Методи геоморфологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Байрак Г. Р.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31сдоцент Байрак Г. Р.
ГрФ-32сдоцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Мета: дати студентам знання про геоморфологічні методи і розвинути вміння застосовувати їх у загальних і спеціалізованих дослідженнях рельєфу земної поверхні.

Завдання: вивчення різноманітних геоморфологічних методів, прийомів і методик, оволодіння практичними навиками організації досліджень і використання отриманих знань для розв’язання наукових і практичних доручень в галузевих роботах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні методи геоморфологічних досліджень (різного рангу) – при вивченні морфології, генезису, віку, історії розвитку і сучасної динаміки рельєфу; класифікації методів (за різними ознаками); основні морфологічні комплекси рельєфу, механізми їх формування та методи їх вивчення; генетичні комплекси рельєфу, механізми їх формування та методи їх вивчення; структуру та принципи організації геоморфологічних досліджень (в першу чергу польових) – фундаментальних і прикладних; методику відбору зразків для різних видів лабораторних аналізів при геоморфологічних дослідженнях; області застосування, похибки, переваги і недоліки аналітичних методів вивчення рельєфу; принципи і методи фіксації та обробки польових даних при геоморфологічних дослідженнях; роль геоморфологічних досліджень у різних галузях практичної діяльності; новітні методи геоморфологічних досліджень;послідовність виконання досліджень генетичних категорій рельєфу.

вміти:1) виконувати камеральну підготовку до польових робіт, 2) розробляти програму досліджень і критерії прокладання маршруту, 3) відокремлювати морфологічні елементи рельєфу, 4) розрізняти їхню структурну обумовленість чи аструктурність, 5) описувати геологічні розрізи, 6)  вивчати рельєфотвірні процеси, 7) досліджувати такі генетичні категорії рельєфу, як флювіальні, карстові, гравітаційні, вулканічні, еолові, мерзлотні, процеси на берегах морів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення.

 • Байрак Г.Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.
 • Спиридонов А.И. Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования. – М.: Высшая школа, 1970.
 • Башенина Н.В., Леонтьев О.К., Пиотровский М.В., Симонов Ю.Г. Методическоеруководство по геоморфологическомукартированию и производствугеоморфологическойсьемки в масштабе 1:50000, 1:25000. М., МГУ, 1962.
 • Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування / Я.С. Кравчук – Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 173 с.
 • Методика полевыхфизико-географическихисследований. Под ред. А.М. Архангельского. – М.: Высшая школа, 1972.
 • Минина Е.А., Старченко В.В. Методическое пособие по составлению мелкомасштабных карт четвертичных образований к Госгеолкарте – СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2005. – 190 с.
 • Нестерович В.Н. Методика изучениярельефаокружающейтерритории // Вопр. Методики школьного геогр. краеведения. – Мн., 1982.
 • Руководство по детальному геоморфологическомукартированию / Под ред. Л.Демека. Брно. 1976.
 • Симонов Ю.Г. Геоморфология. Методология фундаментальных исследований. – СПб: Питер, 2005. – 427 с.
 • Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геоморфологических исследований: Методология. Учеб.пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 191 с.
 • Чемеков Ю.Ф., Ганешин Г.С., Соловьев В.В. Методическоеруководство по геоморфологическимисследованиям. М.:Недра, 1972.

 

Рекомендована література

 • Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. ­– Навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с. (до розд.2).
 • Башенина Н.В. Геоморфологическое картографирование. – М.: МГУ, 1978.
 • Беручашвили Н. Л., Жучкова В. К.Методыкомплексныхфизико-географическихисследований. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 320 с.
 • Гардинер В. Дакомб Р. Полевая геоморфология: Пер. с англ. – М.: Недра, 1990. – 239 с.
 • Динамическая геоморфология: Учебное пособие / Под ред. Г.С. Ананьева, Ю.Г. Симонова, А.И. Спиридонова. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 448с.
 • Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985.
 • Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов.­– М.: Изд-во АН СССР, 1962.
 • Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика. – М.: МГУ, 1983.
 • Иванов В.Н. Песчаные породы и методы их изучения. – Л., Недра, 1969. – 248 с.
 • Ивановский Л.Н. Экзогенная литодинамика горнах стран. – Новосибирск: Наука, 1993. – 160 с.
 • Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Академия, 2004. – 400 с.
 • Каждан А.Б. Методологические основы разведки месторождений полезных ископаемых. – М.: Недра, 1974. – 272 с.
 • Карпенко Н.І. Рельєф морських берегів: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 308 с.
 • Ковальчук І.П. Флювіальна геоморфологія. Текст лекцій. –Львів: Вид-во ЛДУ, 1992.
 • Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. – М.: Изд-во МГУ, 1986.
 • Ободовський О.Г. Руслові процеси. Навчальний посібник. – К.: РВЦ Київського університету, 1998. – 134 с.
 • Палієнко В.П.Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України /В.П. Палієнко, Р.О. Спиця// – К.: Наук.думка, 2013. – 263 с.
 • Палієнко В.П. Сучасна динаміка рельєфу України/ Палієнко В.П., Матошко А.В., Барщевський М.Є., Спиця Р.О., Жилкін С.В., Кучма Г.В., Романенко Г.В., Чеботарьова Л.Ю. та ін. – Київ: Наукова думка, 2005. – 267 с.
 • Петрусевич М.Н. Аэрометоды при геологическихисследованиях. – М.: Недра,1962. – 408 с.
 • Сіренко І.Палеогеоморфологія : навч. посібник / І. Сіренко, М. Іваник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 432 с.
 • Сіренко І.М. Динамічна геоморфологія. – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2003.
 • Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. – М.: Недра, 1985.
 • Справочник по инженерной геологии / Под ред. Чуринова М.В. – М.: Недра, 1979.
 • Стецюк В.В, Ковальчук І.П. Основи геоморфології. – К.: Вища школа, 2005.
 • Толстых Е.А. Методика измерения количественных параметров экзогенных геологических процессов. – М.: Недра, 1984.
 • Флоренский П.В., Милосердова Л.В., Балицкий В.П. Основы литологии: Учебное пособие. М., РГУ Нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003. – 105 с.
 • Хмелевской В.К. Геофизические методы исследований. Учебное пособие/Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И., Калинин А.В., Попов М.Г., Селивестров Н.И., Шевнин В.А. – М., 2006. – 232 с.
 • Щукин И. С. Общая геоморфология. Т. 1- – М.: Изд-воМоск. ун-та, 1960, 1964, 1974.

 Інформаційні ресурси

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму