Геоморфологія з основами четвертинної геології-1к (103 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Байрак Г. Р.ГРН-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ГРН-11сТоменюк О. М.

Опис курсу

Мета ‒ набуття теоретичних і практичних знань та вмінь розпізнавання й опису генетичних типів четвертинних відкладів і форм рельєфу Землі ендогенного та екзогенного походження, оволодіння методами їхнього дослідження.
Цілі ‒ ознайомлення з основними концепціями формування рельєфу земної поверхні; вивчення генетичної класифікації та стратиграфії відкладів четвертинної системи; оволодіння методикою вивчення найпоширеніших генетичних типів континентальних відкладів і форм рельєфу.

Після завершення курсу студент

знатиме: історію розвитку геоморфології, її галузеву структуру, морфологічні та генетичні класифікації рельєфу, чинники і процеси, які формують рельєф земної поверхні; основні форми рельєфу ендогенного походження; основні форми флювіального, схилового, карстового, льодовикового, водно-льодовикового, еолового, кріогенного генезису та особливості їхнього формування; принцип стратиграфічного розчленування та підрозділи четвертинної системи; генетичну класифікацію та основні розпізнавальні ознаки найпоширеніших генетичних типів четвертинних відкладів.

вмітиме: будувати такі морфометричні картограми та карти: горизонтального та вертикального розчленування, крутості схилів; давати морфологічну характеристику рельєфу місцевості; визначати генезис і вік рельєфу на основі аналізу геологічних та геоморфологічних карт; будувати геолого-геоморфологічні профілі та виконувати їхній аналіз; будувати геоморфологічні карти великих масштабів; читати та аналізувати карти четвертинних відкладів, розрізняти основні генетичні типи четвертинних відкладів.

Soft skills: уміння формувати власну думку і приймати рішення; створювати презентації; управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання лабораторних робіт; позитивно налаштовуватися на результати роботи і системно контролювати процес навчання.

У результаті вивчення цього курсу студенти повинні володіти загальними компетентностями:

 • К04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • К08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Дисципліна розвиває такі фахові компетентності:

 • К13. Здатність застосовувати базові знання з географії, геології, геоморфології, фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій при вивченні ґенези, охорони та оцінки ґрунтів та земель.
 • К17. Здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер.
 • К22. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.
 • К24. Здатність інтегрувати здобутті знання в галузі ґрунтознавства з метою охорони грунтів, відтворення та збереження притаманних ґрунтам властивостей в практичних цілях; управляти родючістю ґрунту; формувати геопросторові бази даних властивостей ґрунтів, здійснювати картографування ґрунтового покриву.

Програмні результати навчання:

 • ПР06. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер.
 • ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер.
 • ПР10. Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Основна:

 • Горішний П.М. Морфологічний аналіз рельєфу. Навч.посібн. – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2022. – 120 с. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/Horishnyy-Morfol-analiz-reliefu-book-2022.pdf
 • Мельничук Г. В., Мельничук В. Г. Геоморфологія з основами четвертинної геології : навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2021. 212 с.
 • Основи геоморфології: навчальний посібник/ уклад. О. І. Ситник, Д.О. Панкратенкова. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 166 с.
 • Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М.Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с.
 • Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. – К.: «Вища школа», 2005. – 495 с.
 • Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. Методи дослідження четвертинних відкладів: навч.-методич. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.
 • Migoń P. Geomorfologia. – Warszawa: PAN, 2006. – 460 s.
 • Nichols Gary Sedimentology and Stratigraphy. – John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, UK, 2009. – 432 p.

Додаткова:

 • Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 152 с.
 • Герасименко Н.П. Палеогеографія четвертинного періоду України (палеоландшафти): підручник.– К.: Прінт-Сервіс, 2020. – 296 с.
 • Карпенко H.I. Рельєф мор­ських берегів: навч. посібник (для вищих навч. закл.) – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/publications/karpenko_more.pdf
 • Ковальчук М.С. Геологія і геоморфологія (геологічні процеси): навч. посібник. – К.: НАУ, 2018. – 148 с.
 • Колтун О.В. Вступ до геоморфології: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 80с. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/publications/koltun_vstup_geomorfol.pdf
 • Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 176 с.
 • Ободовський О.Г. Руслові про­цеси: навч. посібник. – Київ: РВЦ Київського ун-ту, 1998. – 134 с.
 • Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття: навч. посібник. – Луцьк: ВНУ ім. Л. Українки, 2009. – 284 с.
 • Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О.Вахрущев, І.П. Ковальчук, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Сте­цюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.
 • Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства: підруч. – Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 265 с.
 • Charlton Ro. Fundamentals of fluvial geomorphology. – Routledge, New York. – 2008. – Р. 234. ISBN 978-0-415-33454-9.
 • Huggett R.J. Fundamentals of Geomorphology. Third Edition. – New York: Routledge, 2011. – 536 р.
 • Encyclopedia of Quaternary Science. – Elsevier, 2013. –http://dx.doi.org/1016/c2009-0-64565-7

