Бібліотека

Перелік публікацій: Влах М. Р.

Влах М. Історія географії: навч. посібник/ М. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.

Призначено для методичної допомоги студентам у процесі засвоєння навчальної програми, зокрема у ході підготовки до семінарських занять, виконання самостійних, навчально-дослідницьких робіт, складання заліку з курсу “Історія географії”. Програма навчальної дисципліни передбачає засвоєння студентами матеріалу з історії становлення географії як науки (еволюція наукових ідей, концепцій, теорій), а також історії географічних відкриттів. Висвітлено структуру та програму навчальної дисципліни за двома змістовими модулями, розкрито систему оцінювання роботи студентів, наведено список рекомендованої літератури. Поміщено завдання семінарських і самостійних робіт, тестові, індивідуальні навчально-дослідні завдання. Відображено хронологію головних географічних відкриттів і подорожей, картосхеми маршрутів найважливіших плавань і експедицій, а також авторські статті і тексти лекцій з проблематики дисципліни.
Для студентів географічних факультетів, спеціалістів з історії науки.

Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія” для студентів географічного факультету.- Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002 – 16 с. 
Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Агрогеографія з основами агробізнесу” – Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2002 – 24 с.
Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія” для студентів географічного факультету – Львів ЛНУ 2002 – 16 с.
Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить інформацію про структуру курсу, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику семінарських робіт й індивідуального-навчально-дослідного завдання, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та перевірки знань студентів з навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)».
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2000 – 24 с.
Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія української географії”для студентів географічного факультету // Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2000 – 26 с.
Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч. 1. : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 122 с.

Навчальний посібник для самостійної роботи студентів містить інформацію про структуру, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику семінарських робіт й індивідуальних навчально-дослідних завдань, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та перевірки знань студентів з навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)».
Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів— Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с.

Подано допоміжні навчальні матеріали для засвоєння програми дисципліни «Теорія і методологія географічної науки (наукові аспекти)» —логічні схеми, графіки, таблиці, що розкривають зміст, структуру, еволюцію, головні проблеми науки та її структурних підрозділів.
Призначено для студентів-магістрів, аспірантів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − 344 с.

