Бібліотека

Перелік публікацій: Білоус С. В.

Bilous S., Krasko A., Masiuk Y., Munkachii I., Petryk N. Improving competitiveness of the national tourism industry on the basis of innovative types of tourism (festival, dark and backpacker) / S. Bilous, A. Krasko, Y. Masiuk, I. Munkachii, N. Petruk // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr. oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr. oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr. paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – P. 48–60.

The authors of the book have come to the conclusion that to improve the efficiency of managing economic systems it is necessary to use modern modern strategies, models and technologies. Basic research focuses on assessment the innovative potential of enterprise, analyzing the competitive environment, higher education and human resources, forming clusters. The research results have been implemented in the different models of
environmental-economic management, implementation of financial innovations, mechanism for managing innovative development, digital transformation of the economy, introduction of Internet technologies, development of e-commerce, “business – education – science” triad, legal regulation of state aid and environmental taxation. The results of the study can be used in decision-making at the level of international business, ministries and departments that regulate the processes development of economic systems, ensuring stability and efficiency. The results can also be used by students and young scientists in developing of strategies, models and technologies for economic systems management in the context of
international economic integration.

Білоус С. В. Особливості маркетингу фестивального та замкового туризму Західного регіону України / С. В. Білоус, А. Т. Грицишин, М. І. Філь, А. Б. Красько, Н. М. Петрук // MODERNÍ ASPEKTY VĚDY, 16-th volume of the international collective monograph. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – С. 505-513.
Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька М. Я. Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.

Посібник укладено відповідно до навчальних програм викладання дисциплін «Фестивальний та конференційний туризм», «Маркетинг подій та конференцій», «Етнофестивальний туризм» підготовки спеціалістів за спеціальністями 242 «Туризм» та 241 «Готельноресторанна справа». У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання сутності, історії розвитку, менеджменту, маркетингу та територіальної організації фестивального туризму.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, які цікавляться питаннями фестивального туризму.

Мальська М.П., Білоус С.В. Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу:методичні рекомендації. – Львів 2020. – 63 с.
Мальська М.П., Білоус С.В. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: методичні рекомендації. – Львів 2020. – 55 с.
Мандюк Н.Л., Масюк Ю.О., Білоус С.В. Менеджмент в туризмі: методичні рекомендації. – Львів 2019. – 60 с.
Білоус С.В. Підвищення конкурентних переваг готельно-ресторанних та туристичних підприємств за допомогою методів менеджменту/ Білоус С.В., Красько А.Б., Безручко Л.С.// “Економіка та суспільство” Одеса 2021 №23

Розкрито суть конкурентних переваг, обґрунтовано необхідність та важливість розвитку готельно-ресторанних та туристичних підприємств з точки зору розвитку національної економіки. Проаналізовано основні статистичні показники розвитку обох сфер в Україні на їх основі розроблено картографічне зображення динаміки розвитку обох сфер в країні. Авторським колективом виокремлено ряд особливостей конкуренції в готельно-ресторанній та туристичній сфері, здійснений їх детальний аналіз. Зроблено наголос на необхідності підтримання конкурентних переваг та запропоновано ряд методів менеджменту, які найактуальніші, на думку авторського колективу, саме для готельно-ресторанних та туристичних підприємств. Підсумовано актуальність та ефективність використання цих методів у індустрії гостинності та туризмі.

Грицишин А. Т., Білоус С. В. Гастродипломатичні кампанії як інструменти брендингу країн на міжнародному рівні / А. Т. Грицишин, С. В. Білоус // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2022. – № 4.
Мункачій І., Грицишин А., Білоус С. Методика екстраполяції трендів як інструмент прогнозування туристичних потоків в Україні // International Science Journal of Management, Economics & Finance, 2023. Том 2. №4. С. 65-76.
Проблеми та напрямки вдосконалення подієвого менеджменту в Україні/ С.В. Білоус, А.Т. Грицишин, І. З. Мункачій //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки» Випуску 2(103) 2021. – C. 51-56 (Копернікус та ВАК)
Hrytsyshyn A., Bilous S. Gastrodiplomacy as a modern culinary trend. Alternative tourism: Proccedings of the scientific and practical seminar. – Lviv, 2022.-P.12-15.
Hrytsyshyn A., Bilous S., Bezruchko L. SWOT Analysis Study on Gastronomy Tourism in Ukraine // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 6-7 квіт. 2023 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – C. 133-136.
Hrytsyshyn A., Krasko A., Bilous S. The Experience Economy: A Modern Trend in the Hospitality and Tourism Industry // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції (17- 18 травня 2023 р.). Київ: НУБіП України. 2023. C. 23-26.
Білоус С., Грицишин А., Безручко Л. Стратегічні орієнтири відновлення сфери послуг у повоєнний час. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 32-36.
Білоус С.В. Перспективи інноваційного розвитку ресторанного господарства в Україні/ Білоус С.В., Ховалко А.Б., Масюк Ю.О.//Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини/ Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет -конференції –Прага, 2020. – С. 179-181
Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк. Стратегічний менеджмент подієвого туризму. Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» – Умань, 2021. – C. 45-48
Грицишин А., Білоус С. В., Красько А. Б. Необхідність та причини збору статистичних даних в контексті фестивального туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2022. – С. 23–24.
Красько А. Б. Основні норми і принципи професійної етики у готельно-ресторанному бізнесі / А.Б. Красько, С.В. Білоус // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини/ Матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет -конференції – Прага, 2020. – С. 297-299