Інформаційні ресурси:

Матеріали

Питання до іспиту

 1. Суть науки геоморфології, її основні напрями.
 2. Геоморфологічні концепції В. Девіса.
 3. В. Пенк та його внесок у геоморфологію.
 4. Українські вчені-геоморфологи.
 5. Морфологічна та морфометрична класифікації рельєфу.
 6. Генетична класифікація рельєфу.
 7. Класифікація рельєфу за віком.
 8. Генетичні типи четвертинних відкладів.
 9. Методи абсолютних датувань відкладів.
 10. Поняття про тектоногенний рельєф, його види.
 11. Тектоніка літосферних плит і її вплив на рельєф Землі.
 12. Рельєф материкових платформ.
 13. Рельєф рухомих поясів Землі.
 14. Типи тектонічних рухів і створені ними форми рельєфу.
 15. Землетруси як чинник ендогенного та екзогенного рельєфоутворення.
 16. Вулкани, їхні види, типи вивержень.
 17. Види діяльності вулкана, типи вулканічних апаратів.
 18. Рельєф вулканічних областей.
 19. Типи вулканічних порід.
 20. Інтрузивні форми рельєфу.
 21. Поствулканічні явища.
 22. Поняття про флювіальний рельєф і флювіальний процеси. Основні форми флювіального рельєфу.
 23. Русла рік і їхні типи.
 24. Типи алювіальних відкладів.
 25. Заплави, їхнє утворення та класифікації.
 26. Річкові тераси, їхні типи.
 27. Річкові долини. Морфологічні і генетичні типи річкових долин.
 28. Види водної ерозії та її вплив на поверхню Землі.
 29. Головні чинники розвитку ерозійних процесів.
 30. Генетичний ряд ерозійних форм, їхні особливості.
 31. Класифікації яркового рельєфу.
 32. Пролювіальні відклади.
 33. Площинна ерозія. Делювіальні відклади.
 34. Поняття про селі, фактори виникнення.
 35. Класифікація селів.
 36. Види проявів гравітаційних процесів.
 37. Чинники виникнення та активізації гравітаційних процесів.
 38. Види зсувів за механізмом і швидкістю руху, формою переміщення.
 39. Види зсувів за будовою, величиною, віком.
 40. Колювіальні відклади.
 41. Поняття про карст, чинники його розвитку і види за геологічною будовою.
 42. Підземні форми карстового рельєфу і гідродинамічні зони розвитку карсту.
 43. Поверхневі форми і зонально-кліматичні типи карсту.
 44. Поняття про еолові форми рельєфу і чинники розвитку.
 45. Еолові дефляційні і корразійні форми рельєфу.
 46. Еолові акумулятивні форми рельєфу.
 47. Будова еолових відкладів.
 48. Аридно-денудаційний рельєф.
 49. Береговий рельєф, його зони і типи.
 50. Типи інгресійних берегів.
 51. Форми рельєфу абразійних берегів, особливості їхнього формування.
 52. Форми берегового рельєфу, створені поперечним переміщенням наносів та їхнє формування.
 53. Форми берегового рельєфу, створені поздовжнім переміщенням наносів, особливості їхнього формування.
 54. Коралові береги та острови.
 55. Льодовиковий рельєф та умови його утворення.
 56. Плейстоценові зледеніння.
 57. Рельєф зони переважаючої денудації покривних зледенінь.
 58. Рельєф зони переважаючої акумуляції покривних зледенінь.
 59. Рельєф гірських зледенінь.
 60. Типи льодовикових відкладів.
 61. Форми рельєфу і відклади прильодовикової зони.
 62. Вплив клімату на рельєф і рельєфотвірні процеси.
 63. Мерзлотні процеси, деформації і форми рельєфу.
 64. Посткріогенні утворення.
 65. Зональні, міжзональні та азональні геоморфологічні процеси.
 66. Клімато-морфологічна зональність і поясність. Типи клімато-морфологічних зон.
 67. Форми вивітрювання.
 68. Фізичне вивітрювання.
 69. Хімічне вивітрювання.
 70. Елювій: стадії процесу вивітрювання, характер нагромаджень.
 71. Методи геоморфологічних досліджень.

Силабус: Геоморфологія з основами четвертинної геології. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус