Бібліотека

Перелік публікацій: Войтків П. С.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Войтків П. С. Запитання та тестові завдання з курсу «Збалансоване природокористування»: методичні вказівки / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 83 с.

Методичні вказівки містять теми та план лекційного курсу, список рекомендованої літератури, а також тести для підготовки до модулів та заліку з курсу «Збалансоване природокористування» для магістрів денної та заочної форми навчання напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване  природокористування».

Войтків П. С. Збалансоване природокористування: методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 35 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальною програмою для студентів географічного факультету. Його метою є формування у студентів знань із збалансованого природокористування, зокрема в збалансованості, стійкості, толерантності в природокористуванні.
Методичні вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу. Подана програма лекцій, практичних та семінарських занять, а також список рекомендованої літератури та контрольні запитання.

Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування : методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 69 с.

Методичний посібник з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування» присвячений землевпорядному та лісовпорядному плануванню та укладений згідно з навчальною програмою для студентів підготовки магістра, напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».
Метою методичного посібника є формування у студентів знань у вивченні земле- і лісовпорядного планування, земле- та лісовпорядкування, природно-сільськогосподарського і лісогосподарського районування, а також проведення планованих робіт із земле- та лісовпорядкування.
Посібник ознайомить студентів із структурою курсу. Подана розширена програма лекцій, семінарських занять та практичних робіт, а також список рекомендованої літератури та контрольні запитання.

Войтків П. С. Землевпорядне та лісовпорядне планування. Частина 1. Землевпорядне планування : методичні вказівки для виконання практичних робіт / уклав Войтків П.С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 39 с.

Частина 1 присвячена землевпорядному плануванню та укладена згідно з навчальною програмою для студентів підготовки магістра, напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».
Метою методичних вказівок є формування у студентів знань у вивчені землевпорядного планування, землеустрою, землевпорядного проектування, природно-сільськогосподарського районування і паювання земель. Вказівки розкривають суть землевпорядного планування та планування використання та охорони земель, а також природносільськогосподарське районування, яке є основою для оцінки земель та наступним їх плануванням і проектуванням. Також, висвітлено питання проблем роздержавлювання сільськогосподарських підприємств і паювання земель. В методичних вказівках подано питання до семінарських занять та методика і завдання виконання практичними робіт.

Войтків П. С. Картографія : програма курсу, контрольні запитання та тести [методичний посібник] / уклали Кравців С. С., Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 46 с.
Войтків П. С. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем: навчальний посібник / П. C. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 118 с.

Розглянуто місце і роль людини у формуванні екологічної ситуації в місті. Визначено головні проблеми розвитку, зростання і функціонування урбосистеми. Проаналізовано шляхи розвитку урбосистеми загалом і взаємну дію її компонентів, а також вплив міського середовища на прилеглі до міста території і їхні біосистеми.
Для студентів географічного факультету, а також інших природничих вузів і коледжів.

Войтків П. С. Прилади контролю навколишнього середовища : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / уклав Войтків П.С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 38 с.
Войтків П. С. Технології захисту та відновлення ґрунтів : методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021 – 50 с.

Методичні вказівки укладено згідно з навчальної програми для студентів денної та заочної форми навчання географічного факультету. Їх метою є формування у студентів знань із використання технологій правильного обробітку, захисту та відновлення ґрунтового покриву.
Дані вказівки ознайомлять студентів із структурою курсу, програмою лекцій, практичними та семінарськими заняттями, основними положеннями курсу, а також списком рекомендованої літератури та контрольними запитаннями після кожної лекції.

Войтків П. С. Технології захисту та відновлення ґрунтів: методичний посібник / уклав Войтків П. С. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 104 с.

Методичний посібник містять теми та план лекційного курсу, список рекомендованої літератури, а також описові та тестові завдання для підготовки до модулів та заліку з курсу «Технології захисту та відновлення ґрунтів» для ОКР «Магістр», напрямку 18 «Виробництво і технології», спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», спеціалізації «Прикладна екологія та збалансоване природокористування».

Войтків П. С., Іванов Є. А. Збалансоване природокористування : навчально-методичний посібник. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. ‒ 182 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення збалансованого природокористування. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять і самостійної роботи, описові і тестові завдання, список рекомендованої літератури і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу “Збалансоване природокористування” для магістрів спеціальностей 106 “Географія” і 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

Войтків П. С., Іванов Є. А. Землевпорядне та лісовпорядне планування : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 262 с.

