектонічні особливості формування гідромережі Українських Карпат на основі аналізу 3d-моделі рельєфу // Зб. наук. праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій» – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С.141-151.

Біографія

 

Народилася у м.Чортків Тернопільської області. Кандидат географічних наук з 2000 р. (тама дисертації: “Інтерпретація космічних та аерозображень території заходу України при інженерно-геоморфологічних дослідженнях”).
Закінчила географічний факультет Львівського університету (1989), аспірантуру (1999); 1989–96 інженер, молодший науковий співробітник, 2000–02 асистент, з 2002 – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії.
Видала більше 60 наукових праць.

 

Нагороди

Нагороджена Грамотою ректора “За багаторічну сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності”. (2018р.)

Методичні матеріали

Байрак Г.Р Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с

Байрак Г.Р. Методичні вказівки для навчальної роботи студентів з курсу «Методи геоморфологічних досліджень»/ Г.Р. Байрак – Львів, 2012. – 35 с.

Байрак Г.Р. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі»/ Байрак Г.Р., Муха Б.П. – Львів, 2012. – 32 с.

Байрак Г.Р., Муха Б.П.Дистанційні дослідження Землі.­– Навч. посібник. – Львів:Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!