Перхач Оксана Романівна

Посада: доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-58-08

Електронна пошта: Oksana.Perkhach@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Раціональне природокористування;
 • використання та охорона водних ресурсів;
 • екологія людини;
 • соціоекологізація в освіті;
 • оцінка впливу на довкілля;
 • екологічні загрози національній безпеці.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Статті та матеріали конференцій

 • Перхач О. Р. Методичні рекомендації з дисципліни «Екологія людини» для студентів четвертого курсу спеціальності «Географія». – Львів: ЛНУ, 2019. – 50 с.
 • Перхач О. Р. Аналіз ресурсів водосховищ та ставків Львівської області // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». – Харків, 2019. – № 20. – С. 80-86.
 • Перхач О.Р. Вплив діяльності будівельної фірми ТОВ «ІММ» на довкілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль, 2018. – № 2. – С. 167-173 [співавт. У. Самотос].
 • Перхач О. Р. Озера й водойми Львівської області / Львівська область: природні умови та ресурси // Монографія /За заг. ред. д.г.н., проф. М. М. Назарука. –  Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 204-210.
 • Перхач О. Р. Використання ресурсів водосховищ та ставків Львівської області // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони. Матер. міжнар. наук. сем. (Львів, 5 – 7 жовтня 2018 р.). – Львів: ЛНУ, 2018. – С. 282-287.
 • Перхач О.Р.Екологічний стан вод басейну річки Луга (притоки р.Західний Буг) та заходи щодо його покращення // Ресурси природих вод Карпатського регіону / Проблеми охорони та раціонального використання. Матер. 16 Міжнар. наук. – практ. конф./ (м.Львів, 25-26 травня 2017 р.): зб. наук. статей.- Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2017.- С.234-237[Кіптач Ф.Я., Муха О.В.]
 • Перхач О. Р. Особливості викладання спецкурсу «Екологія людини» / О. Перхач // Українська географія: сучасні виклики. – Київ : УГТ, 2016 – Т. І. – С. 202-203.
 • Перхач О.Р. Карта «Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка» – перша мапа геофаку України // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. матер.– Київ, 2016.– Вип.7 .– С. 78-81 [співавт. Д.В.Фігурний].
 • Перхач О.Р. Геопросторовий аналіз природно-ресурсного потенціалу Львівської області // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2015.– Вип. 49. – С. 266-274 [співавт. М.Сиротюк].
 • Перхач О. Р. Вплив стічних вод на довкілля басейну річки Луга / О. Перхач, М. Сиротюк, О. Муха // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Чиста вода. Фундаментальні прикладні та промислові аспекти. –  Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 155-157
 • Перхач А. Эколага-геаграфічнае даследаванне надзвычайнай сітуацьи ва Украіне: параўнальна-рэгіянальны аспект // Магілëўскі мерыдыян. — Магілëў, 2014. — Т. 14. — № 1-2. — С. 9-12 [співавт. І. І. Равенчак].
 • Перхач О. Р. Здоров’я людини і хімічні забруднювачі довкілля: глобальний та регіональний аспекти // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — Львів, 2010. — Вип. 38. — С. 281-285.
 • Перхач О. Р. Геопросторові особливості використання водних ресурсів: світ і Україна // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — Львів, 2009. — Вип. 37. — С. 152-157.
 • Перхач О. Р. Демогеографія Надбужанщини //  Silva rerum. Зб. наук. праць / Відп. ред. Я. Дашкевич. — Львів: Піраміда, 2007. — С. 366-393.
 • Перхач О. Р. Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області) // Автореф. дис. … канд. геогр. наук. — Львів: ЛДУ, 1999. — 18 с.
 • Перхач О. Р. Населення області // Географія. Львівська область 8-9 клас: Навчально-методичний посібник. — Львів: Пролог, 1998. — С. 58-66.
 • Perkhach O. R. Osobliwości historyczno-geograficzne zmian liczby ludności w obwodzie Lwowskim // Acta universitatis Wratislaviensis. Prace instytutu geograficznego. — Wrocław:WUW, 1998. — T. XVII. — S. 69-73.

Біографія

Народилася 3 вересня 1970 р. у м. Львові. У 1987 р. закінчила Дублянську середню школу (Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни). Після закінчення школи і до сьогодні працюю у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Спочатку лаборантом (1988-1994 рр.), старшим лаборантом (1994-2000 рр.), з 2000 р. — асистентом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, а з вересня 2002 р. — доцентом кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

У 1988-1994 рр. навчалася (заочне відділення) на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1994 до 1995 р. і з 1998 р. до 1999 р. навчалась (заочно) в аспірантурі на кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. У листопаді 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник — доц. Гонак М. І.). З 2002 р. — доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Заміжня. Чоловік — Ровенчак Іван Ілліч, дочка Уляна, син Олег.

Проекти

 • участь у виконанні держбюджетних тем, які закріплені на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Нагороди

Сертифікати

Методичні матеріали

 • Перхач О.Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник/ С.І.Кукурудза, О.Р.Перхач. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.– 62 с.
 • Перхач О. Р. Екологія людини. Навчально-методичний посібник / О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 42 с.
 • Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 92 с.
 • Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навч. посібник. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 304 с. [співавт. Кукурудза С. І.].

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!