Методи сучасних геоморфологічних досліджень (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Байрак Г. Р.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Байрак Г. Р.
ГрФ-32сдоцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Студенти отримують засади підготовки до польових виробничих практик і подальших самостійних геоморфологічних досліджень, а також найважливіші знання про комплекс методів польових і камеральних робіт під час вивчення рельєфу території і сучасної морфодинаміки. У курсі розглянуто послідовності вивчення різних генетичних категорій рельєфу і сучасних рельєфотвірних процесів, які потрібні для спеціалістів в галузі експедиційних та стаціонарних вишукувань.

Мета дисципліни полягає у формуванні знань студентів про методи і підходи до вивчення рельєфу і сучасних рельєфотвірних процесів, умінні застосовувати їх у загальних та спеціалізованих дослідженнях.
Ціль у вивченні різноманітних геоморфологічних методів, прийомів і методик, оволодінні практичними навиками організації
досліджень і використанні отриманих знань для розв’язування наукових і практичних доручень в галузевих роботах.

Дисципліна розвиває у здобувача такі загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, у вирішенні конкретних проблем.
ЗК 2. Знання та розуміння предметної сфери географії та розуміння професійної діяльності.
Фахові компетентності такі:
ФК 1. Здатність працювати колективно у плануванні, організації та виконанні наукових і науково-технічних проектів, у тім числі міждисциплінарних, описувати, документувати і презентувати результати.
ФК 2. Здатність застосовувати кількісні та якісні методи, інформаційні
технології при вивченні сфер географічної оболонки, суспільства на різних просторово-часових рівнях.
ФК 3. Здатність застосовувати знання з історії географії, теорії,
парадигми, концепції для дослідження географічних явищ і процесів, ідентифікувати нові об’єкти, реєструвати їх властивості та
класифікувати.
ФК 4. Здатність проводити та інтегрувати польові та лабораторні дослідження з допомогою відповідної методології та технологічних засобів, аналізувати та узагальнювати інформацію, моделювати процеси.
ФК 11. Здатність розробляти і створювати картографічні моделі із застосування геоінформаційних технологій, статистичних і математичних методів.
ФК 15. Здатність аналізувати склад і будову ландшафтів, робити науково виважені висновки, інтерпретувати результати дослідження і застосовувати їх у прикладній сфері.
ФК 16. Здатність проводити геоморфологічні та палеогеографічні
дослідження на базі наукових теорій географії, геології та інших природничих наук із застосуванням технологічних засобів.
Програмні результати навчання передбачають:
ПРН 2. Визначати зміст базових понять географії, а також суміжних та світоглядних наук.
ПРН 3. Знати парадигми, теорії, концепції географії та застосовувати їх у предметній сфері відповідно до спеціалізації.
ПРН 4. Використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації та аналізу природно-географічних об’єктів і систем.
ПРН 10. Проводити комплексні і прикладні геоморфологічні та палеогеографічні дослідження території.
Після завершення цього курсу студент також буде :

знати: основні методи геоморфологічних досліджень (різного рангу) – при вивченні морфології, генезису, віку, історії розвитку і сучасної динаміки рельєфу; класифікації методів (за різними ознаками); основні морфологічні комплекси рельєфу, механізми їх формування та методи їх вивчення; генетичні комплекси рельєфу, механізми їх формування та методи їх вивчення; структуру та принципи організації геоморфологічних досліджень (в першу чергу польових) – фундаментальних і прикладних; методику відбору зразків для різних видів лабораторних аналізів при геоморфологічних дослідженнях; області застосування, похибки, переваги і недоліки аналітичних методів вивчення рельєфу; принципи і методи фіксації та обробки польових даних при геоморфологічних дослідженнях; роль геоморфологічних досліджень у різних галузях практичної діяльності;
новітні методи геоморфологічних досліджень; послідовність виконання досліджень генетичних категорій рельєфу;
вміти:

 •  виконувати камеральну підготовку до польових робіт,
 •  розробляти програму досліджень і критерії прокладання маршруту,
 •  відокремлювати морфологічні елементи рельєфу,
 •  розрізняти їхню структурну обумовленість чи аструктурність,
 • описувати геологічні розрізи,
 • вивчати рельєфотвірні процеси,
 • досліджувати такі генетичні категорії рельєфу, як флювіальні, карстові, гравітаційні, вулканічні, еолові, мерзлотні, процеси на берегах морів.

 

Рекомендована література

Основна

Допоміжна

 1. Байрак Г.Р. Методичні прийоми визначення та відображення густоти розчленування рельєфу у середовищі ArcGIS/ Г.Р.Байрак // Фізична географія та геоморфологія. Вип.58. – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – с. 137-143.
 2. Карпенко Н.І. Рельєф морських берегів: навч. посіб. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 308 с.
 3. Ковальчук І.П. Флювіальна геоморфологія. Текст лекцій. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1992.
 4. Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 173 с.
 5. Лукієнко О.І. Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу: підручник. – Київ: ВПЦ Київ. ун-т, 2002. – 366 с.
 6. Нестерович В.Н. Методика изучения рельефа окружающей территории // Вопр. Методики школьного геогр. краеведения. – Минск, 1982.
 7. Ободовський О.Г. Руслові процеси. Навчальний посібник. – К.: РВЦ Київського університету, 1998. – 134 с.
 8. Палієнко В.П., Спиця Р.О. Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України – К.: Наук.думка, 2013. – 263 с.
 9. Палієнко В.П. Сучасна динаміка рельєфу України/ Палієнко В.П., Матошко А.В., Барщевський М.Є., та ін. – Київ: Наукова думка, 2005. – 267 с.
 10. Паранько І.С. Загальна геологія /І.С, Паранько, А.О.Сіворонов, В.Д.Євтєхов. Електронний ресурс: http://geology.lnu.edu.ua/GEO/E-books/Sivoronov_gen-geo/3-1-3_2.pdf
 11.  Практикум з курсу “Геоморфологія”. Навчально-методичний посібник. /Байрак Р.С., Гнатюк Р.М., Горішний П.М., Хомин Я.Б. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 95 с.
 12. Руководство по детальному геоморфологическому картированию / Под ред. Л.Демека. – Брно, 1976.
 13. Світличний О.О. Основи ерозієзнавства: підручник / О.О. Світличний, С.Г. Чорний. ­– Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 265 с.
 14. Сіренко І. Палеогеоморфологія : навч. посібник / І. Сіренко, М. Іваник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 432 с.
 15. Шуйский Ю.Д. Типи берегів Світового океану / Ю.Д. Шуйский. – Одеса: Астропринт, 2000. – 480 с.
 16. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел: монографія / Ю.С. Ющенко. – Чернівці: Рута, 2005. – 319 с.
 17. Burbank D.W., Anderson R.S. Tectonic geomorphology (2nd ed.). – Chiches-ter: Wiley-Blackwell, 2011. – 454 р.