Розкрито наукознавчі основи навчальної дисципліни «Теорія і методологія географії (наукові аспекти)», а також головні теоретико-методологічні засади географічної науки — об’єкт і предмет дослідження, структуру, системну методологію, парадигмальну еволюцію, проблеми сучасного розвитку.
Подано розширену базову і допоміжну літературу, перелік питань для самоперевірки, інформаційні ресурси, таблиці еволюції змісту географічної науки, структуру системи наукового географічного знання.
Для студентів та аспірантів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Влах М. Вербальна наукова мова: історичний контекст / М. Влах // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2017. – Випуск 36. – С. 74−80.
Влах М. Геоімаґологічні аспекти літературної творчості Софії Яблонської / М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 27–29 вересня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 52–63
Влах М. Геообразний світ мандрівної літератури Софії Яблонської: сучасна візія / М. Влах // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 53. – 2019. – С. 70–84.
Влах М. Еволюція концепції геопросторової позиційності. Український географічний журнал. 2023. № 3. С. 53–62. Фахове видання категорії А, Scopus.
Влах М. Значення метафори у розвитку географічної термінології. Проблеми української термінології. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2016. № 842. С. 45–48.
Влах М. Модернізація суспільно-географічної терміносистеми «місто». Міста та регіони в епіцентрі просторових змін : зб. наук. праць [за ред. С. П. Запотоцького та К. В. Мезенцева]. Київ, 2022. С. 37–38.
Влах М. Науково-теоретичні засади суспільно-географічного термінотворення / М. Влах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Т. 1. – Вип. 50. – С. 21–29.
Влах М. Нечіткі поняття географічної науки: сутність та особливості використання / М. Влах // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2018. – №10 (383). – С. 4–8.
Влах М. Р. Професор Євген Храпливий: з історії становлення української агрогеографії / М. Р. Влах // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 71–73.
Влах М. Суспільно-географічні тексти: сутність та підходи до аналізу. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2020. Вип. 54. С. 36–49.
Влах М., Ванда І., Котик Л. До питання суспільно-географічної неоднорідності Стрийського району Львівської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Географічні науки». 2022. Вип. 17. С. 7–17.
Влах М., Коропецька Т. Міжнародна торгівля України продовольчими товарами: стан і тенденції розвитку. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 40–42.
Джафарова К. Д., Влах М. Р. Суспільно-географічна характеристика населення Тернополя. Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ : матеріали Міжвуз. студент. наук. конф. Львів, 2023. С. 100.
Качайло М., Влах М. Чинники і напрямки трансформації системи розселення регіону у сучасних умовах (на прикладі Закарпатської області). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер.: Географія. 2017. № 2. С. 40–45.
Нова системна класифікація географічної науки : проблеми і напрямки модернізації / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик // Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. — Тернопіль, 2015. — Вип. 32. — С. 7—18
О. Шаблій, М. Влах. Географічне світобачення проф. О. Т. Ващенка: проекція на сучасність / О. Шаблій, М. Влах // Часопис соціально-економічної географії. – Т. 25. – 2018. – С. 98–105.
Влах М. Географічний профіль внутрішнього вимушеного переселення в Україні як наслідок воєнних дій. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 252–257.
Влах М. І. Географізм та історизм як домінанти наукової діяльності професора О. Т. Ващенка / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 28—33.
Влах М. Ісламізація Европи: історико-географічний контекст / М. Влах // Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присвяч. 120-літтю від народження проф. Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 179–185.
Влах М. Концепція мовних ігор у науковому суспільно-географічному дискурсі. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 21–28.
Влах М. Мовна мода в суспільно-географічній освіті і науці. Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.Тернопіль, 2023. С. 41–47.
Влах М. Модальний вимір наукових текстів Олени Степанів у світлі модерних підходів. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 24–38.
Влах М. Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя / М. Влах, І. Ванда // Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю створення Яворівського національного природного парку (смт Івано-Франкове, 4 липня 2018 р.). – Смт Івано-Франкове, Львів: ЗУКЦ, 2018. – С 314–318.
Влах М. Професор Олег Шаблій – засновник географічного кубійовичезнавства / М. Влах // Суспільна географія та картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордон. учених, присвяч. 120-літтю від народження проф. Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 21–28.
Влах М. Професор Олег Шаблій – пасіонарій географічної освіти і науки. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 49–55.
Влах М. Р. Внесок Євгена Храпливого у розвиток української агрогеографії / М. Р. Влах // Українська кооперація : історія, сучасність та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. – С. 263-266.
Влах М. Р. Волинська обласна система розселення в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою / М. Влах, Л. Лукашук // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.: географія. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. — IV 1 (випуск 25). — С. 95—99.
Влах М. Р. Географічні метафори: сутність і роль у науковому пізнанні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — С. 90—98.
Влах М. Р. Мовні ігри в географічній освіті і науці. Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : зб. матеріалів ІВІ Міжнар. наук.-практ. конф., Переяслав, 19-20 жовт. 2023 р. / [редкол.: Коцур В. В., Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. та ін.]. Переяслав (Київ. обл.), 2023. С. 51–55.
Влах М. Р. Наукова мова професора Юрія Полянського: концептуальний і лінґвістичний виміри. Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукр. онлайн-семінару, приуроч. 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27–28 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С. 32–46.
Влах М. Р. Територіальна організація аграрного землекористування Львівської області / М. Р. Влах, Н. Р. Ментух // Матеріали наук.-практ. конф. – Луганськ, 2011.
Влах М. Суспільно-географічна концептуалізація та лінґвальне вираження поняття «розвиток». Регіон-2022: Стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 листопада 2022 року). Харків, 2022. С. 21–23.
Влах М. Теоретичні та прикладні конструктиви монографії «Вербальна мова суспільної географії: становлення і розвиток». Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог :матеріали Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 225–229.
Влах М. Туризм: до питання пріоритетів розвитку Ходорівської об’єднаної територіальної громади / М. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІV Міжнар. наук. конф. (м. Львів, жовтень 2020 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 59–64
Влах М. Українська геобіографістика як історико-географічний освітній і науковий напрям. Історична географія в Україні : матеріали Всеукр. наук. семінару пам’яті професора Володимира Круля. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 94–97.
Влах М., Ванда І., Котик Л. Просторова диференціація Стрийського району Львівської області: виклики розвитку. Human Geography Journal. 2022. Вип. 32. С. 69–78.
Влах М., Зизень І. Перспективи розвитку прикордонної інфраструктури Закарпатської області. Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2023. С. 119–125.
Влах М., Зизень І. Туристичні маршрути Тячівського району Закарпатської області. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ХVІІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 6–7 жовтня 2023 р.). Львів : ПП Данилов С. І., 2023. С. 59–63.
Влах М., Коропецька Т. Географічний образ: діалектика змісту і форми. Географія, економіка і туризм: національний і міжнародний досвід : матеріали ювілей. Х Міжнар. наук. конф. Львів, 2016: С. 78–82.
Влах М., Коропецька Т. Львівська суспільно-географічна школа: еволюція агрогеографічної концепції. Географічна наука і практика: виклики епохи : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 130-річчю географії у Львів. ун-ті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. С. 34–38.
Влах М., Хоминець М. До питання картографічного забезпечення агрогеографічних досліджень реґіону. Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукр. онлайн-семінару, приуроч. 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27–28 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С. 189–196.
Гавришко М.-А. Л., Влах М. Р. SWOT-аналіз Кам’янка-Бузької територіальної громади. Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ : матеріали Міжвуз. студент. наук. конф. Львів, 2023. С. 94–96.
Гіль Т. В., Влах М. Р. Українська діаспора в Аргентині: історія формування. Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ : матеріали Міжвуз. студент. наук. конф. Львів, 2023. С. 96–97.
Гудзеляк І., Влах М. Колористика як чинник туристичної привабливості міського простору // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 55 – 58.
Зизень І. Д., Влах М. Р. Перспективи розвитку прикордонної інфраструктури Закарпатської області. Міждисциплінарні дослідження в умовах нової реальності: Україна і світ : матеріали Міжвуз. студент. наук. конф. Львів, 2023. С. 101–102.
Зизень І., Влах М. Зовнішньо-торговельні зв’язки Закарпатської області: суспільно-географічний аналіз. Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування : матеріали IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Ужгород, 24–26 травня 2023 р.). Ужгород : ПП Данилов С. І., 2023. С. 82–87.
Шаблій О. І. Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О.І. Шаблій, М. Р. Влах, Л. І. Котик. Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 55-64.