У посібнику висвітлено основні поняття і положення землевпорядного та лісовпорядного планування. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять і самостійної роботи, описові і тестові завдання, список рекомендованої літератури і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу «Землевпорядне та лісовпорядне планування» для ОКР «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Войтків П. С., Іванов Є. А. Методи геоекологічних досліджень : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2022. 106 с.

У посібнику висвітлено головні підходи і методи геоекологічних досліджень. Подано розгорнутий план лекцій, порядок виконання практичних робіт, запитання до семінарських занять, індивідуальні завдання, теми для самостійної роботи, список рекомендованих джерел і додатки.
Посібник укладено згідно з навчальною програмою з курсу «Методи геоекологічних досліджень», який читається для студентів ОКР «Бакалавр» (Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 101 Екологія).

Войтків П. С., Іванов Є. А. Технології захисту та відновлення ґрунтів: навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2023. 280 с.

У посібнику висвітлено головні поняття і положення технологій захисту та відновлення (рекультивації) ґрунтів і земельних угідь. Подано розгорнутий план лекцій, запитання до семінарських занять, порядок виконання практичних робіт і самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Розглянуто описові і тестові завдання для самостійної підготовки студентів.
Посібник рекомендовано при вивченні курсів «Технології захисту та відновлення ґрунтів» і «Технології рекультивації та захисту земель» студентам ОР «Магістр» за спеціальностями 183 Технології захисту
навколишнього середовища і 101 Еклогія (прикладна екологія). Для студентів природничих, екологічних і сільськогосподарських вишів. Видання буде корисним практикуючим екологам і фермерам.

Войтків П.С. Історія і географія футболу: навчально-методичний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 126 с.

Навчально-методичний посібник ознайомить студентів із історичними аспектами зародження та встановлення футболу, а також географією поширення його в світі та Україні.
Посібник ознайомить студентів із структурою курсу. В ньому подано: передмову, програму лекцій та список контрольних запитань, семінарські заняття, футбольні мінімуми, самостійну роботу, методи контролю, а також список рекомендованої літератури.
Для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, які обрали для вивчення ДВВС «Історія і географія футболу».

Кафедра конструктивної географії і картографії / Ю. М. Андрейчук, П. С. Войтків, Є. А. Іванов [та ін.] / за ред. Є. А. Іванова. Львів, Простір-М, 2020, 62 с.

Довідник присвячено 20-річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії. Висвітлено історію становлення кафедри та навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи і видавничої діяльності кафедри. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри. Подана інформація про викладацький і навчально-допоміжний персонал кафедри. Для наукових працівників, викладачів, студентів.

Кравців С. С. Картографія(2-ге вид., виправлене і доповнене). / С. С. Кравців, П. С. Войтків, М. В. Кобелька – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 192 с. 

Навчальний посібник містить тези лекцій з навчального курсу «Картографія», теоретичні основи і порядок виконання лабораторних робіт, тести та запитання для підготовки до модулів та іспиту, додатки і список рекомендованої літератури.
Посібник укладено відповідно до навчальної програми з курсу «Картографія», який читають студентам напряму підготовки «Географія».

