Бібліотека

Перелік публікацій: Гаталяк О.М.

Гаталяк О. М. Страхування у туризмі: навч. посібн. / О. М. Гаталяк, В. В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 114 c.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові слова і терміни, питання із самоконтролю із курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності туризм.

Гаталяк О. М., Стецький В. В. Страхування у туризмі: навч. посібн. /О. М. Гаталяк, В. В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 114 c.
Ганич Н. М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу/ Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019. – Вип. 43. – С. 39-47.
Ганич Н. М. Становлення курорту Любінь Великий на ринку оздоровчо-рекреаційних послуг / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк, В. В. Стецький // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, М. О. Барановський, Т. В. Імангулова та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 2, вип. 2. – С. 143–149.
Гаталяк О. М. Демографічні чинники формування Волині як історико-географічного регіону/ О. М. Гаталяк // Географія і туризм: Наук. зб. / Ред. кол. Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 294 – 304.
Гаталяк О. М. Історико-географічний регіон: сутність та загальні риси / О. М. Гаталяк // Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 10 – 11 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С. 59 – 61.
Гаталяк О. М. Об’єкти туристичного інтересу в містах на прикладі вулиці П. Дорошенка міста Львова/ О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної Х міжнар. наук. конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 95 – 99.
Гаталяк О. М. Особливості організації харчування в різних видах туризму// Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 1 – 2013. С.171 – 178.
Гаталяк О. М. Особливості страхування в туризмі / О. М. Гаталяк, І. Г. Пандяк / // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ. – №1 (7). – 2005. – С. 75 – 81.
Гаталяк О. М. Ретроспективний аналіз розвитку закладів ресторанного господарства / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 2 – 2013. С.153 – 162.
Гаталяк О. М. Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI – XVIII ст. / О. М. Гаталяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (випуск 40). – 2016. – С. 36 – 42.
Гаталяк О. М. Сучасний стан та проблеми розвитку ресторанного господарства у Львівській області/ О. М. Гаталяк //Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Матеріали IV-ої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 листопада 2016 року): тези доповідей / Відп. ред. П.О.Куцик. Львів: Видавництво «Растр – 7», 2016. – С. 306 – 308.
Гаталяк О. М., Ганич Н. М. Організація та технологія надання послуг харчування у закладах розміщення// Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 2 – 2013. С.147 – 153.
Гаталяк О. Н. Население Волыни во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.: географический аспект/ О. Н. Гаталяк// Навуковы часопіс «Магілёўскі мерыдыян». – Магілёў: «Колорград».. – Том 16, выпуск 3–4 (35–36). – 2016. – С. 53 – 57.
Гаталяк О. Розвиток туризму в історичних населених місцях Волинської області / О. Гаталяк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 34. – 2014. С.33 – 40.
Гаталяк О. Туристична інфраструктура Волинської області: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 29. ч. 1 – 2012. С. 30 – 35.
Мальська М. П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста/ М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019. – Вип. 43. – С. 4-11.
Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк. Стратегічний менеджмент подієвого туризму. Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» – Умань, 2021. – C. 45-48
Гаталяк О. М. Джерела дослідження Волині як історико-географічного регіону // Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю).- Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочинський), 2014. – С. 58 – 61.
Мальська М. П. Туризм Львівської міської агломерації/ М. П. Мальська, О. М. Гаталяк // Економіка міста та урбаністика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 березня 2018 р.). – К.: КНЕУ, 2018. – С. 147-150.