Voitkiv P. S. Ivanov Y. A. Specifics of bulk chemical composition of virgin forest cambisols within the Ukrainian Carpathians. / Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. V. 29. №2. P. 422–430.
Войтків П. С., Іванов Є. А., Сапошинський Я. Т. Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Мостиського району Львівської області. // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки / Ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус та ін. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. Т. 2, Вип. 2. – С. 26–34.
Войтків П. С., Наконечний Ю. І. Фізико-хімічні властивості буроземів (cambisols) букових пралісів Широколужанського ПОНДВ Карпатського біосферного заповідника / Войтків П. С., Наконечний Ю. І., Мороз Г. Б. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : географічні науки. – Випуск 11. – 2019. – С. 88–94.
Войтків П.С., Іванов Є.А. Сільськогосподарське землекористування в межах Великомостівської територіальної громади Червоноградського району. Scientific Collection «InterConf+», 36 (167): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (August 19-20, 2022; Seattle, USA), 2023 P. 319‒331. (Index Copernicus, Польща).
Наконечний Ю. І., Войтків П. С. Морфологічні особливості ґрунтів заплави ріки Стрий у межах гірської частини Українських Карпат. Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки. 2021. Т. 2. Вип. 2. С. 46–53.
Петро Войтків, Євген Іванов Морфологічні особливості буроземів (Cambisols) пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника / Петро Войтків, Євген Іванов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль : СМП «Тайп» . – № 1 (випуск 46) . –2019. – С. 39-46. 
Войтків П. С. Сучасна радіаційна ситуація у Львівській області. / Іванов Є. А., Войтків П. С. / Чорнобиль: Відкрита лабораторія: збірник матеріалів І-ої науково-практичної конференції, 24 квітня 2021 р., м. Київ. Тернопіль: Крок, 2021. С. 158–162.
Войтків П. С. Сучасний стан сільськогосподарського землекористування у Червоноградському районі Львівської області / Войтків П. С., Волос Ю. Я. / Шості Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 15-17 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2021. С. 51-58.
Войтків П. С. Сучасний стан та використання земель природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення Пустомитівського району Львівської області / Петро Войтків, Василина Стрілецька. / Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної XV Міжнародної конференції. Львів, 2021. С. 59-64.
Войтків П. С., Гурський Р. Р. Сучасний стан землекористування у Великомостівській територіальній громаді Львівської області. Збірник матеріалів наукової конференції студентів і аспірантів «Горизонти ґрунтознавства» (м. Львів, 17 травня 2022 року). Вип. 2. Львів. 2021. С. 43-49.
Войтків П. С., Іванов Є. А. Екологічне оцінювання стану земельних ресурсів Бродівщини. Scientific Collection “InterConf”, (113): with the Proceedings of the 6nd International Scientific and Practical Conference “Theory and Practic of Science: Key Aspects” (June 19-20, 2022). Rome, Italy: Dana, 2022. P. 373‒385. 
Войтків П. С., Іванов Є. А. Екологічне оцінювання стану земельних ресурсів у районі Кам’янки-Бузької. Scientific Collection “InterConf”, (109): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential” (May 19-20, 2022). Prague, Czech Republic, 2022. P. 267–277. 
Войтків П. С., Наконечний Ю. І. Буроземи (Сambisols) Ужанського національного природного парку. Scientific Collection «InterConf», (96): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2022). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. Р. 751-760.
Войтків П. С., Тибор О.І. Сучасний стан землекористування у Шегинівської територіальній громаді Яворівського району Львівської області. Восьмі Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 13-14 жовтня 2023 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дані. Суми. 2023. С. 46-54.
Войтків П.С. Буроземи гірсько-лісові на елювії-делювії флішу з переважанням гравелітів у межах Широколужанського ПОНДВ Карпатського біосферного заповідника. Ґенеза, географія та екологія ґрунтів = Genesis, geography and ecology of soils: матеріали Міжнародної наукової конференції «Ґрунтознавство ХХІ століття: сучасні виклики та стратегія розвитку», присвяченої 30-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 21–23 вересня 2023 року). – Львів, 2023. – Вип. 6. – С. 111-121.
Войтків П.С., Гурський Р.Р. Сучасний стан та використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення Червоноградського району Львівської області. Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід. Матеріали XVІ міжнародної конференції. Львів, 2022. С. 60–65.
Войтків П.С., Іванов Є. А., Завада Т. А. Сучасний стан землекористування у Кам’янка-Бузькій територіальній громаді Львівської області. Сьомі Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 14‒16 жовтня 2022 р.) [Електронний ресурс] / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства; [упорядник Корнус А. О.]. Елект. текст. дата. Суми, 2022. С. 46–52.
Войтків П.С., Іванов Є.А. Стан та використання земель природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення Заболотцівської територіальної громади. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XVІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2023. – С. 63–67.
Іванов Є. А., Войтків П. С., Гусак О. А. Будівельні корисні копалини Опілля: стан і перспективи розроблення та екологічні наслідки // Освітні та наукові виміри природничих наук [електронний ресурс] : збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 8 грудня 2021 р. / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред-кол.: А. О. Корнус (голова), Л. П. Міронець, О. М Бабенко та ін.]. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. С. 148–155. 
Наконечний Ю.І., Войтків П.С., Абрамчук В.Я. Придатність ґрунтів Золочівського району Львівської області для вирощування зернових культур. Scientific Collection “InterConf”, (121): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (19-20.08.2022). Umeå, Sweden: Mondial, 2022. P. 285‒300.